Ny sökning
VM0111

Organens struktur och funktion

Kursen utgör en grundsten för förståelsen av djurkroppens struktur och funktion och har fundamental betydelse för efterföljande studier, samt ger kunskaper vilka är nödvändiga för yrkesverksamma veterinärer. Fördjupade kunskaper om de vanligaste husdjurens olika organsystem beträffande anatomi, uppbyggnad på mikroskopisk nivå (histologi) och de fysiologiska mekanismer ska uppnås.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0111

Läsåret 2021/2022

Organens struktur och funktion (VM0111-30017)

2022-01-10 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Organens struktur och funktion (VM0111-30086)

2021-01-11 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Organens struktur och funktion (VM0111-30257)

2020-01-13 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Organens struktur och funktion (VM0111-30120)

2019-01-14 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Organens struktur och funktion (VM0111-30182)

2018-01-08 - 2018-06-03

Kursplan

VM0111 Organens struktur och funktion, 32,0 Hp

Structure and function of the body systems

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

G1N

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• Matematik 4

• Biologi 2

• Kemi 2

Mål

Kursen utgör en grundsten för förståelsen av djurkroppens struktur och funktion och har fundamental betydelse för efterföljande studier, samt ger kunskaper vilka är nödvändiga för yrkesverksamma veterinärer.Efter avslutad kurs ska studenten, med tillämpning på de vanligaste husdjuren, kunna:

- beskriva och praktiskt identifiera olika organsystems anatomiska delar inklusive deras inbördes relationer (topografi), på dissektionsmaterial eller andra preparat, med anatomisk terminologi på svenska och latin,

- beskriva och praktiskt identifiera olika organs och vävnaders uppbyggnad på mikroskopisk nivå (histologi),

- beskriva de olika organsystemens funktioner (fysiologi) i sina respektive delar samt som hela system, och systemens interaktion med varandra inklusive deras hormonella och nervösa reglering,

- redogöra för vilka faktorer som styr olika husdjurs behov av näringsämnen och principerna för fodermedlens energi- och näringsvärdering samt utföra en enklare foderstatsberäkning, där hållbarhetsperspektiv ingår.

Innehåll

Kursen tar upp nervsystem och sinnesorgan, det endokrina systemet, cirkulations- och respirationsorgan, urinorgan, genitalorgan, hud, digestionsorgan och näringslära samt hundens rörelseapparat och lymfoida organs anatomi.

Vidare behandlas integrerade aspekter på kroppens grundläggande fysiologiska mekanismer (integrativ fysiologi) och vilka faktorer som styr husdjurens behov av näringsämnen.Kursen omfattar teoretiska delar baserat på föreläsningar, gruppdiskussioner och självständiga studier. Praktiskt inriktade aktiviteter omfattar dissektioner, mikroskopering och andra typer av övningar. Dessutom ingår palpationer och övningar med levande djur, samt studiebesök och auskultationer i djurhållande eller klinisk veterinärmedicinsk verksamhet. Auskultationer samt vissa övningar och gruppdiskussioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och muntlig-praktisk examination samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Veterinärprogrammet har en bunden studiegång, där kurserna ska läsas i ordning enligt ramschema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0055

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 104081 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0111 Anmälningskod: SLU-30098 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%