Ny sökning
TN0352

Bioenergi - Teknik och system

Målet med kursen är att ge kunskap om olika sortiment av bioenergi; trädbränslen från skogen, åkerbränslen, avfall, och drivmedel från biomassa t ex biogas och olika oljor. Kursen omfattar hela biobränslekedjan från källan till slutanvändning, d v s primärproduktion, skördeteknik, logistiksystem, karakterisering av råvara och förädling. Kursen ger dessutom fördjupad kunskap om el- och värmeproduktion samt drivmedelsframställning från biomassa.

Kursen inkluderar utöver föreläsningar även laborationer, praktiska övningar och kalkyler relaterad till kursens ämne, samt några studiebesök till intressanta anläggningar.

Welcome to the course!

The course will start on Tuesday January 18 at 13:15, Framtiden (A2034), MVM-building with general information about the course.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för TN0352

Läsåret 2021/2022

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-M3187) 2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Bioenergi - Teknik och system (TN0352-30233) 2021-01-18 - 2021-06-06

TN0352 Bioenergi - Teknik och system, 10,0 Hp

Bioenergy - Technology and Systems

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig tentamen 6,00 1002
Projektarbete och studieresor 4,00 1003

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- 120 hp, varav 70 hp inom teknologi/teknik inklusive 5 hp termokemisk omvandling
- 5 hp biologi
- Engelska 5

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap och förståelse av teknik och system för tillförsel, hantering och användning av biobränslen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva och utvärdera egenskaperna för fasta, flytande och gasformiga biobränslen från olika källor: skogsbränslen, åkerbränslen och avfall
- beskriva hur biobränslen produceras, hanteras, förädlas och används för produktion av el, värme och drivmedel
utvärdera och kritiskt jämföra miljö- och resursaspekter för hela produktionskedjan från källa till slutanvändare i ett systemperspektiv
- förklara samband mellan bränsleegenskaper och teknisk funktion hos förbränningsmotorer och annan teknik för energiomvandling
- utföra beräkningar för viktiga parametrar och dimensionering av en bioenergiprocess
- skriva en teknisk rapport på engelska inom ämnet och motivera antaganden och val som gjorts
- kritiskt granska och opponera på en teknisk rapport på engelska

Innehåll

Kursinnehållet är uppdelat i tre delar; fasta biobränslen, flytande biobränslen och biogas, som omfattar leveranskedjan från källa till slutanvändare inklusive primärproduktion, skördeteknik, logistiksystem, karakterisering av råvara, förädling och marknadsaspekter. Föreläsningar ges om de olika stegen i leveranskedjan, produktionen, olika sortiment av biobränslen, bränslekvalitet och användning av biobränslen samt miljöeffekter av bioenergisystem. Beräkningsuppgifter utförs avseende produktion, karakterisering och användning av biobränslen. Dimensionering av en bioenergianläggning sker utifrån mängd och egenskaper hos biomassan, viktiga driftsparametrar och energileverans. Studiebesök till anläggning som producerar eller använder biobränslen ingår i kursen. Genom projektuppgifter tränas studenten i att inhämta information, planera och dimensionera ett bioenergisystem baserat på beräkningar, skriva en rapport, reflektera kritiskt över andra rapporter genom ämnesintegrerad kommunikationsträning samt presentera resultaten muntligt vid seminarier. Etiska aspekter på kundrelationer inom bioenergisektorn behandlas.

Obligatoriska delar inkluderar introduktion av projektuppgifter, studiebesök, rapporter och seminarier enligt riktlinjerna i schemat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig individuell tentamen. Godkända skriftliga projektuppgifter och muntliga presentationer samt deltagande i studiebesök och vid introduktion av projektuppgifter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven för 5 högskolepoäng i termokemisk omvandling kan uppfyllas genom kursen TN0319 Termokemisk omvandling. Förkunskapskraven för 5 högskolepoäng i biologi kan uppfyllas genom kursen BI1323 Energisystem ur ett biogeovetenskapligt perspektiv.

Kursen TN0285 Energi- och livscykelanalys, 5 hp, eller motsvarande kunskaper rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0284

Grade

3

4

5

Aim 1-2

The student can define and describe properties of various biofuels produced from different sources, identify and describe major processes within the biofuel supply chain, and describe production systems for biofuels

The student can evaluate the effects of product quality on its final utilisation, and analyse and evaluate technology and systems for production of biofuels

The student can compare and critically reflect on different processes within the biofuel supply chain and the final product quality

Aim 3

The student can compare environmental impacts of bioenergy production chains, identify and explain methodological choices that affect the results of environmental system analyses, and describe how environmental system analyses are applied in policy

The student can evaluate and reflect upon methodological choices that affect the results of environmental system analyses and describe the consequences of how environmental systems analysis is being applied in bioenergy policy

The student can evaluate and critically reflect upon methodological choices that affect the results of environmental system analyses, and evaluate the consequences of how environmental system analysis is being applied in bioenergy policy

Aim 4

The student can explain the general operation of common combustion engine types. The student can explain the main relations between fuel properties and technical functions in vehicle powertrains, and identify and differentiate between various combustion engine concepts

The student can in detail explain the operation of common combustion engine types as well as relations between fuel properties and technical functions in vehicle powertrains, and evaluate various combustion engines concepts

The student can evaluate the consequences of changed fuel properties on the relations between fuel properties and technical functions in vehicle powertrains, and critically compare combustion engines concepts

Aim 5

The student can identify important parameters and perform calculations for dimensioning of a bioenergy process

The student can judge the feasibility of obtained results for the operation of a bioenergy process

The student can critically reflect on the impact of technology choices for the performance of a bioenergy system

Aim 6-7

The student can summarise relevant literature, evaluate, motivate assumptions made and compare results presented in a written report with adequate language and formality. The student can present the obtained results to others, justify major conclusions and be able to respond to relevant questions

1) Course literature will be available on CANVAS. No literature has to be purchased for the course

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: TN0352 Anmälningskod: SLU-30187 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%