Ny sökning
TN0353

Introduktion till energisystem

Kursen syftar till att ge dig en övergripande kunskap om det svenska energisystemet. Som student kommer du att få en inblick i många delar av vårt energisystem, både tillförsel till energisystemet från olika energikällor och användning av energi i olika sektorer. Kursen innehåller också en introduktion till datorer, introduktion till vetenskapligt skrivande samt introduktion det framtida yrket som civilingenjör. I kursen ingår gästföreläsningar av inbjudna experter, seminarier och övningar i skriftlig och muntlig redovisning, grupparbeten, datorövningar och studiebesök.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för TN0353

Läsåret 2021/2022

Introduktion till energisystem (TN0353-10220)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Introduktion till energisystem (TN0353-10252)

2020-08-31 - 2021-01-17

Kursplan

TN0353 Introduktion till energisystem, 10,0 Hp

Introduction to energy systems

Ämnen

Teknologi Teknik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 3,5 0202
Studiebesök 1,5 0203
Datorintroduktion vid Uppsala universitet 1,0 0204
Seminarier och uppsats 4,0 0205

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Enligt fordringar för antagning till civilingenjörsprogrammet i energisystem eller motsvarande.

Mål

Kursens syfte är att ge en övergripande kunskap om det svenska energisystemet. Kursen ska även introducera studenten till studier vid universitetet, samt introducera studenten till ingenjörsmässiga arbetsmetoder och till det framtida yrket som civilingenjör.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- resonera kring samhällets energibehov och tillgängliga energikällor

- självständigt och i samarbete med andra kunna identifiera, formulera och dela upp problemställningar och utifrån detta söka kunskap för att analysera dagens och framtidens energisystem, samt redovisa resultaten skriftligt och muntligt

- redogöra för några aktuella problemställningar, metoder samt etiska överväganden som civilingenjörer inom energisystem kommer i kontakt med

- visa förmåga att använda datorer, datorsystem och biblioteksdatabaser som används under utbildningen samt förklara de regler som gäller för datoranvändning vid såväl Uppsala universitet som SLU.

Innehåll

- Föreläsningar som behandlar begreppet energisystem, olika energikällor och energislag samt industrins och samhällets energibehov

- Studiebesök på energiindustrier och företag

- Grupparbeten som genomförs i samband med studiebesök och redovisas skriftligt

- Seminarier och övningar i vetenskapligt skrivande och muntlig presentation

- Seminarier och övningar i ingenjörsmässiga arbetsmetoder och etiska överväganden viktiga för det framtida yrket som civilingenjör

- Att formulera en problemställning och analysera en utvald del av dagens eller det framtida energisystemet, där resultaten redovisas muntligt och skriftligt i en uppsats

- Datorintroduktion och introduktion till biblioteks- och informationssökning

- Övningsuppgift där studenten får analysera sin energianvändning

- Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunderObligatoriska moment är studiebesök, seminarier och datorintroduktion.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av uppsats, godkänd skriftlig redovisning av grupparbete och övningar, deltagande i obligatoriska moment samt godkänd tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0333

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknologi Teknik
Kurskod: TN0353 Anmälningskod: SLU-10084 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 35%