Ny sökning
TU0028

Veterinärmedicinsk propedeutik

Kursen riktar sig till dig som går tilläggsutbildning för veterinärer med examen utanför EU/EES och Schweiz. Kursen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att på ett strukturerat och säkert sätt kunna undersöka, utreda och behandla djur i din framtida kliniska verksamhet.
Kursen ger dig också kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och hälsostörningar hos djur och hur de uppstår och förebyggs. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska övningar i små grupper och du kommer också få demonstrera dina färdigheter i praktiska examinationer. Kursen fokuserar på att du ska uppnå viktiga dag-1-kompetenser i veterinärmedicinsk verksamhet och vara väl orienterad inför de kliniska delkurserna i programmet.

Andra kursvärderingar för TU0028

Läsåret 2021/2022

Veterinärmedicinsk propedeutik (TU0028-10279) 2021-08-30 - 2021-11-21

Läsåret 2020/2021

Veterinärmedicinsk propedeutik (TU0028-10194) 2020-08-31 - 2020-11-22

TU0028 Veterinärmedicinsk propedeutik, 18,0 Hp

Veterinary propaedeutics

Kursplan fastställd

2019-12-18

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Klinkförberedande teori 2,50 1002
Klinikförberedande övningar 2,00 1003
Propdeutisk veterinärmedicinsk färdighetsträning 7,00 1004
Klinisk kemi inkl allmän medicin 2,50 1005
Anestesiologi 2,00 1006
Fjäderfäsjukdomar 1,00 1007
Allmän kirurgi 1,00 1008

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 25 hp veterinärmedicin inom tilläggsutbildningen, varav 4,5 hp klinisk propedeutik.

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig teoretisk och praktisk undervisning i kliniska vetenskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- utföra olika typer av kliniska undersökningar, på friska djur, av djurslagen häst, hund, katt,
nöt, får och gris i syfte att kunna identifiera avvikelser från det normala,
- hantera dessa djurslag i olika undersöknings- och behandlingssituationer,
- utföra grundläggande provtagningar och behandlingar på dessa djurslag,
- utföra gynekologiska och andrologiska undersökningar inklusive juverundersökning samt
relevanta provtagningar och åtgärder,
- arbeta på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, smittskydd, arbetsskydd och djurvälfärd,
- redogöra för allmänna principer kring hur hög biosäkerhet uppnås i djurhållning,
- skriva enklare intyg,
- redogöra översiktligt för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos hund, katt, nöt, får
och gris ur ett kliniskt perspektiv,
- redogöra för reproduktionsfysiologi och -endokrinologi hos friska djur samt vid
reproduktionsstörningar,
- redogöra för förloppet vid en normal förlossning samt diagnostik och åtgärder vid vanliga
komplikationer i samband med förlossning hos häst, hund, katt, nöt, får och gris,
- redogöra för fjäderfäproduktionen i Sverige, de vanligaste och viktigaste sjukdomarna på
fjäderfä samt hur dessa diagnostiseras och förebyggs,
- redogöra för vanliga instrument i samband med kirurgiska ingrepp,
- redogöra för och tillämpa grundläggande operationssalsrutiner,
- redogöra för grundläggande kirurgiska principer,
- utföra enklare suturering och ligering,
- redogöra för kliniska aspekter kring sedering, analgesi, olika metoder för avlivning samt
vanliga lokalbedövningstekniker för häst, hund, katt, nöt, får och gris, samt grundläggande
teori om allmän anestesi av häst, hund, katt och gris,
- redogöra översiktligt för lämpliga metoder för den kliniska diagnostiken och på grundläggande nivå tolka erhållna analysresultat,
- redogöra för hur klinisk-kemiska parametrar förändras vid vanliga fysiologiska och
patologiska tillstånd,
- redogöra översiktligt för de viktigaste felkällorna vid klinisk-kemisk diagnostik och förklara
mekanismen bakom dessa,
- beskriva principer för grundläggande radiologisk bildtolkning med tillämpning på djurslagen
häst, hund och katt.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska moment såsom föreläsningar och seminarier samt praktiska
övningar i form av laborationer, hanterings-, undersöknings- och provtagningsmetodik, olika
former av läkemedelstillförsel samt operationssalsrutiner. Övningarna utförs på levande djur
och organ men också på attrapper och via simuleringsprogram i ett kliniskt
träningslaboratorium. I kursen ingår även övningar i gynekologisk undersökning på häst, nöt
och hund och i förlossningshjälp. Till detta används konstgjorda djur, kadaver och organ.
Sutureringsteknik m.m. tränas i det kliniska träningslaboratoriet. Enkla operationsövningar på
levande djur kan också förekomma. Praktiska övningar och röntgenseminarier är obligatoriska.
Undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och praktiskt kliniska tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska
moment. För vissa praktiska examinationer är antalet provtillfällen begränsat till fem.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Avbruten praktik
En student kan bli underkänd och får då avbryta den praktiska utbildningen med levande djur om det finns en påtaglig risk att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada djur, annan person, sig själv eller värdefull egendom om hen fortsätter att delta i den praktiska utbildningen. En individuell åtgärdsplan ska bestämmas för studenten och delges denne skriftligen. Planen ska upprättas av kursansvarig institution i samråd med studievägledare och berörd student. I denna plan, som beslutas av koordinator för tilläggsutbildningen, ska anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och när kontrollen av att dessa brister åtgärdats kan äga rum. Av planen ska också framgå hur kontrollen ska gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den praktiska undervisningen med levande djur förrän koordinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: Delvis TU0004
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: TU0028 Anmälningskod: SLU-10195 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%