Ny sökning
VM0110

Biomedicinsk baskurs

Kursens syfte är att ge den studerande goda kunskaper om de molekyler, celler och vävnader som bygger upp organismer. Dessutom ska de studerande få kunskaper om genetik, både på organism- och molekylnivå. Slutligen ska de studerande få goda kunskaper om kroppens ämnesomsättning.

Information från kursledaren

Välkommen till Biomedicinsk baskurs

Stort grattis till er alla som har blivit antagen till veterinärprogrammet!

Biomedicinsk baskurs ger grunden för fortsatt studier genom hela veterinärutbildningen. Kursen ingår cellbiologi, biokemi och histologi samt allmän genetik. Ni kommer att studera strukturen och funktionen av livsmolekyler (nukleisyor, proteiner, kolhydrater och lipider), och de biokemiska processerna sker i levande celler såsom DNA replikation, transkription, translation, enzymkatalyserad reaktion, hur cellerna tar emot och bearbetar extracellulära signalerna, cellens och kroppens metabolism. Ni kommer också att studera strukturen hos de molekyler, celler och vävnader som bygger upp organismer. Kursen ingår också allmän genetik.

Inför kursstart vore det bra att repetera gymnasium kemi och biologi kurser om det var ett tag sedan du har läst de kurserna och det kommer att underlätta dina studier under första läsåret.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0110

Läsåret 2021/2022

Biomedicinsk baskurs (VM0110-10019)

2021-10-04 - 2022-01-09

Läsåret 2020/2021

Biomedicinsk baskurs (VM0110-10091)

2020-10-05 - 2021-01-10

Läsåret 2019/2020

Biomedicinsk baskurs (VM0110-10283)

2019-10-07 - 2020-01-12

Läsåret 2018/2019

Biomedicinsk baskurs (VM0110-10129)

2018-10-08 - 2019-01-13

Läsåret 2017/2018

Biomedicinsk baskurs (VM0110-10197)

2017-10-02 - 2018-01-07

Kursplan

VM0110 Biomedicinsk baskurs, 20,0 Hp

Basic medical biology

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 5,0 0202
Histologi 3,0 0203
Sluttentamen 12,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande

• Matematik 4

• Biologi 2

• Kemi 2

Mål

Kursen ger en grund för förståelsen av cellens processer, metabolism, genetik och histologi.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva strukturen och funktionen hos de molekyler, celler och vävnader som bygger upp organismer,

- redogöra för grunderna i histologi, på cell- och vävnadsnivå,

- redogöra för grunderna i genetiken, på cell- och organismnivå,

- beskriva cellens och kroppens metabolism och diskutera denna i relation till olika fysiologiska situationer,

- använda mikroskop praktiskt.

Innehåll

Kursen tar upp den eukaryota cellens uppbyggnad och funktionella egenskaper, histologisk uppbyggnad av epitel, bindväv, nervvävnad och muskulatur, interaktioner mellan celler och deras omgivning, cellulära transportmekanismer, signaltransduktion, struktur och funktion hos biologiska makromolekyler (proteiner, kolhydrater, lipider, nukleinsyror). Vidare behandlas enzymologi, hur cellens normala tillväxt och differentiering är reglerad samt grunden för malign transformation. Därutöver ingår grundläggande genetiska mekanismer (arvsmassans struktur, replikation, transkription), RNA-processning, translation, reglering av genexpression, allmän genetik och populationsgenetik samt cellens och kroppens metabolism samt dess reglering.Kursen bygger på föreläsningar, övningar i grupp och praktiskt inriktade aktiviteter såsom laborationer och mikroskoperingsövningar. Vissa gruppövningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Veterinärprogrammet har en bunden studiegång, där kurserna ska läsas i ordning enligt ramschema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Medansvariga:

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0048

Betygskriterier

Biomedicinsk baskurs VM0110, SLU-10197

Kursplan fastställd 2016-11-08

kursmål

Godkänd

LM1 (beskriva strukturen och funktionen hos de molekyler, celler och vävnader som bygger upp organismer)

- Studenten beskriver struktur och funktion av biologiska makromolekyler, samt redogöra för vilka typer av kemisk bindning som håller dem samman.

- Studenten redogör för grunderna i enzymologi inklusive enzymkinetik.

- Studenten redogör för cellens uppbyggnad, cellbiologiska processer samt för hur celler kommunicerar med varandra.

- Studenten redogör för principerna vid cellens differentiering samt för principerna för malign transformation

LM2 (redogöra för grunderna i histologi, på cell- och vävnadsnivå)

- Studenten identifierar olika vävnader och celler från mikroskopiska preparat samt redogör för funktion av olika vävnader och celler.

LM3 (redogöra för grunderna i genetiken, på cell- och organismnivåbeskriva cellens och kroppens metabolism och diskutera denna i relation till olika fysiologiska situationer)

- Studenten beskriver grunderna för genetiken, både molekylär genetik, ärftlighetslagar och genetisk variation. Studenten redogör för funktionen av olika metaboliska reaktionsvägar, känner till skillnader i metabolism mellan olika organ, samt redogör på enzymnivå för hur metabolismen regleras under olika fysiologiska situationer.

LM4 (använda ljusmikroskop)

- Studenten hanterar självständigt ett ljusmikroskop

LM5

- Studenten deltar aktivt i basgruppsarbetet

- Godkända skriftlig examinationer och godkänt i obligatoriska moment

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 65051 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0110 Anmälningskod: SLU-10100 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%