Ny sökning
VM0104

Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet

Kursvärderingen är avslutad

VM0104-30109 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för VM0104

Läsåret 2019/2020

Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet (VM0104-30264) 2020-02-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet (VM0104-30131) 2019-02-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet (VM0104-30193) 2018-02-15 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet (VM0104-30214) 2017-02-16 - 2017-06-04

VM0104 Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet, 17,0 Hp

Production animal clinical science including food safety

Kursplan fastställd

2015-12-10

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Djurskydd och djurvälfärd 1,00 1002
Yrkesförberedande moment 1,00 1003
Produktionsdjur inklusive livsmedelsäkerhet 4,00 1004
Djurslagsfördjupning 2,00 1005
Häst inklusive livsmedelsäkerhet 4,00 1006
Smådjur 5,00 1007

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Godkända kurser i veterinärprogrammets åk 1-3, godkänd kurs "Klinikförberedande kurs", ytterligare minst 20 hp på avancerad nivå inom veterinärprogrammet samt genomgångna kurser "Idisslarmedicin", "Grissjukdomar" och "Ambulatorisk klinik".

Mål

Kursen ska ge fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter att diagnostisera, behandla och förebygga vanliga och viktiga skador, störningar och sjukdomar hos djurslagen hund, katt, häst och produktionsdjur för arbete med grundläggande djursjukvård, med en viss fördjupning avseende produktionsdjuren.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- planera och genomföra besättningsanalys i produktionsdjursbesättningar samt, utifrån resultaten av analysen, diskutera lämpliga åtgärder med djurägare, gårdspersonal och kollegor,
- analysera och diskutera livsmedelssäkerhetsaspekter inom animalieproduktion,
- beskriva och motivera handläggning och utredning av vanliga och viktiga skador, störningar och sjukdomar hos de i kursen ingående djurslagen, inklusive bedömning av prognos,
- utföra vanligt förekommande diagnostiska undersökningar och behandlingar samt självständigt tolka resultat av diagnostik,
- självständigt göra en bedömning av hälsoläge och fruktsamhet i nötkreaturs- och grisbesättningar utifrån resultat av undersökningar och besättningsdata,
- värdera olika djurhållnings- och produktionsformer avseende inverkan på djurens hälsa och fruktsamhet,
- diskutera kring och utföra adekvat premedicinering, anestesi samt pre- och postoperativ smärtlindring,
- redogöra för och vara väl förtrogen med vanliga kirurgiska ingrepp inklusive eftervård av dessa samt kunna utföra vissa enklare kirurgiska ingrepp under iakttagande av god aseptik,
- diskutera och bedöma olika skötselrutiner, inklusive vaccinationer, avmaskningsrutiner och utfodring, inom förebyggande djurhälsovård, på individ- och besättningsnivå,
- värdera olika åtgärder, på individ- och besättningsnivå, utifrån ett ekonomiskt, kliniskt och farmakologiskt (inklusive läkemedelsresistens) perspektiv, samt med hänsyn till djurvälfärd,
- analysera och diskutera livsmedelssäkerhets- och etiska aspekter kring slakt,
- analysera och tillämpa hygienrutiner, smittskydd, djurskydd och arbetsskydd i arbete med i kursen ingående djurslag,
- självständigt och på ett adekvat sätt redogöra för åtgärder, behandlingsplaner och behandlingsresultat samt dokumentera dessa enligt gällande regelverk,
- identifiera och ta ställning till etiska frågeställningar samt på ett objektivt sätt bedöma djurvälfärd och djurskydd i verkliga situationer och redogöra för i sammanhanget relevant djurskyddslagstiftning,
- handleda studenter i lägre årskurser och ge personlig återkoppling till annan student i samma årskurs under kliniska moment samt i grupp diskutera ledarskap och hur samarbetet i gruppen har fungerat.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, seminarier, demonstrationer, besättningsbesök, klinisk färdighetsträning och auskultation i klinisk verksamhet. Undervisningen sker huvudsakligen dagtid, men visst deltagande i jourverksamhet ingår. Seminariearbeten, övningar, besättningsarbete, klinisk undervisning samt deltagande i jourverksamhet är obligatoriska.
Avseende produktionsdjur gör studenten en särskild obligatorisk fördjupningsuppgift.
Studenten tränar att beskriva, förklara och reflektera på en fördjupad nivå över problemidentifiering, kliniska fynd, relevant utredningsgång, differentialdiagnostik, behandlingsstrategi samt prognos för viktiga och vanliga skador, sjukdomar och störningar hos hund, katt, häst och produktionsdjur. Studenten diskuterar kring och bedömer olika skötselrutiner inom förebyggande djurhälsovård. Studenten får träning i att på ett medicinskt korrekt sätt dokumentera kliniskt arbete samt att kommunicera med myndigheter, kollegor och djurägare. Studenten får argumentera för och emot olika behandlingsstrategier utifrån etiska överväganden grundat på djurets och djurägarens situation. I kursen ingår att beskriva och reflektera över olika anestesiformer i förhållande till djurets kliniska status samt att under handledning utföra vissa kirurgiska ingrepp. Studenten får också träning i att tillämpa postoperativ vård samt redogöra för och analysera orsakerna till komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp. Studenten kommer även att analysera undersökningsresultat och gårdsstatistik (avseende hälsa och ekonomi) samt att göra en syntes av förekommande problematik. Studenten får dra slutsatser om och bedöma gruppsamarbete samt identifiera och förklara faktorer som påverkat gruppens arbete positivt eller skapat hinder för att uppnå lärandemålen
Under kursen undervisas även livsmedelssäkerhet, tillämpad näringslära samt tillämpad djurskydds- och författningskunskap. I kursen ingår genom förande och uppföljning av yrkesförberedande moment (återkoppling, handledning mm).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och praktiska tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är valbar inom Veterinärprogrammet.

Avbruten praktik
En student kan komma att få avbryta den kliniska utbildningen med levande djur i förtid om det finns påtaglig risk att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada djur, annan person eller sig själv eller värdefull egendom om hon/han fortsatt deltar i denna utbildning. Ett sådant avbrytande av utbildningsmomentet kan innebära att studenten kan komma att underkännas. En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges henne/honom skriftligen. Planen skall upprättas av kursansvarig institution efter samråd med studievägledare och berörd student. I denna plan, som skall beslutas av programstudierektor, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen samt hur och när kontroll kan äga rum att studenten förvärvat angivna kunskaps- och färdighetsbrister. Av planen skall också framgå hur kontrollen skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen. Studenten får inte delta i klinisk undervisning med levande djur förrän programstudierektor har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper
Medansvariga:
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0092

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Veterinärprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 55293 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0104 Anmälningskod: SLU-30109 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 75%