Ny sökning
VM0118

Populationsmedicin

Kursens mål är att ge en förståelse för hur sjukdomar uppträder i populationer samt hur arv och miljö påverkar djurens hälsa, beteende, välfärd och produktion/prestation.
I kursen ingår ämnena epidemiologi, etologi, husdjursgenetik, husdjurshygien, praktisk djurhållning och statistik. Gemensamt för dessa ämnen är att de fokuserar på populationer i stället för individer och använder kvantitativa metoder för att analysera insamlade data. Därigenom kan man studera vad som orsakar sjukdomar och beteendestörningar och därmed bidra till en förbättrad djurhälsa.
Kursen behandlar bland annat hur arv och miljö påverkar hälsa, beteende, välfärd och produktion/prestation i husdjurspopulationer, samt hur dessa kan mätas, beskrivas och påverkas. Vidare ges en introduktion till husdjurens roll och till djurhälsa i ett globalt och historiskt perspektiv. Kursen ger även en inblick i praktisk djurhållning genom studiebesök och individuell praktik.

Andra kursvärderingar för VM0118

Läsåret 2021/2022

Populationsmedicin (VM0118-10025) 2021-08-30 - 2021-11-09

Läsåret 2020/2021

Populationsmedicin (VM0118-10093) 2020-08-31 - 2020-11-10

Läsåret 2019/2020

Populationsmedicin (VM0118-10287) 2019-09-02 - 2019-11-10

VM0118 Populationsmedicin, 16,0 Hp

Population medicine

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Praktisk Djurhållning 1,00 1002
Epidemiologi 2,50 1003
Statistik 3,50 1004
Husdjursgenetik 3,00 1005
Etologi 1,50 1006
Husdjurshygien 3,00 1007
Integrerad del 1,50 1008

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 55 hp veterinärmedicin, varav 6 hp patologi.

Mål

Kursen ger en grund för förståelsen av hur sjukdom uppträder i populationer samt av hur arv och miljö påverkar hälsa, beteende, välfärd och produktion/prestation i husdjurspopulationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för hur husdjurens genetiska bakgrund kan påverka hälsa, reproduktion, produktion/prestation och välfärd samt beskriva avelsprogram för ett uthålligt nyttjande av husdjuren,
- redogöra för husdjurens normala och onormala beteenden, samt använda etologisk metodik för att observera och beskriva husdjurens beteende,
- redogöra för de vanligaste djurhållningsformerna för lantbruksdjur och häst samt hur olika djurmiljöfaktorer påverkat husdjurens hälsa, beteende, välfärd och produktion,
- använda epidemiologisk metodik för att beskriva frekvensen och utbredningen av sjukdom och hälsa i populationer samt för att utvärdera orsakssamband,
- använda och tolka beskrivande samt jämförande statistisk metodik,
- sammanställa, kritiskt värdera och diskutera vetenskapliga data.

Innehåll

Kursen behandlar bland annat hur arv och miljö påverkar hälsa, beteende, välfärd och produktion/prestation i husdjurspopulationer, samt hur dessa kan mätas och beskrivas. En introduktion till husdjurens roll och till djurhälsa i ett globalt och historiskt perspektiv ges. Kursen ger även en inblick i praktisk djurhållning. I föreläsningar belyses, förklaras och diskuteras teoretiska begrepp och sammanhang. Vid övningar tränas bland annat statistiska, epidemiologiska och genetiska beräkningar. Vid studiebesök demonstreras och diskuteras olika djurmiljöer. I projektarbeten tränas förmågan att i grupp sammanställa, presentera och värdera vetenskapliga data. Genom individuell praktik ska studenten prova på praktiskt lantbruksarbete och få inblick i lantbrukets villkor. Projektarbete, individuell djurhållningspraktik, studiebesök samt merparten av övningarna är obligatoriska.

Kursen i populationsmedicin omfattar ämnena epidemiologi, statistik, husdjursgenetik, husdjurshygien, etologi och praktisk djurhållning, samt har ämnesintegrerade delar. Generella kompetenser så som samarbetsförmåga, skriftlig- och muntlig framställning samt kommunikationsförmåga tränas i kursen.

Hållbarhetsperspektiv
Kursen betonar att sjukdomsförebyggande arbete är av yttersta vikt för en hållbar djurhållning ur både etiska, veterinärmedicinska, biologiska och ekonomiska perspektiv.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete, godkända skriftliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 6 hp patologi kan uppfyllas genom godkänd kurs VM0113 Allmän sjukdomslära eller godkänd kurs VM0114 Speciell patologi.

Studenterna förväntas själva tillhandahålla stövlar och overall till de praktiska delarna som ingår i kursen. Under kursen ordnas en studieresa till Skara som innebär besök på gårdar och slakterier. För denna studieresa betalar studenterna en kostnad på ca 1000-1500 kr som täcker delar av mat-, logi- och resekostnaderna.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper
Medansvariga:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0058
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0118 Anmälningskod: SLU-10139 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%