Ny sökning
TU0030

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TU0030-30128 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan och övrig information

Kursplan

TU0030 Djurskydd, författningskunskap och epizootologi, 7,0 Hp

Animal welfare, legislation and epizootiology

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Författningskunskap 1,0 0102
Djurvälfärd, djurskydd, etik, försöksdjurskunskap 3,0 0103
Epizootologi, livsmedel, läkemedel 3,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz

- Beslut från Statens Jordbruksverk om kompletterande utbildning

Mål

Kursen ger en övergripande introduktion till djurskydd, djuretik, sjukdomskontroll, användning av djur för vetenskapliga ändamål, djurskydds-, epizootologi-, livsmedels- och läkemedelslagstiftningen i Sverige och hur EU-lagstiftningen hanteras på nationell nivå.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för de författningar som omgärdar veterinäryrket och övergripande beskriva nationell lagstiftning och EU-lagstiftning kring djurskydd, användning av djur för vetenskapliga ändamål, epizootologi, foder, livsmedel och läkemedel samt hur denna tillämpas i Sverige,

- använda djurskyddslagstiftning, redogöra för hur djurskyddskontrollen bedrivs i Sverige samt skriva ett veterinärintyg/utlåtande,

- redogöra för hur djurvälfärd objektivt kan bedömas,

- tillämpa lagstiftning rörande djur som används för vetenskapliga ändamål samt redogöra för etisk prövning, djurhantering och förekommande sjukdomar,

- tillämpa nationell och EU-lagstiftning rörande epizootier och zoonoser samt ange vilka sjukdomar som regleras av epizooti- och zoonoslagstiftningen,

- redogöra för principerna för kontroll av smittsamma sjukdomar samt beskriva ansvarsfördelning och roller inom det nationella och internationella kontrollarbetet,

- använda lagstiftning som rör livsmedel, livsmedelssäkerhet och livsmedelskontroll,

- tillämpa lagstiftning som rör användning och förskrivning av läkemedel samt utfärda läkemedelsrecept enligt gällande bestämmelser,

- redogöra för syftet med etisk reflektion och etikens olika grundkomponenter, samt föra en saklig etisk argumentation,

- tillämpa de centrala djuretiska teorierna på vanligt förekommande situationer inom veterinäryrket,

- tillämpa erhållna kunskaper inom delområdena djurskydd, djuretik, smittskydd, livsmedelssäkerhet och läkemedelsanvändning på några vanliga situationer inom svensk djurhållning.

Innehåll

Kursen innehåller en noggrann genomgång av hur aktuell europeisk och nationell lagstiftning är uppbyggd, vad som styr den och var den hittas. Tillvägagångssätt för europeiska och svenska rättsväsendet beskrivs.Djurskyddslagstiftningens innehåll och tillämpning behandlas i föreläsningar och övningar. Studenten ges en överblick över hur djurskyddskontrollen bedrivs i Sverige. Grundläggande terminologi inom djurvälfärd beskrivs samt hur begreppen djurskydd, -välfärd och -etik hänger ihop och påverkar varandra. Kursen tar upp vetenskaplig information som belyser välfärdsproblem kring djurhållning och hantering samt forskning, riktad mot att förbättra djurens välfärd i praktiken.Studenten ges en överblick över etikens grundläggande områden och terminologi samt får öva sig på saklig argumentation. Olika etiska ståndpunkter kring djur och djuranvändning diskuteras liksom djurens roll i samhället i Sverige och i andra länder.Genom föreläsningar och övningar får studenten kunskap om lagstiftning och kontroll, etisk prövning, hantering, hälsa och välfärd avseende djur som används för vetenskapliga ändamål.Aktuell lagstiftning om kontroll av allvarliga smittsamma sjukdomar undervisas genom föreläsningar och grupparbeten, där studenten övar på lagstiftningens tillämpning vid olika typer av smittsamma sjukdomar. Ansvar och roller hos myndigheter och olika aktörer liksom strategier och verktyg för kontroll av smittsamma sjukdomar hos djur undervisas främst genom föreläsningar men även i diskussionsform. Detaljkunskap om regelverk kopplas till förståelse för hur detta tas fram, tillämpas och påverkar samhället i stort och djurhållning specifikt.Genom föreläsningar och övningar lär sig studenten om hur livsmedelslagstiftningen är uppbyggd och tillämpas, och hur livsmedelskontrollen bedrivs i Sverige.Studenten får, via föreläsningar, kunskap om läkemedelslagstiftningen och hur den används. Kursen innehåller övning i att förskriva läkemedel.Studenten ges färdighet och förmåga att identifiera problem och vidta nödvändiga åtgärder avseende samhällets krav på djurskydd, smittskydd och säkra livsmedels- och trygg läkemedelshantering. Detta görs med beaktande av folk- och djurhälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt globala hållbarhetsperspektiv. Begreppen One Health och One Welfare introduceras.Under kursen tränar studenten följande generella kompetenser: kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, skriftlig och muntlig framställning samt vikten av självständighet och integritet vid intyg, utlåtande och receptförskrivning.Vissa seminarier och övningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Medansvariga:

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: TU0027

Betygskriterier

Betyg: Godkänd.

Lärandemål 1

Studenten redogör för de författningar som omgärdar veterinäryrket. Studenten beskriver övergripande nationell och EU-lagstiftning kring djurskydd, foder, livsmedel och läkemedel och redogör för hur författningarna tillämpas.

Lärandemål 2

Studenten använder djurskyddslagstiftningen för att svara på frågor om lagstiftningens innehåll och tillämpning, samt beskriver djurskyddsärendens handläggningsgång. Studenten skriver veterinärmedicinska intyg och utlåtanden på ett i juridiska sammanhang korrekt sätt.

Lärandemål 3

Studenten redogör för hur djurvälfärd objektivt kan bedömas.

Lärandemål 4

Studenten tillämpar lagstiftning rörande djur som används för vetenskapliga ändamål samt redogör för etisk prövning, djurhantering och förekommande sjukdomar

Lärandemål 5 & 6

Studenten redogör för hur epizootier och zoonoser regleras i nationell och EU-lagstiftning samt förklarar hur lagstiftningen tillämpas på berörda sjukdomar. Studenten anger vilka sjukdomar som regleras av epizooti- och zoonoslagstiftningen,

Studenten redogör för principerna för kontroll av smittsamma sjukdomar och beskriver ansvarsfördelning och roller inom det nationella och internationella kontrollarbetet.

Lärandemål 7

Studenten använder lagstiftning som rör livsmedel, livsmedelssäkerhet och livsmedelskontroll för att svara på frågor om lagstiftningens tillämpning.

Lärandemål 8

Studenten tillämpar lagstiftning som rör användning och förskrivning av läkemedel samt utfärdar läkemedelsrecept enligt gällande bestämmelser.

Lärandemål 9 & 10

Studenten redogör för syftet med etisk reflektion och etikens olika grundkomponenter och för en saklig etisk argumentation.

Studenten tillämpar de centrala djuretiska teorierna på djuranvändning och vanligt förekommande situationer inom veterinäryrket.

För att bli godkänd på kursen krävs, deltagande i obligatoriska undervisningsmoment (föreläsningar, övningar mm).

Examinationsformer för de olika lärandemålen:

Lärandemål 1

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 2

Skriftig tentamen. och deltagande i övningar*

Lärandemål 3

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 4

Skriftig tentamen och deltagande i övning.

Lärandemål 5 & 6

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 7

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgift.

Lärandemål 8

Skriftlig tentamen och deltagande i övning..

Lärandemål 9 & 10

Skriftlig eller muntlig tentamen.

* Övningar omfattar diskussioner och övningar i par eller grupp.

Litteraturlista

I. Epizootologi

Bekanta er med de viktigaste författningarna inom området:

- Svensk lagstiftning:

https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken.4.7409fe2811f8e7990b880001002.html

- EU:s djurhälsoförordning:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_en

och dess delegerade akter:

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law/delegated-and-implementing-acts_en

**II. Livsmedel **

På samma sätt som på epizootidelen förväntas ni själva ladda ner och bekanta er med de viktigaste författningarna inom området:

- Nationell lagstiftning: SFS 2006:804, SFS 2006:813.

- EU-gemensam lagstiftning: 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2017/625

Detta gör ni enklast via Livsmedelsverkets hemsida, eller från EUR-lex, om ni enbart är ute efter EU-lagstiftning. Länkar till lagstiftningen ovan finns också upplagda på kursens Canvassida .

Inför tentan:

Som det uttrycks i lärandemålen så förväntas ni efter kursens slut på ett övergripande sätt kunna beskriva uppbyggnaden av och innehållet i både EU- och nationell livsmedelslagstiftning samt redogöra för hur de tillämpas i Sverige. Följande listor på begrepp och organisationer är avsedda som en hjälp vid inläsningen av livsmedelsavsnittet i kursen men ska inte uppfattas som en uteslutande lista över vad som behöver kunnas. För ytterligare vägledning inför tentamen rekommenderas ni att ta utgångspunkt i vad som tas upp under föreläsningarna.

Termer och begrepp i livsmedelslagstiftningen

Följande termer och begrepp ska kunna förstås samt förklaras på en grundläggande nivå. Med undantag av *redlighet *och *konsoliderad författning *finns alla begrepp definierade eller förklarade i EG-förordningarna 178/2002, 852/2004, 2017/625 i de flesta fall under rubriken Definitioner. De flesta begrepp har även tagits upp på en eller flera av föreläsningarna:

 • livsmedel
 • säkra livsmedel 
 • redlighet
 • livsmedelsföretagare
 • utsläppande på marknaden
 • livsmedelskedjan
 • primärproduktion
 • spårbarhet
 • behörig myndighet
 • offentlig livsmedelskontroll
 • kontrollplan
 • dokumentkontroll
 • identitetskontroll
 • fysisk kontroll
 • riskanalys
 • riskbaserad
 • fara
 • HACCP
 • revision
 • inspektion
 • registrering
 • godkännande
 • identifierings- och kontrollmärke
 • konsoliderad författning

Myndigheter och andra organisationer

Ni ska veta vilka myndigheter eller organisationer följande namn eller förkortningar står för, samt i grova drag, deras roll eller uppgifter på livsmedelsområdet:

 • OIE
 • FAO
 • WHO
 • Codex alimentarius commission
 • DG SANCO
 • EFSA

III. Läkemedel

För läkemedelsdelen av kursen behövs följande litteratur (finns på nätet):

Receptförskrifter:
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (ingår i avsnitt N) https://www.lakemedelsverket.se/4ad194/globalassets/dokument/lagar-och-regler/hslf-fs/hslf-fs-2021-75.pdf

Fass Djurläkemedel:
https://www.fass.se/LIF/startpage?userType=1

EU:s förordning (EG) nr 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6

Jordbruksverkets författningar som styr användandet av läkemedel till djur:
Veterinära författningsboken: SJVFS 2019:26 (Saknr L17), SJVFS 2019:32 + 2022:1 (Saknr D9), Allmänna råd 1986:4 (Saknr D42)

https://jordbruksverket.se/djur/personal-inom-djurens-halso--och-sjukvard/lakemedel-for-djur

Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010, om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0037

Kommissionens förordning (EG) nr 1950/2006 om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur samt substanser som medför ytterligare kliniska fördelar:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1950-20130216

IV. Djurskydd och djurvälfärd

Obligatorisk läsning

Dessa delar av kursen har ingen obligatorisk litteratur. Vi kommer att använda oss av de gällande författningarna, vilka återfinns via respektive myndighets hemsida:

www.jordbruksverket.se

www.slv.se

Kompletterande kursmaterial kommer att delas ut i samband med föreläsningar och övningar.

Fördjupningslitteratur

- Djurens juridik. Diesen, E. 2016. Wolters Kluwer, ISBN: 978-91-39-01535-2.

- Juridik för inspektörer. Isenstam, T. 2019 (2nd ed). Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-13396-6.

- Animal Abuse and Unlawful Killing. Munroe, R. and Munro, H.M.C. 2008. Saunders Elsevier, ISBN: 978-0-7020-2878-6.

- Understanding Animal Welfare. Keeling, L.J., Rushen, J. and Duncan, I.J.H. In: Appleby, M.C., and others (eds). Animal Welfare. 2011 (2nd ed), ISBN: 978-1-84593659-4 or 2018 (3rd ed), ISBN-13: 9781786390202, CABI Publishing.

- Animal Welfare. Appleby, M.C., and others (eds). 2011 (2nd ed), ISBN: 978-1-84593659-4 or 2018 (3rd ed), ISBN-13: 9781786390202, CABI Publishing.

- The Science of Animal Welfare. Mellor, D.J., Patterson-Kane, E. and Stafford, K.J. 2009. Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-405-13495-8.

- Management and Welfare of Farm Animals. Webster, J. (ed). 2011. Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-4051-8174-7

- Animal Welfare in Veterinary Practice. Yeates, J. 2013. Wiley-Blackwell, ISBN: 978-1-444-33487-6.

Övrigt

Information om djurvälfärds- och djurskyddsarbete i Sverige och Europa, inkl. länkar och litteraturanvisningar, återfinns på Nationellt center för djurvälfärds (SCAW:s) hemsida:

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard

**V. Djuretik **

Obligatorisk läsning

- The Routledge Handbook of Animal Ethics. Fischer, B.** 2020 .** Routhledge, ISBN: 9781138095069. Sid. 1-17 (kopia som pdf i Canvas)

- Miljöetik: Från problem till lösning. Torpman, O. 2017. Studentlitteratur, ISBN: 9789144107738. Kapitel 2-4 + 7 om etikens grundelement och normativa etiska teorier (kopia som pdf i Canvas)

Fördjupningslitteratur

- Ethics in Animal Use. Sandøe, P. and Christiansen, S.B. 2008. Blackwell publishing, ISBN 140515120X.

- The Good, the Right and the Fair – an introduction to ethics. Gjerris M., Juul Nielsen M. E. and Sandoe P. 2013. College Publications, ISBN-13: 9781848901025.

Se även Stanford Encyclopedia of Ethics, SEP, på sökorden:

VI. Djurförsökskunskap

Obligatorisk läsning

Handbook of Clinical Signs in Rodents & Rabbits (finns på Canvas)

Fördjupningslitteratur

SJVFS 2019:9, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur; Saknr L 150

https://jvdoc.sharepoint.com/sites/sjvfs/Shared%20Documents/2019_9/2019-009.pdf?ga=1

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 22770 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: TU0030 Anmälningskod: SLU-30128 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%