Ny sökning
TN0354

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer

Kursens mål är att ge kunskap och förståelse för agrara teknologier för hållbar utveckling och resursutnyttjande i låg- och medelinkomstländer. Kursen tar upp deltagande forskning, socio-ekonomiska aspekter av hållbar utveckling inklusive resiliens och genderperspektiv, liksom mekanisering, tekniköverföring och resurshantering. Kursen inleds med föreläsningar och övningar som behandlar småskalig förnybar energiteknik, småskaliga teknologier för avfall och sanitet, transport-, logistik- och försörjningskedjor för resurseffektivitet i både landsbygd och urbana sammanhang, samt markvård och odlingssystem. Därefter genomförs ett projekt där ett case (t.ex. en by) studeras som ett system där studenterna analyserar resursflöden och presenterar teknik- och hanteringslösningar för bättre hållbarhet och resurseffektivitet.

Andra kursvärderingar för TN0354

Läsåret 2021/2022

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer (TN0354-10221) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer (TN0354-M1221) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer (TN0354-10253) 2020-08-31 - 2021-01-17

TN0354 Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer, 7,5 Hp

Sustainable technologies for low- and medium income countries

Kursplan fastställd

2019-11-27

Ämnen

Miljövetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- Kunskaper motsvarande 120 hp i teknologi/teknik och/eller naturvetenskap
- Engelska 6

Mål

Kursens mål är att ge kunskap och förståelse för teknik för hållbar utveckling, samt användning av förnybara resurser i låg- och medelinkomstländer. Kursen fokuserar på produktion och förädling av livsmedel samt på förnybar energi. Kursen syftar särskilt till att förbereda eleverna inför arbete med tekniköverföring och utveckling, exempelvis inom ramen för utbytesprogram, fältstudier och konsultation.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- identifiera socioekonomiska och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling i med låg- och medelinkomstländer,
- analysera resursflöden i form av näringsämnen, vatten eller energi i småskaliga landsbygds- och stadsmiljöer i låg- och medelinkomstländer, samt
- föreslå metoder för utvärdering och utveckling av lösningar för förbättrad resurseffektivitet med tonvikt på livsmedelssystemet och dess behov av näringsämnen, vatten- eller energiresurser.

Innehåll

Kursen har en studentcentrerad och deltagande inlärningsstrategi, baserad på fallstudier och grupparbete för att stimulera självständiga studier. Innehållet omfattar allmänna aspekter av hållbar utveckling och specifika ämnen som relaterar till mat, näringsämnen, vatten eller energiresurser.

Generella aspekter av hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer:

- Deltagande forskning och metoder för resurshantering,
- Socioekonomiska aspekter av hållbar utveckling, inklusive resiliens och genus
- Utveckling av hållbara jordbrukssystem, tekniköverföring och mekanisering

Specifika ämnen relaterade till mat, näringsämnen, vatten och energiresurser kommer att tas upp:

Småskalig teknik förnybar energi
- Förnybar energi, inklusive trädbränslen, träkol, biogas och solenergi
- Dragdjur som kraftkälla för transport, jordbearbetning, förädling och bevattning

Småskalig teknik för produktiv avfalls- och avloppshantering
- Säkra sanitetssystem, inklusive insamling, transport och behandling
- Återcirkulering av näringsämnen och vatten, t.ex. torr urin, insektsproduktion eller maskkompostering

Teknik för småskalig transport, logistik och hantering av värdekedjan
- Koldioxidsnåla transportmedel och intermediära transportmedel (Intermediate modes of transport, IMT)
- Tekniker för beredning och förädling efter skörd (post-harvest technologies)
- Logistiklösningar för landsbygden

Småskalig teknik för dricksvattenhantering
- Teknik för dricksvattenförsörjning och -distribution
- Integrerade metoder för vattenhantering och förnybar energi

Kursen är schemalagd med ett begränsat antal seminarier. Dessa seminarier är studentdrivna, organiserade med inslag av "flipped classroom"-metodik och behandlar specifika teman; generella aspekter av hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer eller specifika ämnen relaterade till resursflöden. I inledningen presenteras ett fall (t.ex. en by) och utmaningar och forskningsfrågor identifieras i relation till livsmedelssystemet och resursflöden av näringsämnen, vatten och energi. I en projektuppgift arbetar eleverna i grupper med fokus på olika aspekter av detta fall. Först utvecklas teori och projektplanering, vilka presenteras och diskuteras vid ett seminarium. Därefter genomförs och presenteras projektarbetet. I kursens avslutande fas bildas tvärgrupper för att syntetisera integrerade lösningar med en helhetssyn på de aspekter som behandlats av de olika grupperna.

Deltagande i introduktion, seminarier och presentationer är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen omfattar seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift.

För godkänd kurs krävs
- Godkänd muntlig och skriftlig presentation av projektuppgift
- Godkänt deltagande i seminarier
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0342
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram Mark, vatten och miljö - masterprogram Agronomprogrammet - mark/växt Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Teknologi
Kurskod: TN0354 Anmälningskod: SLU-10210 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 25%