Ny sökning
TN0360

Grönblå infrastruktur

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om grönblå infrastruktur såsom regnbäddar, dränerande överbyggnader, våtmarker och dammar. Med naturen som förebild kan dessa element minskar föroreningar som annars hamnar i sjöar, hav och vattendrag. Förutom det kan grönblå infrastruktur minska oönskade översvämningar och bidrar med mer livskraftig grönska och flera biotoper för att gynna den biologiska mångfalden.

Kunskaper om hur man kan skapa en mer naturlik hydrologi med grönblå infrastruktur blir allt mer viktig för samhället och efterfrågad på arbetsmarknaden med tanke på de klimatförändringar som världen står inför. Efter avslutad kurs kommer du att vara välutrustad för att kunna föreslå, motivera, utforma och dimensionera grönblå konstruktioner och system.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2021-10-25 och 2021-11-15

Andra kursvärderingar för TN0360

Läsåret 2021/2022

Grönblå infrastruktur (TN0360-10283) 2021-08-30 - 2021-11-01

TN0360 Grönblå infrastruktur, 15,0 Hp

Blue-green infrastructure

Kursplan fastställd

2020-12-03

Ämnen

Landskapsarkitektur Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Begrepp/samband inom grönblå infrastruktur 5,00 1002
Att räkna på vatten 4,00 1003
Projektarbete – Dagvattenhantering 4,00 1004
Projektarbete – Våtmarker 2,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp på grundnivå, varav minst
45 hp teknologi och 15 hp landskapsarkitektur, 15 hp naturgeografi eller 15 hp biologi
alternativt
60 hp landskapsarkitektur eller 60 hp biologi

Mål

Kursens syfte är att ge studenten en övergripande helhetsbild av grönblå infrastruktur och fördjupande kunskaper om dimensionering, anläggning, management och skötsel av grönblå infrastruktur i det urbana landskapet. Framförallt ligger fokus på lokalt nyttjande av dagvatten i grönblå infrastruktur som regnbäddar, genomsläppliga överbyggnader, våtmarker och dammar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- beskriva grundläggande hydrologi och hydraulik
- redogöra allmänt för historik, arkitektur, lagstiftning samt miljöaspekter och rening i samband med dagvattenhantering

Färdighet och förmåga
- föreslå, motivera, utforma och dimensionera resilienta grönblåa anläggningar med lämpliga konstruktioner och växter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa insikt i hållbar dagvattenhantering avseende planering, organisation och management
- kritiskt utvärdera sitt förslag och föra ett resonemang kring förslagets hållbarhet

Innehåll

Kursen innehåller moment om grundläggande hydrologi och hydraulik samt utformning, dimensionering, rening, management och vegetationsförutsättningar i grönblå infrastruktur samt introduktion till miljöproblem och lagstiftning. Studenten förvärvar kunskap genom föreläsningar, seminarier, övningar, inlämningsuppgifter och studiebesök. Kursen kan läsas på Ultuna eller Alnarp. Vissa läromoment såsom föreläsningar sker gemensamt via videolänk. Det finns kursledare samt lärare på vartdera campuset.

Kursen innehåller obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända tentamina
- Deltagande i obligatoriska moment
- Godkänt projektarbete
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Resekostnader för studieresa finansieras eller delfinansieras av studerande. Information om kostnader kommer att finnas tillgänglig på kursens hemsida 4 veckor före kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Medansvariga:
Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: TN0337
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Hållbar dag- och dränvattenhantering P105
Författare: Svenskt Vatten
ISBN: ISSN 1651-4947
Kommentar: Skriften köpas direkt på Svenskt Vattens hemsida.
2) Digital kurspärm
Kommentar: Kurspärmen kommer att enbart vara tillgängligt digitalt i år. Den kommer att finnas på Canvas för nedladdning.
3) Avledning av dag-, drän- och spillvatten (Del 1 och 2 ) P110
Författare: Svenskt Vatten AB
ISBN: 1651-4947

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Teknologi
Kurskod: TN0360 Anmälningskod: SLU-10282 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%