Ny sökning
VM0110

Biomedicinsk baskurs

Kursens syfte är att ge den studerande goda kunskaper om de molekyler, celler och vävnader som bygger upp organismer. Dessutom ska de studerande få kunskaper om genetik, både på organism- och molekylnivå. Slutligen ska de studerande få goda kunskaper om kroppens ämnesomsättning.

Andra kursvärderingar för VM0110

Läsåret 2021/2022

Biomedicinsk baskurs (VM0110-10019) 2021-10-04 - 2022-01-09

Läsåret 2020/2021

Biomedicinsk baskurs (VM0110-10091) 2020-10-05 - 2021-01-10

Läsåret 2019/2020

Biomedicinsk baskurs (VM0110-10283) 2019-10-07 - 2020-01-12

Läsåret 2018/2019

Biomedicinsk baskurs (VM0110-10129) 2018-10-08 - 2019-01-13

Läsåret 2017/2018

Biomedicinsk baskurs (VM0110-10197) 2017-10-02 - 2018-01-07

VM0110 Biomedicinsk baskurs, 20,0 Hp

Basic medical biology

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 5,00 1002
Histologi 3,00 1003
Sluttentamen 12,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande
• Matematik 4
• Biologi 2
• Kemi 2

Mål

Kursen ger en grund för förståelsen av cellens processer, metabolism, genetik och histologi.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva strukturen och funktionen hos de molekyler, celler och vävnader som bygger upp organismer,
- redogöra för grunderna i histologi, på cell- och vävnadsnivå,
- redogöra för grunderna i genetiken, på cell- och organismnivå,
- beskriva cellens och kroppens metabolism och diskutera denna i relation till olika fysiologiska situationer,
- använda mikroskop praktiskt.

Innehåll

Kursen tar upp den eukaryota cellens uppbyggnad och funktionella egenskaper, histologisk uppbyggnad av epitel, bindväv, nervvävnad och muskulatur, interaktioner mellan celler och deras omgivning, cellulära transportmekanismer, signaltransduktion, struktur och funktion hos biologiska makromolekyler (proteiner, kolhydrater, lipider, nukleinsyror). Vidare behandlas enzymologi, hur cellens normala tillväxt och differentiering är reglerad samt grunden för malign transformation. Därutöver ingår grundläggande genetiska mekanismer (arvsmassans struktur, replikation, transkription), RNA-processning, translation, reglering av genexpression, allmän genetik och populationsgenetik samt cellens och kroppens metabolism samt dess reglering.

Kursen bygger på föreläsningar, övningar i grupp och praktiskt inriktade aktiviteter såsom laborationer och mikroskoperingsövningar. Vissa gruppövningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Veterinärprogrammet har en bunden studiegång, där kurserna ska läsas i ordning enligt ramschema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Medansvariga:
Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0048
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0110 Anmälningskod: SLU-10100 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%