Ny sökning
TN0362

Systemanalys med energitillämpningar

Kursplan

TN0362 Systemanalys med energitillämpningar, 5,0 Hp

System analysis with energy applications

Ämnen

Teknologi Teknik

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

50 hp naturvetenskap och/eller teknologi/teknik, varav 2 hp beräkningsvetenskap och 1 hp statistik

Mål

Kursen syftar till att ge en förståelse för systemanalysens grunder, med tillämpningar på olika hållbara energisystem. Speciellt ska studenten lära sig hur olika typer av energisystem och processer kan analyseras och modelleras med hjälp av systemanalytiska verktyg. Kursen bygger på tidigare programkurser i matematik och statistik, samt Beräkningsvetenskap och fungerar som grund för senare kurser som Energisystemplanering och Empirisk modellering, vilka tillämpar systemanalys i energisammanhang.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- ange och förklara grundläggande idéer, begrepp och metoder inom systemanalysen

- skissera hur ett systemanalytiskt projekt genomförs,

- klargöra problematiken kring systemidentifikation och avgränsning, modellers giltighetsområde och hur de kan valideras,

- redogöra för olika typer av modell- och simuleringsverktyg för komplexa system, särskilt sådana som berör energi och samhälle,

- utföra datorsimuleringar av modellerna med aktuella simuleringsprogram, samt analysera resultaten med relevanta statistiska metoder,

- använda systemanalytiska metoder vid problemlösning i energisammanhang, och

- genomföra modellanpassning, känslighetsanalys och optimering av energisystem för en hållbar utveckling.

Innehåll

Systemanalys innebär matematisk/statistisk analys och modellering av komplexa system, och syftar bl.a. till förståelse, optimering och förutsägelse av systemens egenskaper och beteende under olika förhållanden. Stabilitet, känslighet och resiliens behandlas, liksom kaotiska och stokastiska processer. Beroende på arten av problem kan väldefinierade system beskrivas med hjälp av olika slags modeller: t.ex. statiska/dynamiska, deterministiska/stokastiska, lokala/globala, och kombinationer av dessa. Aktuella problem relaterade till energi behandlas och beskrivs utifrån ett systemperspektiv, där olika lösningsförslag diskuteras, liksom hur systemet/modellen påverkas av olika faktorer. Systemanalysen inbegriper även vetenskapsteoretiska frågeställningar och metoder.Teoridelen ges i form av föreläsningar. En del av kursen utgörs av datorlaborationer och projekt under vilka studenten får bygga, simulera, analysera och validera modeller av olika slag. Stor vikt läggs på att studenten skall förstå kopplingen mellan struktur och beteende hos ett system. Generella tekniker såsom modellanpassning, känslighetsanalys och optimering behandlas och övas i datorlaborationerna. Speciellt fokus ligger på energisystem för en hållbar utveckling.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt skriftlig redovisning av datorlaborationer.

För godkänd kurs krävs godkänd tentamen, godkänt projektarbete och godkända datorlaborationer.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: TN0286, TN0343

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. System och modell - En introduktion till systemanalysen Författare: Gustafsson, Lanshammar, Sandblad ISBN: 91-44-18551-0 [System och modell - En introduktion till systemanalysen] (https://www.studentapan.se/kurslitteratur/system-och-modell-en-introduktion-till-systemanalysen-9789144185514) Kommentar: Kursen baseras på denna bok, men även annan systemanalysliteratur kan användas
 2. Systems and Systems Theory Författare: M-O Olsson & G Sjöstedt [Systems and Systems Theory] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TN0343/30240.1819/Systems_Approaches_Ch1b.pdf) Kommentar: Bra översikt av systemanalysens bakgrund och basbegrepp
 3. Schools of Systems Thinking Författare: M-O Olsson [Schools of Systems Thinking] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TN0343/30240.1819/Systems_Approaches_Ch2.pdf) Kommentar: Detta bokkapitel visar på hur systemanalysen förhåller sig till andra ämnen och metoder
 4. System Features, Dynamics, and Resilience Författare: H Liljenström & U Svedin ISBN: 981-238-918-0 [System Features, Dynamics, and Resilience ] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TN0343/30240.1819/MMM_Ch1.pdf) Kommentar: Inledningkapitlet till boken "Micro-Meso-Macro - Addressing Complex Systems Couplings" (H Liljenström & U Svedin, red).
 5. Studying Dynamic and Stochastic Systems Using Poisson Simulation Författare: Leif Gustafsson [Studying Dynamic and Stochastic Systems Using Poisson Simulation] (https://slunik.slu.se/kursfiler/TN0343/30240.1819/MMM_Ch8.pdf) Kommentar: Ett bra komplement till kursboken

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknologi Teknik
Kurskod: TN0362 Anmälningskod: SLU-40119 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 30%