Ny sökning
TN0356

Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion

Kursen syftar till att ge kunskaper om precisionsteknologi för animalieproduktion (Precision Livestock Farming, PLF) inklusive förståelse av dess principer och ramar, utformning och utvärdering med inriktning på slutanvändarperspektiv och kommersialisering.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för TN0356

Läsåret 2021/2022

Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion (TN0356-30293)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion (TN0356-M3293)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion (TN0356-30293)

2021-01-18 - 2021-03-23

Kursplan

TN0356 Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion, 7,5 Hp

Precision livestock farming for sustainable production

Ämnen

Teknologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå, varav 30 hp teknologi eller lantbruksvetenskap eller husdjursvetenskap.Kunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om precisionsteknologi för animalieproduktion (Precision Livestock Farming, PLF) inklusive förståelse av dess principer och ramar, utformning och utvärdering med inriktning på slutanvändarperspektiv och kommersialisering.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva hur PLF kan användas för att övervaka, kontrollera och styra animalieproduktion inom dess olika grenar och diskutera PLF:s roll i modern animalieproduktion,

- analysera PLF utifrån biologiska förhållanden, användningen av sensorer, signaltolkning och bearbetning och modeller för informationsutvinning,

- beskriva och tillämpa grunderna för utvärdering och validering av PLF-applikationer,

- diskutera och analysera tillämpningen av PLF-applikation i lantbruk med animalieproduktion, med fokus på gränssnittet mellan människa och teknik i ett hållbarhetsperspektiv,

- redogöra för och värdera olika PLF-applikationer när det gäller slutanvändarperspektiv,

- beskriva en utveckling av PLF-applikation från början till slut med hjälp av flera aktörer (teknik, biologi, produktion, kommunikation, slutanvändare) och dess roll i digital transformation.

Innehåll

Genomförande:

- Distansutbildningsteknik kommer att användas

- Studenterna genomför ett antal övningar och virtuella studiebesök.

- Kursen inkluderar projekt och seminarier där kompetens i planering, användning av sensorer och utvärdering av teknik tränas.

- Problembaserad inlärning med kritiskt tänkande kommer att tillämpas

- Kursen är indelad i tre delenheter för att passa ett livslångt lärandeInnehåll:

Kursen behandlar praktisk tillämpning och integrering av precisionsteknologi (PLF) i modern animalieproduktion inklusive den allmänna teorin bakom PLF (kopplingen mellan djurens individuella svar på kort- och långsiktiga förändringar i miljön och hur sensorer kan mäta / övervaka detta). Detta inkluderar omvandling och visualisering av sensoriska data och driftsdata till information som stödjer beslutsfattande och implementering av hanteringsrutiner genom dataanalys. Kursen innehåller principerna för arbete med tvärvetenskaplig kommunikation som syftar till produktutveckling med slutanvändarperskeptiv och marknadsintegration. Kursen ger ekonomiska perspektiv och exempel på potentiell kommersialisering av PLF-applikationer.

I kursen ingår föreläsningar på video, web-baserade övningar och seminarier med studentaktivitet och virtuella studiebesök.

Obligatoriska moment förekommer i form av exempelvis övningar, fallstudier, seminarier, grupparbeten och studiebesök.

I kursen tränar studenten följande generella kompetenser: muntlig och skriftlig presentation, problemlösning med verklighetsbaserade fall som speglar den reella komplexiteten på gårdsnivå för användning av PLF-applikationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina, projektarbeten och övningar, skriftlig och muntlig presentation av litteraturuppgifter och obligatorisk närvaro av vissa aktiviteter (nätmöten).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Denna kurs är en distanskurs som riktar sig till yrkesaktiva inom lantbruks-, teknologi- och byggnadssektorn samt till reguljära studenter på avancerad nivå. Kursen kan passa som valfri kurs för många av SLU:s programstudenter, t ex lantmästare, husdjursagronomer, mastersstudenter i husdjursvetenskap; samt ingenjörsstudenter vid andra lärosäten. Undervisningen genomförs helt på distans med virtuella möten vilket skall möjliggöra att kursen kan kombineras med arbete och avlägset belägna deltagare. Kursen ges på deltid.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: TE0022

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: TN0356 Anmälningskod: SLU-30274 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 50%