Ny sökning
TN0354

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer

Kursens mål är att ge kunskap och förståelse för agrara teknologier för hållbar utveckling och resursutnyttjande i låg- och medelinkomstländer. Kursen tar upp deltagande forskning, socio-ekonomiska aspekter av hållbar utveckling inklusive resiliens och genderperspektiv, liksom mekanisering, tekniköverföring och resurshantering. Kursen inleds med föreläsningar och övningar som behandlar småskalig förnybar energiteknik, småskaliga teknologier för avfall och sanitet, transport-, logistik- och försörjningskedjor för resurseffektivitet i både landsbygd och urbana sammanhang, samt markvård och odlingssystem. Därefter genomförs ett projekt där ett case (t.ex. en by) studeras som ett system där studenterna analyserar resursflöden och presenterar teknik- och hanteringslösningar för bättre hållbarhet och resurseffektivitet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för TN0354

Läsåret 2022/2023

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer (TN0354-M1210)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer (TN0354-10221)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer (TN0354-M1221)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer (TN0354-10253)

2020-08-31 - 2021-01-17

Kursplan

TN0354 Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer, 7,5 Hp

Sustainable technologies for low- and medium income countries

Ämnen

Teknologi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- Kunskaper motsvarande 120 hp i teknologi/teknik och/eller naturvetenskap

- Engelska 6

Mål

Kursens mål är att ge kunskap och förståelse för teknik för hållbar utveckling, samt användning av förnybara resurser i låg- och medelinkomstländer. Kursen fokuserar på produktion och förädling av livsmedel samt på förnybar energi. Kursen syftar särskilt till att förbereda eleverna inför arbete med tekniköverföring och utveckling, exempelvis inom ramen för utbytesprogram, fältstudier och konsultation.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- identifiera socioekonomiska och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling i med låg- och medelinkomstländer,

- analysera resursflöden i form av näringsämnen, vatten eller energi i småskaliga landsbygds- och stadsmiljöer i låg- och medelinkomstländer, samt

- föreslå metoder för utvärdering och utveckling av lösningar för förbättrad resurseffektivitet med tonvikt på livsmedelssystemet och dess behov av näringsämnen, vatten- eller energiresurser.

Innehåll

Kursen har en studentcentrerad och deltagande inlärningsstrategi, baserad på fallstudier och grupparbete för att stimulera självständiga studier. Innehållet omfattar allmänna aspekter av hållbar utveckling och specifika ämnen som relaterar till mat, näringsämnen, vatten eller energiresurser.Generella aspekter av hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer:- Deltagande forskning och metoder för resurshantering,

- Socioekonomiska aspekter av hållbar utveckling, inklusive resiliens och genus

- Utveckling av hållbara jordbrukssystem, tekniköverföring och mekaniseringSpecifika ämnen relaterade till mat, näringsämnen, vatten och energiresurser kommer att tas upp:Småskalig teknik förnybar energi

- Förnybar energi, inklusive trädbränslen, träkol, biogas och solenergi

- Dragdjur som kraftkälla för transport, jordbearbetning, förädling och bevattningSmåskalig teknik för produktiv avfalls- och avloppshantering

- Säkra sanitetssystem, inklusive insamling, transport och behandling

- Återcirkulering av näringsämnen och vatten, t.ex. torr urin, insektsproduktion eller maskkomposteringTeknik för småskalig transport, logistik och hantering av värdekedjan

- Koldioxidsnåla transportmedel och intermediära transportmedel (Intermediate modes of transport, IMT)

- Tekniker för beredning och förädling efter skörd (post-harvest technologies)

- Logistiklösningar för landsbygdenSmåskalig teknik för dricksvattenhantering

- Teknik för dricksvattenförsörjning och -distribution

- Integrerade metoder för vattenhantering och förnybar energiKursen är schemalagd med ett begränsat antal seminarier. Dessa seminarier är studentdrivna, organiserade med inslag av "flipped classroom"-metodik och behandlar specifika teman; generella aspekter av hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer eller specifika ämnen relaterade till resursflöden. I inledningen presenteras ett fall (t.ex. en by) och utmaningar och forskningsfrågor identifieras i relation till livsmedelssystemet och resursflöden av näringsämnen, vatten och energi. I en projektuppgift arbetar eleverna i grupper med fokus på olika aspekter av detta fall. Först utvecklas teori och projektplanering, vilka presenteras och diskuteras vid ett seminarium. Därefter genomförs och presenteras projektarbetet. I kursens avslutande fas bildas tvärgrupper för att syntetisera integrerade lösningar med en helhetssyn på de aspekter som behandlats av de olika grupperna.Deltagande i introduktion, seminarier och presentationer är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen omfattar seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift.För godkänd kurs krävs

- Godkänd muntlig och skriftlig presentation av projektuppgift

- Godkänt deltagande i seminarier
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0342

Betygskriterier

Marking scale

5: Pass with Distinction, 4: Pass with Credit, 3: Pass, U: Fail

Objectives

The objective of the course is to develop knowledge and understanding of technologies for sustainable development and utilisation of renewable resources in low- and medium-income countries. The course focuses on production and processing of food and renewable energy. In particular, the course aims to prepare the students towards working with technology transfer and development, e.g. in the context of exchange programs, field studies and consultancy.

After completion of the course, the student should be able to:

 1. identify socio-economic aspects of sustainable development in the context of low- and medium income countries;
 2. analyse flows of nutrient, water or energy resources in small-scale rural and urban contexts of low- and medium income countries;
 3. propose methods for assessment and development of solutions for improved resource efficiency with an emphasis on the food system and required nutrient, water or energy resources.

Grading criteria

Learning outcome

Grade 3

Grade 4

(in addition to knowledge for grade 3)

Grade 5

(in addition to knowledge for grade 4)

1

Describe different aspects of sustainable development.

Discuss how aspects of sustainability relate to each other.

Discuss and evaluate aspects of sustainability, how they relate to each other and what are possible trade-offs that management faces in achieving sustainability.

2

Describe alternatives for nutrient and water recycling and energy production in small-scale context. Compare different aspects of the appropriate technologies based on function and efficiency.

Discuss the nutrient and energy flows within the framework of circular economy. Evaluate the appropriateness of technology based on their sustainability and economic viability.

Perform a complete assessment highlighting advantages and challenges of technologies for implementation of nutrient and water recycling and energy production with focus on sustainability, efficiency and economic viability. Discuss trade-offs and perform long-term planning including the possible impacts of climate change.

3

Describe alternative solutions for improved resource efficiency with an emphasis on the food system and required nutrient, water or energy resources.

Discuss the advantages and challenges of different solutions. Evaluate different systems and their potential for improved sustainability in rural and urban context of low- and middle income countries.

Propose appropriate methods and use them to perform a system assessment where different parts of the system implement the studied technologies that fit together for creating a coherent solution addressing sustainability at the appropriate scale.

Compulsory course components

The course includes introduction, seminars and presentations that will be marked in the schedule as compulsory. The project work and preparations for the seminar are compulsory. Any compulsory component of the course that is missed will have to be compensated for by handing in an additional assignment. All the compulsory components of the course have to be complete in order to obtain a final grade.

Requirement for passing the course and final credits

Activity

Expected from student

Part of Learning Outcome

Grading type

Grading (% of total)

Credits (HEC)

Preparation for seminars

Completion of preparation for all compulsory seminars

1, 2, 3

Pass / Fail

15%

7.5

Exercises

Completion of all exercises

2, 3

Pass / Fail

10%

Project work participation

Active participation

1, 2, 3

Pass / Fail

15%

Project presentation

Presentation and opposition

1, 2, 3

Grade

30%

Project report preparation

Written report

1, 2, 3

Grade

30%

Litteraturlista

Sustainable development in low- and medium income countries

Sustainable development and appropriate technologies

Sustainable Development and participatory research

  • Vaughn, L. M., & Jacquez, F. (2020). Participatory research methods–Choice points in the research process. Journal of Participatory Research Methods, 1(1), 13244.
   • Keahey, J. (2021). Sustainable development and participatory action research: a systematic review. Systemic Practice and Action Research, 34(3), 291-306.

System Analysis of communities in low income countries with emphasis on food, water and energy resources

Water, nutrient and waste management

Waste management

Safe technologies for nutrient recycling

Wastewater management

Water resource management

Small-scale renewable energy technologies

Wood fuel, charcoal, cook stoves

Biogas

Hydropower, solar, and wind energy

Draught animal power as source of energy

Small-scale transport, logistics and supply chains for resource efficiency in rural and urban contexts

Post-harvest technologies (PHT) and value chain

Intermediate transport, rural logistics and supply chain

Food traceability

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknologi Miljövetenskap
Kurskod: TN0354 Anmälningskod: SLU-10210 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 25%