Ny sökning
VM0105

Medicinska vetenskaper

Kursvärderingen är avslutad

VM0105-30112 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för VM0105

Läsåret 2019/2020

Medicinska vetenskaper (VM0105-30265) 2020-02-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Medicinska vetenskaper (VM0105-30132) 2019-02-21 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Medicinska vetenskaper (VM0105-30194) 2018-02-15 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Medicinska vetenskaper (VM0105-30215) 2017-02-16 - 2017-06-04

VM0105 Medicinska vetenskaper, 6,0 Hp

Medical sciences

Kursplan fastställd

2015-12-10

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Godkända kurser i veterinärprogrammets åk 1-3, godkänd kurs "Klinikförberedande kurs" samt ytterligare minst 40 hp på avancerad nivå inom veterinärprogrammet.

Mål

Kursen ska ge studenten möjlighet att utifrån ett helhetsperspektiv tillämpa veterinärmedicinska kunskaper med en viss fördjupning inom disciplinen medicinska vetenskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- självständigt integrera och använda kunskaper i medicinska vetenskaper i verklighetstrogna scenarier,
- tillämpa veterinärmedicinska kunskaper inom prekliniska och kliniska ämnen samt relatera dessa kunskaper till patofysiologi, farmakologi, immunologi, kliniska manifestationer, medicinsk och kirurgisk behandling, rehabilitering och prognos av sjukdomar och störningar hos de i veterinärutbildningen ingående djurslagen, med viss fördjupning inom medicinska vetenskaper,
- agera med ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt i sin yrkesroll,
- värdera nyttan av olika förekommande metoder utifrån ett evidensbaserat arbetssätt,
- föreslå och värdera relevanta diagnostiska tekniker och analyser utifrån ett kliniskt perspektiv,
- värdera begränsningar och möjligheter till att genomföra kirurgiska behandlingar under fältmässiga förhållanden,
- identifiera lämplig profylax, utrednings- och behandlingsstrategi för infektionssjukdomar, samt föreslå strategier för att begränsa spridning av läkemedelsresistens.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment där tidigare erhållna kunskaper tillämpas i ett fördjupat perspektiv och integrerat mellan prekliniska och kliniska vetenskaper. Föreläsningar och seminarier ingår, liksom en praktikperiod. Studenten tränar att göra bedömningar av veterinärmedicinska frågeställningar med medicinsk inriktning, presenterar detta i samband med gruppdiskussion samt opponerar på andra kursdeltagares arbeten. Studenten tränar kommunikation och får ökad förståelse för vikten av god kommunikation och ansvaret för detta i yrkesrollen.
Ett praktiskt moment inom kursen innefattar en simuleringsövning med en medicinsk frågeställning. Praktikperiod, simuleringsövning och seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänt deltagande i obligatorisk praktik samt obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Praktikperioden kan förläggas på annan ort än Uppsala, om studenten själv ordnar praktikplats. Eventuella kostnader för extramural praktik (t.ex. resa och logi) betalas av studenten.

Kursen är valbar inom veterinärprogrammet.

Avbruten praktik
En student kan komma att få avbryta den kliniska utbildningen med levande djur i förtid om det finns påtaglig risk att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada djur, annan person eller sig själv eller värdefull egendom om hon/han fortsatt deltar i denna utbildning. Ett sådant avbrytande av utbildningsmomentet kan innebära att studenten kan komma att underkännas. En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges henne/honom skriftligen. Planen skall upprättas av kursansvarig institution efter samråd med studievägledare och berörd student. I denna plan, som skall beslutas av programstudierektor, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen samt hur och när kontroll kan äga rum att studenten förvärvat erforderliga kunskaper och färdigheter. Av planen skall också framgå hur kontrollen skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen. Studenten får inte delta i klinisk undervisning med levande djur förrän programstudierektor har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper
Medansvariga:
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0093
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Veterinärprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19515 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0105 Anmälningskod: SLU-30112 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 25%