Ny sökning
TU0030

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

Kursen ger en övergripande introduktion till djurskydd, djuretik, sjukdomskontroll, användning av djur för vetenskapliga ändamål, djurskydds-, epizootologi-, livsmedels- och läkemedelslagstiftningen i Sverige och hur EU-lagstiftningen hanteras på nationell nivå.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

TU0030-30128 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för TU0030

Läsåret 2023/2024

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi (TU0030-20002)

2024-01-08 - 2024-02-04

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betyg: Godkänd.

Lärandemål 1

Studenten redogör för de författningar som omgärdar veterinäryrket. Studenten beskriver övergripande nationell och EU-lagstiftning kring djurskydd, foder, livsmedel och läkemedel och redogör för hur författningarna tillämpas.

Lärandemål 2

Studenten använder djurskyddslagstiftningen för att svara på frågor om lagstiftningens innehåll och tillämpning, samt beskriver djurskyddsärendens handläggningsgång. Studenten skriver veterinärmedicinska intyg och utlåtanden på ett i juridiska sammanhang korrekt sätt.

Lärandemål 3

Studenten redogör för hur djurvälfärd objektivt kan bedömas.

Lärandemål 4

Studenten tillämpar lagstiftning rörande djur som används för vetenskapliga ändamål samt redogör för etisk prövning, djurhantering och förekommande sjukdomar

Lärandemål 5 & 6

Studenten redogör för hur epizootier och zoonoser regleras i nationell och EU-lagstiftning samt förklarar hur lagstiftningen tillämpas på berörda sjukdomar. Studenten anger vilka sjukdomar som regleras av epizooti- och zoonoslagstiftningen,

Studenten redogör för principerna för kontroll av smittsamma sjukdomar och beskriver ansvarsfördelning och roller inom det nationella och internationella kontrollarbetet.

Lärandemål 7

Studenten använder lagstiftning som rör livsmedel, livsmedelssäkerhet och livsmedelskontroll för att svara på frågor om lagstiftningens tillämpning.

Lärandemål 8

Studenten tillämpar lagstiftning som rör användning och förskrivning av läkemedel samt utfärdar läkemedelsrecept enligt gällande bestämmelser.

Lärandemål 9 & 10

Studenten redogör för syftet med etisk reflektion och etikens olika grundkomponenter och för en saklig etisk argumentation.

Studenten tillämpar de centrala djuretiska teorierna på djuranvändning och vanligt förekommande situationer inom veterinäryrket.

För att bli godkänd på kursen krävs, deltagande i obligatoriska undervisningsmoment (föreläsningar, övningar mm).

Examinationsformer för de olika lärandemålen:

Lärandemål 1

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 2

Skriftig tentamen. och deltagande i övningar*

Lärandemål 3

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 4

Skriftig tentamen och deltagande i övning.

Lärandemål 5 & 6

Skriftlig tentamen.

Lärandemål 7

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgift.

Lärandemål 8

Skriftlig tentamen och deltagande i övning..

Lärandemål 9 & 10

Skriftlig eller muntlig tentamen.

* Övningar omfattar diskussioner och övningar i par eller grupp.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 22770 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Veterinärmedicin Veterinärmedicin
Kurskod: TU0030 Anmälningskod: SLU-30128 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%