Ny sökning
TN0357

Teknik och byggnadsfunktion i djurstallar

Tn0357 Byggnadsfunktion och teknik i djurstallar

Marie-Claude Dubois 2021-08-30

Välkommen till kursen Byggnadsfunktion och teknik i djurstallar!

Kursen behandlar teknik i stallar för nötkreatur, grisar, värphöns och slaktkyckling. Områden som tas upp är även översiktligt om vanliga byggnadsmaterial och hur ett djurstall är uppbyggt. Vi fördjupar oss i hur man genom ventilation och andra åtgärder åstadkommer en bra djurmiljö i stallet. Kursen innehåller två mindre inlämningsuppgifter där du jobbar med ventilationssystem samt en mer omfattande uppgift där du granska två olika djurstallar.

För varje djurslag ordnar vi även en övning som avslutas med ett kort seminarium där du tillsammans med andra studenter diskuterar lämplig teknik i några djurstallar.

Huvuddelen av lektionerna kommer att vara på zoom men vi hoppas att vi ska kunna genomföra ett studiebesök på Lövsta och att ha det avslutande seminariet på sal. Det enda moment med obligatorisk närvaro är detta seminarium (2021-09-29).

Flera lektioner i kursen kommer att ges tillsammans med en kurs som samtidigt går i Alnarp. Kursen kommer därför att ha två olika zoom-länkar. En för gemensamma och en för kurs-specifika lektioner. Detta framgår av kursen schema.

Under Moduler finns följande information:

 • Kursinformation: här finns kursplan, schema, betygskriterier, mm.
 • Litteratur: här finns litteraturen som finns tillgänglig via plattformen. De flesta böcker enligt litteraturlistan får antingen köpas eller lånas.
 • Föreläsningar: här kommer PDF-dokument från föreläsningarna att läggas.
 • Inlämningsuppgifter: här finns instruktioner till uppgifterna som ska lämnas.
 • Övningarna om respektive djurslag (Nöt, gris och fjäderfä) och räkneuppgifter (värmeförluster, värmebalans).

Arbetet med att förbättra plattformen kommer att göras under kursens gång. Det kan också komma ändringar gällande närvaro i lokal pga. Covid19. Vi håller er uppdaterade om detta under kursens gång.

Lycka till med ert arbete.

Marie-Claude, Torsten, Kristina, Knut-Håkan, m fl

Kursvärderingen är avslutad

TN0357-10328 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

TN0357 Teknik och byggnadsfunktion i djurstallar, 7,5 Hp

Machinery and building functions in animal houses

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Husdjursvetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 5,00 1002
Obligatoriska uppgifter 2,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

• Kemi 2
• Biologi 2
• Matematik 3b eller 3c

Mål

Kursen ger kunskaper om de vanligaste teknologiska systemen i svensk och internationell djurhållning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-beskriva de vanligaste tekniska installationerna inom svensk djurhållning,
-tillämpa dimensionering av ventilationsbehov samt kombinera denna med en värmebalansberäkning,
-beskriva och förklara olika inhysningssystem för de vanligaste produktionsdjuren i Sverige,
-identifiera för- och nackdelar med olika byggnadsplanlösningar för djurproduktion,
-ge exempel på de vanligaste teknologiska systemen i svensk och internationell djurhållning samt granska dessa med avseende på de övergripande hållbarhetsmålen.

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer t ex föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, övningar, uppgifter och studiebesök. Kopplingen till en tänkbar yrkesroll belyses genom uppgifter och studiebesök. Dessutom betonas såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier.

Kursen introducerar studenten till byggbegrepp som används och hur byggnadsritningar ska tolkas samt hur en bra arbets- och djurmiljö tillgodoses. Ett annat avsnitt i kursen är hur djurens termiska närmiljö påverkas av klimatet ute och inne samt hur man med byggnadstekniska lösningar och ventilationsteknik kan förbättra denna. Här är värmebalansberäkningen och tolkningen av denna en central del.

Kursen behandlar tekniska installationer i svensk och internationell djurhållning med nötkreatur (mjölk och nötkött), grisar och fjäderfä. Installationerna som tas upp är system för hantering av foder (inkl. sönderdelning och blandning av foder), gödsel, mjölk (nötkreatur), ägg (från värphöns) samt ventilationssystem baserade på naturliga drivkrafter så väl som mekaniska. Kursen tar även upp hur inhysningssystem för de vanligaste produktionsdjuren är utformade och vilka krav som ställs med hänsyn till arbets- och djurmiljö samt vilka faktorer som är centrala för respektives systems funktion. Som syntes i kursen granskar studenterna i grupp ett djurstall. Studenten redogör för djur- och arbetsmiljö, byggnadens funktion samt hållbarhets aspekter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen. Godkända uppgifter
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Eventuellt kan en kostnad för studiebesök tillfalla studenten.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
3) Belysning i stallbyggnader- Energieffektiv belysning och god djurvälfärd
Författare: Torsten Hörndahl, Eva von Wachenfelt & Hans von Wachenfelt
ISBN: 978-91-87117-39-8
4) Climatization of Animal Houses: Heat and moisture productionat animal and house levels
Författare: Pedersen, S. & Sällvik, K.
ISBN: 87-88976-60-2
5) Daylighting and Lighting uner a Nordic Sky
Författare: Dubois M-C, Gentile N, Laike T, Bournas I, Alenius M
ISBN: 9789144125770

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Husdjursvetenskap Teknologi
Kurskod: TN0357 Anmälningskod: SLU-10328 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%