Ny sökning
TN0358

Systemanalys för hållbar utveckling

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-13 och 2022-04-03

Andra kursvärderingar för TN0358

Läsåret 2021/2022

Systemanalys för hållbar utveckling (TN0358-M3188) 2022-01-17 - 2022-03-20

TN0358 Systemanalys för hållbar utveckling, 5,0 Hp

Systems analysis for sustainable development

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Miljövetenskap Teknologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(AXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- Examen på grundnivå om minst 180 hp
- Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska)

Mål

Kursen syftar till att ge en förståelse för olika system i natur och samhälle, och hur dessa kan samspela i en hållbar utveckling. Speciellt ska studenten lära sig hur olika typer av system och processer kan analyseras och modelleras med hjälp av systemanalytiska verktyg. Helhetstänkade är centralt i kursen.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- ange och förklara grundläggande idéer, begrepp och metoder inom systemanalysen
- skissera hur ett systemanalytiskt projekt genomförs,
- klargöra problematiken kring systemidentifikation och avgränsning
- beskriva systemanalytiska metoder inom främst biologiska, ekologiska, miljövetenskapliga och tekniska system, och speciellt analysera interaktionen mellan sådana system för en hållbar utveckling,
- redogöra för och använda de vanligaste typerna av modell- och simuleringsverktyg för komplexa system, särskilt sådana som berör både natur och samhälle.

Innehåll

Systemanalys används för att beskriva och analysera problem inom en rad olika discipliner, och är därför tvärvetenskaplig till sin natur. Utifrån olika perspektiv kan verkligheten betraktas som en mängd system, vilka kan beskrivas med hjälp av olika slags modeller: t.ex. statiska/dynamiska, deterministiska/stokastiska, lokala/globala, eller kombinationer av dessa.

Aktuella problem relaterade till hållbar utveckling gås igenom och beskrivs utifrån ett systemperspektiv. Olika lösningsförslag med systemanalytiska metoder diskuteras, liksom hur systemet (modellen) påverkas av olika faktorer.

En central del av kursen utgörs av laborationer under vilka studenten får bygga, simulera och analysera modeller av olika slag. Stor vikt läggs också på att studenten skall förstå kopplingen mellan struktur och beteende hos ett system. Generella tekniker såsom modellanpassning, känslighetsanalys och optimering behandlas och övas i laborationerna. Speciellt fokus ligger på människans påverkan på miljö och klimat och hur denna påverkan kan minimeras för en hållbar utveckling.

Kursen innehåller följande huvudavsnitt:
- problemanalys utifrån aktuella problem inom hållbar utveckling,
- systemanalysens synsätt, begreppsapparat och teori,
- systemvetenskaplig arbetsmetodik,
- modellbygge och simulering av statiska och dynamiska modeller
- tillämpningar med exempel från aktuella problem relaterade till hållbar utveckling
- projektarbete som kan anpassas till studentens förkunskaper och intressen
- datorlaborationer: Användning av datorsimulering för beskrivning, analys och förståelse av komplexa system och övning i olika generella tekniker.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen, redovisning av projektarbete och datorlaborationer.
Godkänd tentamen, godkänd projektuppgift och godkända laborationsrapporter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0268
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Systems Approaches and Their Application - Examples from Sweden
Författare: Mats-Olov Olsson and Gunnar Sjöstedt (Eds.)
ISBN: ISBN:1-4020-2369-3
Kommentar: Parts of this book will be used as course material
2) Chapter 1: Systems and Systems Theory
Författare: M-O Olsson & G Sjöstedt
3) Chapter 2: Schools of Systems Thinking
Författare: M-O Olsson
4) Chapter 1: System Features, Dynamics and Resilience
Författare: H Liljenström & U Svedin
6) Chapter 17: Bridges, Connections and Interfaces
Författare: U Svedin & H Liljenström
7) Micro-Meso-Macro - Addressing Complex Systems Couplings
Författare: Hans Liljenström and Uno Svedin (Eds.)
ISBN: ISBN:981-238-918-0
Kommentar: Parts of the book will be used as course material
8) Handouts
Författare: Various authors
11) Planetary Boundaries
Författare: Rockström et al
12) Planetary Boundaries - longer version
Författare: Rockström et al
13) Planetary Boundaries - supplement
Författare: Rockström et al

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Masterprogram i hållbar utveckling Uthållig mark- och vattenanvändning - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljövetenskap Teknologi
Kurskod: TN0358 Anmälningskod: SLU-30188 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 35%