Ny sökning
TN0366

Energisystem för lantbruks- och trädgårdsföretag med tillämpad juridik

*Ämnesmässigt innehåll: *


Energisystem för lantbruks- och trädgårdsföretag


Kursen ger grundläggande kunskaper om produktion, användning och hushållning av förnybara energibärare med syfte att nå mer hållbara energisystem inom lantbruks- och trädgårdsnäringen: • grundläggande begrepp och grundläggande termodynamik,

 • energianvändning och energiresurser nationellt och internationellt,

 • energianalys, klimatpåverkan och andra miljöeffekter,

 • byggnaders energibehov

 • energihushållning, energibesparande åtgärder och energiplanering,

 • produktion och användning av fasta, flytande och gasformiga biobränslen,

 • förbränningsteknik, värmelagring och värmedistribution,

 • värmepumpar, solvärme, etc.,

 • produktion och användning av biogas och biogödsel,

 • produktion av el från sol, vind, vatten och biobränslen,

 • förnybara drivmedel och andra energibärare för drift av arbetsmaskiner,

 • grundläggande metodik för att beräkna energiinvesteringars lönsamhet och klimateffekt,

 • efterfrågan, marknadsförutsättningar och exempel på affärsmodeller för lokalt producerad energi,

 • systemintegrering av energilösningar, tex el från sol och vind i kombination med lagring av el i vätgassystem, batterier etc.


Tillämpad juridik


Kursen ger juridiska kunskaper som är tillämpbara på företag inom den areella näringen. I kursen behandlas juridik dels med utgångspunkt från rättsreglerna, dels problemorienterat med verklighetsbaserade uppgifter: • rättsreglernas funktion för företag med tonvikt på ägarledda företag, grundläggande om metod och problemlösning i avtal och tvister

 • grundläggande rättslig systematik, EU-rättens förhållande till svensk rätt

 • grundläggande äktenskapsrätt/samborätt och arvsrätt

 • grundläggande avtalsrätt, köprätt inkl distansavtal och internationella köp, marknadsföring, vanliga standardavtal inom grön näring inkl kreditstandardavtal

 • grundläggande associationsrätt med tonvikt på ägarledda aktiebolag

 • grundläggande arbetsrättsliga frågor i ägarledda företag i gröna näringen

 • grundläggande fastighetsrätt inkl köp, arrende, förvaltning, pant, fastighetsreglering m.m.


*Genomförande: *


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom:


Föreläsningar, övningsuppgifter, inlämningsuppgifter, studiebesök, projektarbete, seminarier/redovisningar.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser:


Problemlösning, skriftlig kommunikation, muntlig kommunikation, tidsplanering/hantera tidsramar.


Följande moment är obligatoriska:


Studiebesök


Samverkan med det omgivande samhället sker genom studiebesök och besök av gästföreläsare verksamma inom ämnesområdet.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Teknologi
Kurskod: TN0366 Anmälningskod: SLU-40139 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%