Ny sökning
TU0028

Veterinärmedicinsk propedeutik

Kursen riktar sig till dig som går tilläggsutbildning för veterinärer med examen utanför EU/EES och Schweiz. Kursen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att på ett strukturerat och säkert sätt kunna undersöka, utreda och behandla djur i din framtida kliniska verksamhet.
Kursen ger dig också kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och hälsostörningar hos djur och hur de uppstår och förebyggs. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska övningar i små grupper och du kommer också få demonstrera dina färdigheter i praktiska examinationer. Kursen fokuserar på att du ska uppnå viktiga dag-1-kompetenser i veterinärmedicinsk verksamhet och vara väl orienterad inför de kliniska delkurserna i programmet.

Kursvärderingen är avslutad

TU0028-10194 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

TU0028 Veterinärmedicinsk propedeutik, 18,0 Hp

Veterinary propaedeutics

Kursplan fastställd

2019-12-18

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Klinkförberedande teori 2,50 1002
Klinikförberedande övningar 2,00 1003
Propdeutisk veterinärmedicinsk färdighetsträning 7,00 1004
Klinisk kemi inkl allmän medicin 2,50 1005
Anestesiologi 2,00 1006
Fjäderfäsjukdomar 1,00 1007
Allmän kirurgi 1,00 1008

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 25 hp veterinärmedicin inom tilläggsutbildningen, varav 4,5 hp klinisk propedeutik.

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig teoretisk och praktisk undervisning i kliniska vetenskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- utföra olika typer av kliniska undersökningar, på friska djur, av djurslagen häst, hund, katt,
nöt, får och gris i syfte att kunna identifiera avvikelser från det normala,
- hantera dessa djurslag i olika undersöknings- och behandlingssituationer,
- utföra grundläggande provtagningar och behandlingar på dessa djurslag,
- utföra gynekologiska och andrologiska undersökningar inklusive juverundersökning samt
relevanta provtagningar och åtgärder,
- arbeta på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, smittskydd, arbetsskydd och djurvälfärd,
- redogöra för allmänna principer kring hur hög biosäkerhet uppnås i djurhållning,
- skriva enklare intyg,
- redogöra översiktligt för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos hund, katt, nöt, får
och gris ur ett kliniskt perspektiv,
- redogöra för reproduktionsfysiologi och -endokrinologi hos friska djur samt vid
reproduktionsstörningar,
- redogöra för förloppet vid en normal förlossning samt diagnostik och åtgärder vid vanliga
komplikationer i samband med förlossning hos häst, hund, katt, nöt, får och gris,
- redogöra för fjäderfäproduktionen i Sverige, de vanligaste och viktigaste sjukdomarna på
fjäderfä samt hur dessa diagnostiseras och förebyggs,
- redogöra för vanliga instrument i samband med kirurgiska ingrepp,
- redogöra för och tillämpa grundläggande operationssalsrutiner,
- redogöra för grundläggande kirurgiska principer,
- utföra enklare suturering och ligering,
- redogöra för kliniska aspekter kring sedering, analgesi, olika metoder för avlivning samt
vanliga lokalbedövningstekniker för häst, hund, katt, nöt, får och gris, samt grundläggande
teori om allmän anestesi av häst, hund, katt och gris,
- redogöra översiktligt för lämpliga metoder för den kliniska diagnostiken och på grundläggande nivå tolka erhållna analysresultat,
- redogöra för hur klinisk-kemiska parametrar förändras vid vanliga fysiologiska och
patologiska tillstånd,
- redogöra översiktligt för de viktigaste felkällorna vid klinisk-kemisk diagnostik och förklara
mekanismen bakom dessa,
- beskriva principer för grundläggande radiologisk bildtolkning med tillämpning på djurslagen
häst, hund och katt.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska moment såsom föreläsningar och seminarier samt praktiska
övningar i form av laborationer, hanterings-, undersöknings- och provtagningsmetodik, olika
former av läkemedelstillförsel samt operationssalsrutiner. Övningarna utförs på levande djur
och organ men också på attrapper och via simuleringsprogram i ett kliniskt
träningslaboratorium. I kursen ingår även övningar i gynekologisk undersökning på häst, nöt
och hund och i förlossningshjälp. Till detta används konstgjorda djur, kadaver och organ.
Sutureringsteknik m.m. tränas i det kliniska träningslaboratoriet. Enkla operationsövningar på
levande djur kan också förekomma. Praktiska övningar och röntgenseminarier är obligatoriska.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och praktiskt kliniska tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska
moment. För vissa praktiska examinationer är antalet provtillfällen begränsat till fem.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Avbruten praktik
En student kan bli underkänd och får då avbryta den praktiska utbildningen med levande djur om det finns en påtaglig risk att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada djur, annan person, sig själv eller värdefull egendom om hen fortsätter att delta i den praktiska utbildningen. En individuell åtgärdsplan ska bestämmas för studenten och delges denne skriftligen. Planen ska upprättas av kursansvarig institution i samråd med studievägledare och berörd student. I denna plan, som beslutas av koordinator för tilläggsutbildningen, ska anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och när kontrollen av att dessa brister åtgärdats kan äga rum. Av planen ska också framgå hur kontrollen ska gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den praktiska undervisningen med levande djur förrän koordinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: Delvis TU0004

LÄRANDEMÅL

3 (godkänt)

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Studenten

- utföra olika typer av kliniska undersökningar, på friska djur, av djurslagen häst, hund, katt, nöt, får och gris i syfte att kunna identifiera avvikelser från det normala.

- utför olika typer av kliniska undersökningar, på friska djur, av djurslagen häst, hund, katt, nöt får och gris och kan identifiera avvikelser från det normala

-hantera dessa djurslag i olika undersöknings- och behandlingssituationer

-hanterar dessa djurslag i olika undersöknings- och behandlingssituationer

-utföra grundläggande provtagningar och behandlingar på dessa djurslag

-utför grundläggande provtagningar och behandlingar på dessa djurslag

- utföra gynekologiska och andrologiska undersökningar inklusive juverundersökning samt relevanta provtagningar och åtgärder

- utför gynekologiska och andrologiska undersökningar inklusive juverundersökning samt relevanta provtagningar och åtgärder

- arbeta på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, smittskydd, arbetsskydd och djurvälfärd

- arbetar på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, smittskydd, arbetsskydd och djurvälfärd

- redogöra för allmänna principer kring hur hög biosäkerhet uppnås i djurhållning

- redogör för allmänna principer kring hur hög biosäkerhet uppnås i djurhållning

-skriva enklare intyg

-skriver enklare intyg på ett korrekt sätt

- redogöra översiktligt för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos hund, katt, nöt, får och gris ur ett kliniskt perspektiv

- redogör översiktligt för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos hund, katt, nöt, får och gris ur ett kliniskt perspektiv

-redogöra för reproduktionsfysiologi och -endokrinologi hos friska djur samt vid reproduktionsstörningar

-redogör för reproduktionsfysiologi och -endokrinologi hos friska djur samt vid reproduktionsstörningar

-redogöra för förloppet vid en normal förlossning samt diagnostik och åtgärder vid vanliga komplikationer i samband med förlossning hos häst, hund, katt, nöt, får och gris

- redogör för förloppet vid en normal förlossning samt diagnostik och åtgärder vid vanliga komplikationer i samband med förlossning hos häst, hund, katt, nöt, får och gris

- redogöra för fjäderfäproduktionen i Sverige, de vanligaste och viktigaste sjukdomarna på fjäderfä samt hur dessa diagnostiseras och förebyggs

- redogör för fjäderfäproduktionen i Sverige, de vanligaste och viktigaste sjukdomarna på fjäderfä samt hur dessa diagnostiseras och förebyggs

- redogöra för och tillämpa grundläggande operationssalsrutiner

- redogör för och tillämpar grundläggande operationssalsrutiner

- redogöra för grundläggande kirurgiska principer

-redogör för grundläggande kirurgiska principer

-utföra enklare suturering och ligering

-utför enklare suturering och ligering

- redogöra för kliniska aspekter kring sedering, analgesi, olika metoder för avlivning samt vanliga lokalbedövningstekniker för häst, hund, katt, nöt, får och gris, samt grundläggande teori om allmän anestesi av häst, hund, katt och gris

- redogör för kliniska aspekter kring sedering, analgesi, olika metoder för avlivning samt vanliga lokalbedövningstekniker för häst, hund, katt, nöt, får och gris, samt grundläggande teori om allmän anestesi av häst, hund, katt och gris

- redogöra översiktligt för lämpliga metoder för den kliniska diagnostiken och på grundläggande nivå tolka erhållna analysresultat

- redogör översiktligt för lämpliga metoder för den kliniska diagnostiken och tolkar erhållna analysresultat på en grundläggande nivå

- redogöra för hur klinisk-kemiska parametrar förändras vid vanliga fysiologiska och patologiska tillstånd

- redogör för hur klinisk-kemiska parametrar förändras vid vanliga fysiologiska och patologiska tillstånd

- redogöra översiktligt för de viktigaste felkällorna vid klinisk-kemisk diagnostik och förklara mekanismen bakom dessa

- redogör översiktligt för de viktigaste felkällorna vid klinisk-kemisk diagnostik och förklarar mekanismen bakom dessa

-beskriva principer för grundläggande radiologisk bildtolkning med tillämpning på djurslagen häst, hund och katt

-beskriver principer för grundläggande radiologisk bildtolkning med tillämpning på djurslagen häst, hund och katt

För mer detaljerad specifikation av vilka moment som ingår i de olika punkterna ovan, se studiehandledning för kursen VM0125/TU0028

SLUTGILTIGT BETYG – För betyg 3 (godkänt) ska följande kriterier vara uppfyllda:

OBLIGATORISKA AKTIVITETER

Praktiska övningar

Obligatorisk närvaro vid samtliga moment enligt rapport från närvarokontroll av lärare. Övning missad med giltigt förfall ersätts annan motsvarande uppgift om möjligt eller med skriftligt PM, annars vid nästkommande kurstillfälle.

EXAMINATIONSMOMENT

Praktisk tentamen i klinisk propedeutik

För godkänt krävs att studenten nöjaktigt kan visa upp färdigheter enligt betygskriterierna punkterna 1, 2, 3, 5, 6, 12 och 14, samt muntligt redogöra för dessa.

Allmän kirurgi, flervalsfrågor i dator

För godkänt krävs att studenten har uppnått 80 % av tentans maximala poängsumma

Anestesiologi, OSCE

För godkänt krävs att studenten uppnått 100 % av tentans maximala poängsumma

Fjäderfäsjukdomar, flervalsfrågor i dator

För godkänt krävs att studenten uppnått minst 80 % av tentans maximala poängsumma

Teoretiska kunskaper från föreläsningar, inläsningsquizar i dator

Ett antal web-baserade frågor finns tillgängliga under olika tidsintervall av kursen.

För godkänt krävs 80 % rätt.

Klinisk kemi, salstentamen

För godkänt krävs att studenten uppnått 70 % av tentans maximala poängsumma

1) KURSLITTERATUR
Kommentar: Nedan angivna böcker och kompendier är rekommenderad litteratur, som lärarna hävisar till. Det är naturligtvis inte nödvändigt eller rimligt att köpa alla angivna böcker. De allra flesta finns som referenslitteratur på Ultunabiblioteket och en del finns även i låneexemplar. Det kan vara bra att avvakta en bit in på terminen innan man bestämmer sig för vilka böcker man vill köpa. Vissa kompendier finns i Canvasrummet Mediarum – veterinärmedicin. Samma kurslitteratur används även för kursen Klinisk veterinärmedicin i åk 5.
2) Allmän kirurgi
Kommentar: Utvalda kapitel inom kurslitteraturen i kirurgi, smådjur och häst: Utvalda kapitel inom kurslitteraturen i kirurgi, smådjur och häst: Auer JA & JA Stick (ed): Equine Surgery. Elsevier Health Sciences, 4th ed. 2012. Ross MW & Dyson SJ: Diagnosis and Management of Lameness in the Horse. 2nd ed. Saunders, 2011. alternativt : Baxter GM: Adam’s and Stashak’s Lameness in Horses, 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2011. Welch Fossum; Small Animal Surgery, 4th ed, 2013. Kompendium tillgängligt på Canvas.
3) Anestesiologi
Kommentar: Det finns ingen obligatorisk kurslitteratur, men detta är förslag på litteratur för den intresserade: Handbook of Veterinary Anesthesia; W W Muir, JAE Hubbel. 5Th ed., 2013, Elsevier. ISBN 978-0-323-08069-9. Veterinary Anaesthesia; KW Clarke, CM Trim. 11th ed., 2014, Elsevier. ISBN 978-0-7020-2793-2 Handbook of Equine Anaesthesia; PM Taylor, KW Clarke. 2nd ed., 2007, Saunders Elsevier. ISBN 978-0-7020-2835-9 BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 3rd ed., 2016. BSAVA. ISBN 978-1-905319-61-9
4) Bilddiagnostik
Kommentar: Det finns inget krav på gemensam kurslitteratur i form av någon/några böcker för ämnet bilddiagnostik. Under Veterinärmedicinsk propedeutik och Klinisk veterinärmedicin bygger vi vidare på tidigare moment som undervisats under kursen i klinisk anatomi. Materialet finns på Canvas förutom kompendier i röntgenteknik, smådjur och häst. Den breddnings- och fördjupningslitteratur som listas nedan är gemensam för alla tillfällen då bilddiagnostik undervisas. Fysik och teknik: Lavin´s Radiography for Veterinary Technicians. Brown M, Brown L. Techniques in Veterinary Radiography. Morgan JP (Editor). Anatomi: An atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat. Coulson A, Lewis N. Atlas of Radiographic Anatomy of the Horse. Schebitz H, Wilkens H, Diagnostik: BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. Ed. Thrall DE. Clinical Radiology of the Horse. Butler et al. Atlas of Small Animal Ultrasonography. Penninck D, d’Anjou MA.
5) Fjäderfä
Kommentar: SVA:s webbsida: www.sva.se McMullin: A Pocket Guide of Poultry Health and Disease, 2004 ISBN 0-95300011105-5-X. Kan beställas från Bokus och www.thepoultrysite.com Pattison, McMullin, Bradbury, Alexander: Poultry Diseases, 6th ed. Saunders Elsevier, 2008.
6) Gris
Kommentar: Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017: Veterinary Medicine, 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN
7) Idisslarmedicin
Kommentar: Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017: Veterinary Medicine, 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN. Juverhälsa och juversjukdomar - material utdelat i samband med undervisning samt information på Juverportalen.se Hulsen, J. 2008. Kosignaler – En praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus. ISBN 978-90-810974-3-7. Hulsen J. 2016. Klövsignaler – framgångsfaktorer för friska klövar. ISBN 978-91-982215-6-5.
8) Klinisk kemi
Kommentar: Kompendium i Klinisk kemi finns tillgängligt i Canvas. I kompendiet finns även en lista på utökad litteratur för den som är intresserad.
9) Oftalmologi
Kommentar: Maggs, D, Miller, P, Ofri, P. Slatter´s Fundamentals of Veterinary Ophtalmology 6th Edition Bjerkås, E. Veterinær oftalmologi, Norges Veterinærhøgskole, 2010. (nedladdas gratis från: www.oftovet.com)
10) Reproduktion och obstetrik
Kommentar: •Noakes et al., “Veterinary Reproduction and Obstetrics”,10th edition, 2019 •Nelson & Couto, Small Animal Internal Medicine, 5th ed •Senger, PL: Pathways to pregnancy and parturition, 3rd edition, 2015 •Brinsko et al., 2011: Manual of equine reproduction. Finns på SLU biblioteket som e-bok: https://www.sciencedirect.com/book/9780323064828/manual-of-equine-reproduction Kompendier som finns i Canvas: • Compendium on Equine reproduction • Kompendium i nötkreaturens reproduktion • Reproduktion, förlossning och juverfunktion hos gris • Kompendium i kattreproduktion • Kompendium i hundreproduktion
11) Smådjur
Kommentar: Nelson, Cuoto; Small Animal Internal Medicine, 5th ed, 2013 Welch Fossum; Small Animal Surgery, 5th ed, 2019 Dessa två rekommenderas som bra och fullt tillräckliga böcker i internmedicin och kirurgi på grundnivå. Vissa avsnitt stämmer inte med svenska förhållanden, vilket kommer att påpekas av lärare. BSAVAs Manual for Canine and Feline Oncology Harvey, Delauche & Harari; Ear disease of the dog and cat. 2017. Nuttall T. Successful management of otitis externa. In Practice 2016;38:17-21. (free) – Barnard, N., Foster, A (2018) How to treat Pseudomonas otitis in dogs. Veterinary Record 182, 109-110. Mueller; Dermatology for the small animal practitioner. 1999.
12) Övrigt
Kommentar: FASS SVA:s hemsida Epiwebb

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 58545 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: TU0028 Anmälningskod: SLU-10194 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%