Ny sökning
VM0111

Organens struktur och funktion

Kursen utgör en grundsten för förståelsen av djurkroppens struktur och funktion och har fundamental betydelse för efterföljande studier, samt ger kunskaper vilka är nödvändiga för yrkesverksamma veterinärer. Fördjupade kunskaper om de vanligaste husdjurens olika organsystem beträffande anatomi, uppbyggnad på mikroskopisk nivå (histologi) och de fysiologiska mekanismer ska uppnås.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för VM0111

Läsåret 2020/2021

Organens struktur och funktion (VM0111-30086) 2021-01-11 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Organens struktur och funktion (VM0111-30257) 2020-01-13 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Organens struktur och funktion (VM0111-30120) 2019-01-14 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Organens struktur och funktion (VM0111-30182) 2018-01-08 - 2018-06-03

VM0111 Organens struktur och funktion, 32,0 Hp

Structure and function of the body systems

Kursplan fastställd

2016-11-08

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Histologiskt preparatförhör 3,00 1002
Integrativ fysiologi 4,00 1003
Näringslära 2,50 1004
Nervsystem, sinnesorgan och endokrina organ 3,50 1005
Cirkulation och respiration 2,50 1006
Urogenitalorgan och hud 3,00 1007
Digestionsorgan 3,00 1008
Anatomi - Viscera 4,50 1009
Anatomi - Rörelseapparaten 4,50 1010
Obligatoriska moment 1,50 1011

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:
• Matematik 4
• Biologi 2
• Kemi 2

Mål

Kursen utgör en grundsten för förståelsen av djurkroppens struktur och funktion och har fundamental betydelse för efterföljande studier, samt ger kunskaper vilka är nödvändiga för yrkesverksamma veterinärer.

Efter avslutad kurs ska studenten, med tillämpning på de vanligaste husdjuren, kunna:
- beskriva och praktiskt identifiera olika organsystems anatomiska delar inklusive deras inbördes relationer (topografi), på dissektionsmaterial eller andra preparat, med anatomisk terminologi på svenska och latin,
- beskriva och praktiskt identifiera olika organs och vävnaders uppbyggnad på mikroskopisk nivå (histologi),
- beskriva de olika organsystemens funktioner (fysiologi) i sina respektive delar samt som hela system, och systemens interaktion med varandra inklusive deras hormonella och nervösa reglering,
- redogöra för vilka faktorer som styr olika husdjurs behov av näringsämnen och principerna för fodermedlens energi- och näringsvärdering samt utföra en enklare foderstatsberäkning, där hållbarhetsperspektiv ingår.

Innehåll

Kursen tar upp nervsystem och sinnesorgan, det endokrina systemet, cirkulations- och respirationsorgan, urinorgan, genitalorgan, hud, digestionsorgan och näringslära samt hundens rörelseapparat och lymfoida organs anatomi.
Vidare behandlas integrerade aspekter på kroppens grundläggande fysiologiska mekanismer (integrativ fysiologi) och vilka faktorer som styr husdjurens behov av näringsämnen.

Kursen omfattar teoretiska delar baserat på föreläsningar, gruppdiskussioner och självständiga studier. Praktiskt inriktade aktiviteter omfattar dissektioner, mikroskopering och andra typer av övningar. Dessutom ingår palpationer och övningar med levande djur, samt studiebesök och auskultationer i djurhållande eller klinisk veterinärmedicinsk verksamhet. Auskultationer samt vissa övningar och gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och muntlig-praktisk examination samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Veterinärprogrammet har en bunden studiegång, där kurserna ska läsas i ordning enligt ramschema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0055

Betygskriterier

VM0111 Organens struktur och funktion 2022, 32hp

Bilaga till kursplan

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten, med tillämpning på de vanligaste husdjuren, kunna:

3 (godkänt)

1. Beskriva och praktiskt identifiera olika organsystems anatomiska delar inklusive deras inbördes relation (topografi), på dissektionsmaterial eller andra preparat, med anatomisk terminologi på svenska och latin.

Studenten benämner korrekt på svenska och latin, samt beskriver och praktiskt demonstrerar organsystemens makroskopiska uppbyggnad samt deras placering och inbördes läge hos de vanligaste husdjuren.

3 (godkänt)

2. Beskriva och praktiskt identifiera olika organs och vävnaders uppbyggnad på mikroskopisk nivå (histologi)

Studenten beskriver organsystemens uppbyggnad på mikroskopisk nivå och identifierar huvuddelen av kroppens organ och vävnader i histologiska preparat.

3 (godkänt)

3. Beskriva de olika organsystemens funktioner (fysiologi) i sina respektive delar samt som hela system, och systemens interaktion med varandra inklusive deras hormonella och nervösa reglering.

Studenten redogör för organsystemens fysiologi, integrativa aspekter på organsystemens samverkan och mekanismerna för hormonell och nervös reglering.

3 (godkänt)

4. Redogöra för vilka faktorer som styr olika husdjurs behov av näringsämnen och principerna för fodermedlens energi- och näringsvärdering samt utföra en enklare foderstatsberäkning, där hållbarhetsperspektiv ingår.

Studenten redogör översiktligt för de grundläggande faktorer som styr olika husdjurs behov av näringsämnen och översiktligt för principer för fodermedlens energi- och näringsvärdering samt granskar kritiskt och utför en enklare foderstatsberäkning.

SLUTLIGT BETYG

Betyg 3 på samtliga deltentamen

Deltentamen

Del 15 (Ladok) – 4,5 hp

Anatomi-Rörelseapparaten (Anat-Rör)

Obligatoriskt Canvas-quiz i osteologi (ska genomföras med 100 % korrekta svar). Praktisk tentamen i hundens rörelseapparats anatomi.

Godkänt på den praktiska tentamen ges för uppvisade kunskaper och färdigheter till minst 2/3 delar av de anatomiska begrepp som kursen omfattar (se betygskriterier för lärandemål 1).

Del 10 (Ladok) – 3,5 hp

Nervsystem, sinnesorgan och endokrina organ (NSE)

Del 11 (Ladok) - 2,5 hp

Cirkulations- och respirationsorgan (CR)

Tentamen omfattande anatomi, fysiologi och histologi avseende sinnesorgan och nervsystem (a), fysiologi och histologi avseende endokrina organ, cirkulations- och respirationssystem (b) samt anatomi för fostrets cirkulation (c).

Godkänt är minst 2/3 av full poäng, för (a) enligt betygskriterier för lärandemål 1, 2 och 3, för (b) enligt betygskriterier för lärandemål 2 och 3 samt för (c) enligt betygskriterier för lärandemål 1.

Del 14 (Ladok) - 4,5 hp

Anatomi-Viscera (Anat-visc)

Praktisk tentamen i anatomi omfattande endokrina organ, cirkulations- och respirationsorgan, urogenitalia, digestionsorgan och lymfoida organ.

Godkänt ges för uppvisade kunskaper och färdigheter till minst 2/3 delar av de anatomiska begrepp som kursen omfattar (se betygskriterier för lärandemål 1).

Del 19 (Ladok) – 3 hp

Histologi (Histo)

Histologiskt preparatprov omfattande nervsystem, sinnesorgan, endokrina organ, cirkulations- och respirationsorgan, urogenitalorgan, hud och digestionsorgan.

Godkänt är att identifiera (80 %) histologiska preparat (se betygskriterier för lärandemål 2).

Del 12 (Ladok) - 3 hp

Urogenitalia och hud (UgH)

Del 13 (Ladok) - 3 hp

Digestionsorgan (Dig)

Tentamen i fysiologi och histologi avseende urogenitalia och hud (a) samt digestionssystem (b).

Godkänt är minst 2/3 av full poäng för delavsnitten (a) respektive (b) enligt betygskriterier för lärandemål 2 och 3.

Del 16 (Ladok) - 4 hp

Integrativ fysiologi (If)

Tentamen omfattande integrativ fysiologi.

Godkänt (minst 2/3 av full poäng) enligt betygskriterier för lärandemål 3.

Del 17 (Ladok) – 2,5 hp

Näringslära (När)

Tentamen och gruppdiskussion i näringslära.

Godkänt (minst 2/3 av full poäng) på provet samt aktivt deltagande vid gruppdiskussion (se betygskriterier för lärandemål 4).

Del 18 (Ladok) – 1,5 hp

Obligatoriska moment

Obligatoriskt och aktivt deltagande i följande:

 1. Förberedelse heldjursdissektion
 2. Övningar (EKG, blodtryck) under delkursen CR
 3. Momentet ”Åldrandets fysiologi och etik” under delkursen integrativ fysiologi
 4. Basgruppsmöten
 5. Introduktion till getövning, getövning och redovisning av data från getövning
 6. Studenten ska
  1) genomföra Lövsta-prao

2) auskultera externt (eller utföra ersättningsuppgift)

3) delta i diskussionspass om intryck från Lövsta och extern auskultation

4) skriva en rapport som ska språkgranskas

1) Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy 5th Edition, 2017
Författare: Singh B
ISBN: 9780323442640
Kommentar: Anatomibok
2) Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 7th edition, 2020
Författare: König HE (ed) & Liebich H-G (ed
ISBN: 978-3132429338
Kommentar: Anatomibok
3) Junquiera's Basic Histology, text & atlas, 15th edition 2018
Författare: Anthony L. Mescher
ISBN: 9781260026177
Kommentar: Histologibok
4) Histology - A Text and Atlas, 8th edition, 2019
Författare: Pawlina, W
ISBN: 9781496383426
Kommentar: Histologibok
5) Color Atlas of Veterinary Histology, 3rd edition 2012
Författare: Bacha WJ & Bacha LM
ISBN: 9780470958513
Kommentar: Histologibok
6) Physiology of Domestic Animals, 3rd edition, 2016
Författare: Sjaastad ØV, Sand O and Hove K
ISBN: 9788291743417
Kommentar: Fysiologibok

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 104081 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0111 Anmälningskod: SLU-30017 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%