Ny sökning
VM0113

Allmän sjukdomslära

Avsikten är att ge grundläggande förståelse för hur sjukdom hos djur uppkommer, utvecklas och manifesteras. Kursen ger kunskaper i ämnena veterinärmedicinsk virologi, bakteriologi, parasitologi, immunologi inklusive de lymfoida organens struktur och funktion samt i allmän patologi inklusive histopatologi.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-17 och 2023-02-07

Andra kursvärderingar för VM0113

Läsåret 2021/2022

Allmän sjukdomslära (VM0113-10021)

2021-08-30 - 2022-01-25

Läsåret 2020/2021

Allmän sjukdomslära (VM0113-10092)

2020-08-31 - 2021-01-26

Läsåret 2019/2020

Allmän sjukdomslära (VM0113-10284)

2019-09-02 - 2020-01-28

Läsåret 2018/2019

Allmän sjukdomslära (VM0113-10130)

2018-09-03 - 2019-01-28

Kursplan

VM0113 Allmän sjukdomslära, 32,0 Hp

General mechanisms of disease

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Grundläggande Immunologi och Lymfoida organ 4,5 0202
Bakteriologi 7,0 0203
Virologi 5,5 0204
Parasitologi 6,0 0205
Immunologi 2,5 0206
Allmän Patologi och Histopatologi 6,5 0207

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp veterinärmedicin, varav 15 hp cellbiologi och biokemi, 6 hp histologi samt 2 hp embryologi.

Mål

Avsikten är att ge grundläggande förståelse för hur sjukdom hos djur uppkommer, utvecklas och manifesteras. Kursen ger kunskaper i ämnena veterinärmedicinsk virologi, bakteriologi, parasitologi, immunologi inklusive de lymfoida organens struktur och funktion samt i allmän patologi inklusive histopatologi.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

- redogöra för struktur och funktion hos viktiga komponenter i immunsystemet, samt beskriva och identifiera uppbyggnaden av lymfoida organ och vävnader på mikroskopisk nivå (histologi) och beskriva deras normala funktion,
- redogöra för hur olika bakterier, svampar, virus och parasiter är uppbyggda, förökar sig och sprids i och utanför värddjuret samt värdera hur spridningen kan påverkas av klimat, inhysningssystem och produktionsformer,
- redogöra för viktiga sjukdomsframkallande mikroorganismer och hur man grupperar dem utifrån släktskapsförhållanden,
- redogöra för olika interaktioner mellan värd och mikroorganismer samt beskriva hur olika mikroorganismer kan orsaka sjukdom hos djur och hur immunreaktioner mot mikroorganismer initieras och regleras,
- utföra enklare mikrobiologiska undersökningar och tolka resultat från de vanligaste laboratoriska metoderna samt redogöra för hur immunologiska reaktioner kan användas i sjukdomsdiagnostik,
- översiktligt beskriva verkningsmekanismer av antibiotika och anthelmintika samt mekanismer som leder till resistensutveckling och redogöra för hur man kan förhindra att resistens uppkommer,
- beskriva olika principer för hur sjukdomar orsakade av mikroorganismer kan diagnostiseras, kontrolleras och bekämpas,
- redogöra för immunologiska mekanismer av betydelse vid infektioner, allergiska reaktioner, autoimmuna tillstånd, tumörer och vid avstötning av transplantat samt förklara hur immunförsvaret kan påverkas av immundefekter, genotyp och omgivningsfaktorer,
- redogöra för principerna vid vaccination och andra immunprofylaktiska åtgärder,
- redogöra för olika sjukdomsorsaker, hur djur reagerar mot olika sjukdomsalstrande faktorer på cell-, vävnads- och organismnivå samt för hur reparation och regeneration av vävnader sker,
- definiera och kunna använda vanliga medicinska termer inom patologi,
- beskriva och tolka histopatologiska förändringar i vävnadssnitt samt relatera dem till möjlig orsak och ge förslag på morfologisk diagnos.

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar, laborationer, preparatstudier, fallstudier och gruppdiskussioner. Obligatoriska moment innefattar laborationer i bakteriologi, litteraturstudier i virologi, och övningsuppgift i histopatologi.Kursen innehåller och beskriver

- basal terminologi inom ämnesområdena

- uppkomst och utveckling av sjukdomar

- zoonosaspekter översiktligt

- mikrobiologisk diagnostik och tolkning av provsvar

- enklare mikrobiologiska undersökningar

- basala principer för profylax, kontroll och bekämpning

- mikroorganismers struktur och livscykel

- uppbyggnad och funktion av lymfoida organ

- immunsystemet vid hälsa och sjukdom

- hur sjukdom manifesteras på cell, vävnads, och organism -nivå

- grunderna i histopatologiStudenten tränar följande generella kompetenser: att läsa vetenskapliga artiklar, analysförmåga, muntlig framställning och samarbete.

Tolkning av provsvar, laborationsvana, sterilteknik, rapportskrivning och gruppdiskussioner ingår.Hållbarhet

Kursen ger kunskap om hur kontroll av sjukdomar sker (t.ex. prevention genom (immun-)profylax) och kunskap om risker för utveckling av antimikrobiell resistens.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga prov och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 15 hp cellbiologi och biokemi kan uppfyllas genom godkänd kurs VM0110 Biomedicinsk baskurs. Förkunskapskravet om 6 hp histologi kan uppfyllas genom godkända delprov i histologi inom kurserna VM0110 Biomedicinsk baskurs och VM0111 Organens struktur och funktion. Förkunskapskravet om 2 hp embryologi kan uppfyllas genom godkänt delprov i embryologi inom kurs VM0109 eller VM0127 Anatomins grunder.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Medansvariga:

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0056

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Delkurs 1

Veterinary Immunology
https://www.bokus.com/bok/9780323523493/veterinary-immunology/
Ian Tizard, 978-0-323-52349-3 10th edition (används också på delkurs 5)

**Junquiera's, Basic Histology **16th Ed, ISBN: 9781260462982
https://www.bokus.com/bok/9781260462982/junqueiras-basic-histology-text-and-atlas-sixteenth-edition/?gclid=Cj0KCQjw-JyUBhCuARIsANUqQ_JcszU1VCnBJ8ASsaRTjKTHDt8WiL2tyKXHtCOl0fZFPSdWYMvTrXgaAoCrEALw_wcB
1 av 2 böcker i Histologi som används på Immunologin delkurs 1

Histology A text and Atlas** **8th Ed, ISBN: 9781975115364
https://www.bokus.com/bok/9781975115364/histology-a-text-and-atlas/
2 av 2 böcker i Histologi som används på Immunologin i delkurs 1

Delkurs 2

Veterinary Microbiology and Microbial Disease 2nd edition
https://https://vetbooks.ir/veterinary-microbiology-and-microbial-disease-2nd-edition/
Quinn et al., 978-1-4051-5823-7
ISBN 978-1-4051-5823-7 Omfattar veterinärmedicinsk virologi, bakteriologi och mykologi. Rekommenderad kurslitteratur.

Delkurs 3

Fenner's Veterinary Virology
https://www.bokus.com/bok/9780128009468/fenners-veterinary-virology/
N James MacLachlan, 9780128009468
Rekommenderad kurslitteratur i delkursen i virologi, dvs Fenner´s Veterinary Virology ISBN 9780128009468 (5th ed) finns även tillgänglig som e-book via SLU-biblioteket.

Delkurs 4

Principles of Veterinary Parasitology
https://www.adlibris.com/se/bok/principles-of-veterinary-parasitology-9780470670422
Jacobs, Fox, Gibbons, 9780470670422
Rekommenderad kurslitteratur. Uppdaterad och lättläst.

(finns som gratis e-bok, hur den ska nedladdas kommer att framgå på kurshemsidan)

Delkurs 5

Veterinary Immunology
https://www.bokus.com/bok/9780323523493/veterinary-immunology/
Ian Tizard, 978-0-323-52349-3 10th edition (används också på delkurs 1)

Delkurs 6

Pathologic Basis of Veterinary Disease 7th edition

https://www.adlibris.com/se/bok/pathologic-basis-of-veterinary-disease-9780323713139
J. F. Zachary, 9780323713139
Kurslitteratur till både kursen i allmän och speciell patologi. Den 7:e upplagan finns tyvärr inte som e-bok på biblioteket men den 6:e upplagan kan fortfarande användas (några kapitel är omskrivna) och finns att ladda ner som e-bok (pdf) på biblioteket.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 104081 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0113 Anmälningskod: SLU-10114 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%