Ny sökning
TU0030

Djurskydd, författningskunskap och epizootologi

Kursplan

TU0030 Djurskydd, författningskunskap och epizootologi, 7,0 Hp

Animal welfare, legislation and epizootiology

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Författningskunskap 1,0 0102
Djurvälfärd, djurskydd, etik, försöksdjurskunskap 3,0 0103
Epizootologi, livsmedel, läkemedel 3,0 0104

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- Veterinärexamen från land utanför EU/EES och Schweiz

- Beslut från Statens Jordbruksverk om kompletterande utbildning

Mål

Kursen ger en övergripande introduktion till djurskydd, djuretik, sjukdomskontroll, användning av djur för vetenskapliga ändamål, djurskydds-, epizootologi-, livsmedels- och läkemedelslagstiftningen i Sverige och hur EU-lagstiftningen hanteras på nationell nivå.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för de författningar som omgärdar veterinäryrket och övergripande beskriva nationell lagstiftning och EU-lagstiftning kring djurskydd, användning av djur för vetenskapliga ändamål, epizootologi, foder, livsmedel och läkemedel samt hur denna tillämpas i Sverige,

- använda djurskyddslagstiftning, redogöra för hur djurskyddskontrollen bedrivs i Sverige samt skriva ett veterinärintyg/utlåtande,

- redogöra för hur djurvälfärd objektivt kan bedömas,

- tillämpa lagstiftning rörande djur som används för vetenskapliga ändamål samt redogöra för etisk prövning, djurhantering och förekommande sjukdomar,

- tillämpa nationell och EU-lagstiftning rörande epizootier och zoonoser samt ange vilka sjukdomar som regleras av epizooti- och zoonoslagstiftningen,

- redogöra för principerna för kontroll av smittsamma sjukdomar samt beskriva ansvarsfördelning och roller inom det nationella och internationella kontrollarbetet,

- använda lagstiftning som rör livsmedel, livsmedelssäkerhet och livsmedelskontroll,

- tillämpa lagstiftning som rör användning och förskrivning av läkemedel samt utfärda läkemedelsrecept enligt gällande bestämmelser,

- redogöra för syftet med etisk reflektion och etikens olika grundkomponenter, samt föra en saklig etisk argumentation,

- tillämpa de centrala djuretiska teorierna på vanligt förekommande situationer inom veterinäryrket,

- tillämpa erhållna kunskaper inom delområdena djurskydd, djuretik, smittskydd, livsmedelssäkerhet och läkemedelsanvändning på några vanliga situationer inom svensk djurhållning.

Innehåll

Kursen innehåller en noggrann genomgång av hur aktuell europeisk och nationell lagstiftning är uppbyggd, vad som styr den och var den hittas. Tillvägagångssätt för europeiska och svenska rättsväsendet beskrivs.Djurskyddslagstiftningens innehåll och tillämpning behandlas i föreläsningar och övningar. Studenten ges en överblick över hur djurskyddskontrollen bedrivs i Sverige. Grundläggande terminologi inom djurvälfärd beskrivs samt hur begreppen djurskydd, -välfärd och -etik hänger ihop och påverkar varandra. Kursen tar upp vetenskaplig information som belyser välfärdsproblem kring djurhållning och hantering samt forskning, riktad mot att förbättra djurens välfärd i praktiken.Studenten ges en överblick över etikens grundläggande områden och terminologi samt får öva sig på saklig argumentation. Olika etiska ståndpunkter kring djur och djuranvändning diskuteras liksom djurens roll i samhället i Sverige och i andra länder.Genom föreläsningar och övningar får studenten kunskap om lagstiftning och kontroll, etisk prövning, hantering, hälsa och välfärd avseende djur som används för vetenskapliga ändamål.Aktuell lagstiftning om kontroll av allvarliga smittsamma sjukdomar undervisas genom föreläsningar och grupparbeten, där studenten övar på lagstiftningens tillämpning vid olika typer av smittsamma sjukdomar. Ansvar och roller hos myndigheter och olika aktörer liksom strategier och verktyg för kontroll av smittsamma sjukdomar hos djur undervisas främst genom föreläsningar men även i diskussionsform. Detaljkunskap om regelverk kopplas till förståelse för hur detta tas fram, tillämpas och påverkar samhället i stort och djurhållning specifikt.Genom föreläsningar och övningar lär sig studenten om hur livsmedelslagstiftningen är uppbyggd och tillämpas, och hur livsmedelskontrollen bedrivs i Sverige.Studenten får, via föreläsningar, kunskap om läkemedelslagstiftningen och hur den används. Kursen innehåller övning i att förskriva läkemedel.Studenten ges färdighet och förmåga att identifiera problem och vidta nödvändiga åtgärder avseende samhällets krav på djurskydd, smittskydd och säkra livsmedels- och trygg läkemedelshantering. Detta görs med beaktande av folk- och djurhälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga och etiska aspekter samt globala hållbarhetsperspektiv. Begreppen One Health och One Welfare introduceras.Under kursen tränar studenten följande generella kompetenser: kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, skriftlig och muntlig framställning samt vikten av självständighet och integritet vid intyg, utlåtande och receptförskrivning.Vissa seminarier och övningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa

Medansvariga:

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: TU0027

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: TU0030 Anmälningskod: SLU-30128 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 100%