Ny sökning
VM0115

Farmakologi och toxikologi

Kursen ger kunskap om hur läkemedel verkar och om hur de fördelas och omsätts i kroppen. Vidare ger den kunskap om läkemedels och andra kemiska ämnens negativa effekter på den levande organismen och på miljön. Exempel på i kursen ingående moment: Allmän farmakologi inkluderande principer för hur läkemedel utövar sina effekter, speciell farmakologi inkluderande läkemedels effekter på olika organsystem samt på bakterier och parasiter, metabolism och bioaktivering, farmako- och toxikokinetik, läkemedels-, livsmedels-, miljö-, eko- och yrkestoxikologi, genetisk toxikologi samt immuno- och reproduktionstoxikologi.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0115

Läsåret 2021/2022

Farmakologi och toxikologi (VM0115-40009)

2022-03-30 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Farmakologi och toxikologi (VM0115-40026)

2021-03-31 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Farmakologi och toxikologi (VM0115-40128)

2020-04-02 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Farmakologi och toxikologi (VM0115-40079)

2019-04-02 - 2019-06-09

Kursplan

VM0115 Farmakologi och toxikologi, 14,0 Hp

Pharmacology and toxicology

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Allmän farmakologi 2,5 0202
Toxikologi 2,0 0203
Farmakologi 9,0 0204
Läkemedelsberäkning 0,5 0205

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 75 hp veterinärmedicin.

Mål

Kursen ger kunskaper om hur läkemedel och andra främmande ämnen omsätts i kroppen och hur de utövar såväl önskade som negativa effekter samt förståelse för varför effekter av främmande substanser kan variera såväl mellan djurslag som mellan individer. Kursen utgör en grund för de fortsatta kliniska studierna och möjliggör ett optimalt läkemedelsval utifrån de rådande omständigheterna inför läkemedelsbehandling. Parallellt med detta ökar förståelsen för uppkomsten av negativa effekter orsakade av främmande ämnen både hos patienten samt i miljön.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- tolka och tillämpa grundläggande farmakologiska och toxikologiska begrepp och testmetoder,

- redogöra för och förklara såväl avsedda som negativa/toxiska effekter av läkemedel och andra främmande ämnen samt bakomliggande mekanismer hos djur,

- redogöra för orsaker till att effekter av läkemedel och andra främmande ämnen kan variera såväl mellan djurslag som mellan individer,

- värdera olika behandlingsalternativ ur en farmakologisk synvinkel,

- beräkna doser och spädningar av läkemedel,

- redogöra för läkemedels och skadliga ämnens betydelse inom veterinärmedicin och miljö.

Innehåll

Kursen består av tre huvudsakliga delar. Allmän farmakologi behandlar terminologi, grundläggande kunskaper inom farmakologin samt hur läkemedel doseras, tas upp, fördelas, metaboliseras och elimineras ur kroppen samt hur läkemedel och andra kroppsfrämmande ämnen utöver sin verkan. Toxikologi behandlar hur kroppsfrämmande ämnen utövar skadliga effekter på organismen. Den speciella farmakologin syftar till att integrera den allmänna farmakologin och toxikologin med fördjupade kunskaper om olika läkemedelssubstanser.Föreläsningarna behandlar principerna för hur främmande ämnen omsätts hos husdjuren (absorption, distribution, metabolism, bioaktivering och utsöndring) och farmako/toxikologiska grundbegrepp. Dessutom behandlas mekanismer för hur läkemedel och andra främmande ämnen utövar sina effekter på molekylär och cellulär nivå samt effekter på olika organsystem. Hur effekterna på molekylär/cellulär nivå integreras med systemnivå diskuteras också. Inom farmakologin föreläses om läkemedel som verkar på olika organsystem samt om antimikrobiella och antiparasitära läkemedel.Genom laborationer och räkneövningar får studenterna möjlighet att tillämpa sina kunskaper bland annat i farmakokinetik, farmakodynamik, grundläggande farmakologi samt att beräkna doser och spädningar. Kursen innehåller obligatoriskt moment i dosräkning. Olika farmakologiska frågeställningar diskuteras och redovisas i grupp. Inom toxikologin föreläses om skadliga effekter av läkemedel och andra främmande ämnen inkluderande sådana som förekommer i miljö och som kan finnas i foder.Hållbarhetsperspektiv

Kursen ger grundläggande kunskaper ur ett hållbarhetsperspektiv om hur läkemedel och toxiska substanser påverkar miljö samt fördjupad kunskap om resistensproblematik hos parasiter och bakterier. Kursen ger kunskaper om ett hållbart nyttjande av läkemedel som är till gagn för både framtida djurhållning och biologi likväl som veterinärmedicin och humanmedicin.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Utöver förkunskapskraven rekommenderas att kunskaper motsvarande genomgången kurs för Allmän sjukdomslära och Speciell patologi inhämtas innan kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0089

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 45535 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0115 Anmälningskod: SLU-40068 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%