Ny sökning
VM0114

Speciell patologi

Kursen i speciell patologi är i huvudsak en teoretisk kurs i form av föreläsningar, fallstudier och självständigt arbete. Praktiska moment förekommer i form av fallseminarier med bl.a. mikroskopisk bedömning samt demonstrationer på salen. Föreläsningarna är uppdelade organvis (andningsorgan, matsmältning etc.) och där presenteras de viktigaste sjukdomarna i respektive del i de vanligaste djurslagen (hund, katt, häst och produktionsdjur). Vidare ges föreläsningar och demonstration av fjäderfäpatologi. Målet med kursen är att ge kunskap om de viktigaste sjukdomarnas (i respektive organsystem) orsaker, utveckling och deras påverkan på djuret som helhet. Dessutom skall studenten kunna, med korrekta medicinska uttryck, beskriva de förändringar man ser (mikroskopiskt eller med blotta ögat (makroskopiskt)). Dessa förändringar skall sedan relateras till respektive sjukdom och deras förlopp.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0114

Läsåret 2021/2022

Speciell patologi (VM0114-30018)

2022-01-26 - 2022-03-29

Läsåret 2020/2021

Speciell patologi (VM0114-30087)

2021-01-27 - 2021-03-30

Läsåret 2019/2020

Speciell patologi (VM0114-30259)

2020-01-29 - 2020-04-01

Läsåret 2018/2019

Speciell patologi (VM0114-30122)

2019-01-29 - 2019-04-01

Kursplan

VM0114 Speciell patologi, 14,0 Hp

Veterinary pathology

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 14,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 55 hp veterinärmedicin, varav 4,5 hp immunologi.

Mål

Kursen ska ge kunskap och förståelse om sjukdomars orsaker, utveckling och påverkan på djuret som helhet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för de viktigaste sjukdomarnas orsaker (etiologi) och utveckling (patogenes) hos våra vanliga husdjur,
- beskriva patologiska förändringar på makroskopisk och mikroskopisk nivå för de viktigaste sjukdomarna,
- redogöra för vilka organrelaterade och systemiska effekter som sjukdomarna ger upphov till samt i relation till kliniska tecken på sjukdom,
- sammanställa makroskopiska och mikroskopiska fynd till en diagnos,
- använda korrekt medicinsk terminologi inom patologin.

Innehåll

Kursen omfattar teoretiska delar inkluderande föreläsningar, fallstudier och självständiga studier. Praktiskt inriktade aktiviteter omfattar fallseminarier, där mikroskopisk bedömning av patologiska förändringar ingår, och demonstrationer av obducerade fall.Via föreläsningar och fallseminarier behandlas de viktigaste patologiska förändringarna/sjukdomarna på organ- och systemnivå.

Fallseminarierna redovisas muntligt i grupp (möjlighet till övning av denna generella kompetens).

Närvaro och aktivt deltagande i fallseminarierna är obligatoriska moment i kursen.Hållbarhetsperspektiv

Kursen ger grundläggande kunskaper om de sjukdomar som drabbar våra husdjur med avseende på hur de uppstår och utvecklas. Detta är basen för att studenterna i kommande yrkesutövning ska kunna välja adekvata diagnostiska metoder och behandlingar samt utföra ett effektivt sjukdomsförebyggande arbete vilket ämnar till en hållbar djurhållning ur både etiskt, veterinärmedicinskt, biologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 4,5 hp immunologi kan uppfyllas genom godkänt delprov "Grundläggande immunologi och lymfoida organ" inom kurs VM0113 Allmän sjukdomslära.

Utöver förkunskapskraven rekommenderas att kunskaper motsvarande genomgången kurs Allmän sjukdomslära inhämtas innan kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0057

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 45535 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0114 Anmälningskod: SLU-30109 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%