Ny sökning
VM0118

Populationsmedicin

Kursens mål är att ge en förståelse för hur sjukdomar uppträder i populationer samt hur arv och miljö påverkar djurens hälsa, beteende, välfärd och produktion/prestation.

I kursen ingår ämnena epidemiologi, etologi, husdjursgenetik, husdjurshygien, praktisk djurhållning och statistik. Gemensamt för dessa ämnen är att de fokuserar på populationer i stället för individer och använder kvantitativa metoder för att analysera insamlade data. Därigenom kan man studera vad som orsakar sjukdomar och beteendestörningar och därmed bidra till en förbättrad djurhälsa.

Kursen behandlar bland annat hur arv och miljö påverkar hälsa, beteende, välfärd och produktion/prestation i husdjurspopulationer, samt hur dessa kan mätas, beskrivas och påverkas. Vidare ges en introduktion till husdjurens roll och till djurhälsa i ett globalt och historiskt perspektiv. Kursen ger även en inblick i praktisk djurhållning genom studiebesök och individuell praktik.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-11-01 och 2022-11-22

Andra kursvärderingar för VM0118

Läsåret 2021/2022

Populationsmedicin (VM0118-10025)

2021-08-30 - 2021-11-09

Läsåret 2020/2021

Populationsmedicin (VM0118-10093)

2020-08-31 - 2020-11-10

Läsåret 2019/2020

Populationsmedicin (VM0118-10287)

2019-09-02 - 2019-11-10

Kursplan

VM0118 Populationsmedicin, 16,0 Hp

Population medicine

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Praktisk Djurhållning 1,0 0102
Epidemiologi 2,5 0103
Statistik 3,5 0104
Husdjursgenetik 3,0 0105
Etologi 1,5 0106
Husdjurshygien 3,0 0107
Integrerad del 1,5 0108

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 55 hp veterinärmedicin, varav 6 hp patologi.

Mål

Kursen ger en grund för förståelsen av hur sjukdom uppträder i populationer samt av hur arv och miljö påverkar hälsa, beteende, välfärd och produktion/prestation i husdjurspopulationer.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för hur husdjurens genetiska bakgrund kan påverka hälsa, reproduktion, produktion/prestation och välfärd samt beskriva avelsprogram för ett uthålligt nyttjande av husdjuren,

- redogöra för husdjurens normala och onormala beteenden, samt använda etologisk metodik för att observera och beskriva husdjurens beteende,

- redogöra för de vanligaste djurhållningsformerna för lantbruksdjur och häst samt hur olika djurmiljöfaktorer påverkat husdjurens hälsa, beteende, välfärd och produktion,

- använda epidemiologisk metodik för att beskriva frekvensen och utbredningen av sjukdom och hälsa i populationer samt för att utvärdera orsakssamband,

- använda och tolka beskrivande samt jämförande statistisk metodik,

- sammanställa, kritiskt värdera och diskutera vetenskapliga data.

Innehåll

Kursen behandlar bland annat hur arv och miljö påverkar hälsa, beteende, välfärd och produktion/prestation i husdjurspopulationer, samt hur dessa kan mätas och beskrivas. En introduktion till husdjurens roll och till djurhälsa i ett globalt och historiskt perspektiv ges. Kursen ger även en inblick i praktisk djurhållning. I föreläsningar belyses, förklaras och diskuteras teoretiska begrepp och sammanhang. Vid övningar tränas bland annat statistiska, epidemiologiska och genetiska beräkningar. Vid studiebesök demonstreras och diskuteras olika djurmiljöer. I projektarbeten tränas förmågan att i grupp sammanställa, presentera och värdera vetenskapliga data. Genom individuell praktik ska studenten prova på praktiskt lantbruksarbete och få inblick i lantbrukets villkor. Projektarbete, individuell djurhållningspraktik, studiebesök samt merparten av övningarna är obligatoriska.Kursen i populationsmedicin omfattar ämnena epidemiologi, statistik, husdjursgenetik, husdjurshygien, etologi och praktisk djurhållning, samt har ämnesintegrerade delar. Generella kompetenser så som samarbetsförmåga, skriftlig- och muntlig framställning samt kommunikationsförmåga tränas i kursen.Hållbarhetsperspektiv

Kursen betonar att sjukdomsförebyggande arbete är av yttersta vikt för en hållbar djurhållning ur både etiska, veterinärmedicinska, biologiska och ekonomiska perspektiv.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete, godkända skriftliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 6 hp patologi kan uppfyllas genom godkänd kurs VM0113 Allmän sjukdomslära eller godkänd kurs VM0114 Speciell patologi.Studenterna förväntas själva tillhandahålla stövlar och overall till de praktiska delarna som ingår i kursen. Under kursen ordnas en studieresa till Skara som innebär besök på gårdar och slakterier. För denna studieresa betalar studenterna en kostnad på ca 1000-1500 kr som täcker delar av mat-, logi- och resekostnaderna.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0058

Betygskriterier

Betygskriterier för VM00118 Populationsmedicin 2021

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

Betyg Godkänd

Den studerande

1. redogöra för hur husdjurens genetiska bakgrund kan påverka hälsa, reproduktion, produktion/prestation och välfärd samt beskriva avelsprogram för ett uthålligt nyttjande av husdjuren

redogör för hur husdjurens genetiska bakgrund kan påverka hälsa, reproduktion, produktion/prestation och välfärd samt beskriver avelsprogram för ett uthålligt nyttjande av husdjuren

2. redogöra för husdjurens normala och onormala beteenden, samt använda etologisk metodik för att observera och beskriva husdjurens beteende

redogör för husdjurens normala och onormala beteenden, samt använder etologisk metodik för att observera och beskriva husdjurens beteende

3. redogöra för de vanligaste djurhållningsformerna för husdjur och hur olika djurmiljöfaktorer påverkar husdjurens hälsa, beteende, välfärd och produktion

redogör för de vanligaste djurhållningsformerna för husdjur och hur olika djurmiljöfaktorer påverkar husdjurens hälsa, beteende, välfärd och produktion

4. använda epidemiologisk metodik för att beskriva frekvensen och utbredningen av sjukdom och hälsa i populationer samt för att utvärdera orsakssamband

använder epidemiologisk metodik för att beskriva frekvensen och utbredningen av sjukdom och hälsa i populationer samt för att utvärdera orsakssamband

5. använda och tolka beskrivande och jämförande statistisk metodik

använder och tolkar beskrivande och jämförande statistisk metodik

6. sammanställa och kritiskt värdera och diskutera vetenskapliga resultat

sammanställer och kritiskt värderar och diskuterar vetenskapliga resultat

7. ha förståelse för, kunskap om och viss erfarenhet av praktiskt arbete med lantbrukets husdjur

har erfarenhet av praktiskt arbete med lantbruksdjur och visar förståelse för och kunskap om sådant arbete

Examinationsformer för de olika lärandemålen

Lärandemål

Examination

1

Skriftlig tentamen, muntlig redovisning av tvärgruppsövning

2

Skriftlig tentamen, skriftlig redovisning av beteendestudie

3

Skriftlig tentamen, skriftlig redovisning av ritningsgranskning

4

Skriftlig tentamen

5

Skriftlig tentamen

6

Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete

7

Muntlig och skriftlig redovisning av djurhållningspraktik

Betyg på hela kursen

Samtliga skriftliga deltentamina godkända, godkänt deltagande i samtliga obligatoriska moment samt godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Litteraturlista

Obligatorisk kurslitteratur
Statistics for Veterinary and Animal Science, Aviva Petrie, Paul Watson, Wiley-Blackwell
(https://www.adlibris.com/se/bok/statistics-for-veterinary-and-animal-science-9780470670750). (Länkar till en externa sida.)

Veterinary Epidemiology. M. Thrusfield och R. Christley, John Wiley & Sons Inc, 4th edition. 2018.

Genetics: Analysis of Genes and Genomes. Daniel L. Hartl & Bruce J. Cochrane. 9th ed. 2018. ISBN: 9781284122930. Jones & Bartlett Learning. https://www.jblearning.com/catalog/productdetails/9781284122930 (Länkar till en externa sida.)

Rekommenderad kurslitteratur
Husdjur – ursprung, biologi och avel**. **B. Malmfors två kapitel s. 315-392.Inbunden bok, LTs förlag, Stockholm. 1989. ISBN 9136025941 , (Länkar till en externa sida.) 441 sidor. Slut på förlaget. Pdf-version kommer på Canvas-hemsidan.

Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling. Andra utgåvan. Lehrman, A. (red.). 2020. Uppsala, SLU. ISBN 978-91-981907-4-8. 67 sidor. Delarna som rör husdjursavel. (https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/mbiot/publikationer/framtidensmat-2020-webb.pdf (Länkar till en externa sida.).)

Att bygga häststall – en idéhandbok. Michael Ventorp & Per Michanek, Inst f jordbrukets biosystem och teknologi, SLU, 2001, ISBN 91-576-6130-8.

KRAVs regler (http://www.krav.se (Länkar till en externa sida.)).

Farm animal behaviour. Characteristics for Assessment of Health and Welfare. 2nd Edition. Ekesbo, I. and S Gunnarsson. 2018. CAB International, Wallingford, 341s. https://www.cabi.org/bookshop/book/9781786391391 (Länkar till en externa sida.)

The Ethology of Domestic Animals: An Introductory Text. P Jensen 2017 på The ethology of domestic animals: an introductory text. (cabi.org) (Länkar till en externa sida.)

Veterinary epidemiology, an introduction Ladda ner Veterinary epidemiology, an introduction. Dirk U Pfeiffer, Wiley-Blackwell, 2010, 135 sidor. Finns på Canvas som pdf.

Fördjupningslitteratur i etologi

Essential Animal Behavior. Graham Scott, 2004. Blackwell publishing, 202 sidor. Essential Animal Behavior - Graham Scott - häftad (9780632057993) | Adlibris Bokhandel (Länkar till en externa sida.)

Principles of Animal Behavior. Lee Alan Dugatkin, 2019. The Chicago University Press, 4:e uppl., 576 sidor. Principles of Animal Behavior, 4th Edition Fourth, Dugatkin, Lee Alan - Amazon.com (Länkar till en externa sida.)

Principles & application of domestic animal behavior. E O. Price, 2008. CABI, 332 sidor. Principles and Applications of Domestic Animal Behavior - CABI.org (Länkar till en externa sida.)

Integration of natural behaviour in housing systems. Lidfors, Berg & Algers, 2005. Ambio, 34, 325-330.

Carrots and Sticks: Principles of Animal Training: Amazon.co.uk: McGreevy, P. D., Boakes, R. A.: 9780521686914: Books (Länkar till en externa sida.)

Fördjupningslitteratur i statistik och epidemiologi

Epidemiologi för hälsovetare – en introduktion. I. Andersson. Studentlitteratur, 2016.

Grunderna i epidemiologi. A. Ahlbom, L. Alfredsson, T. Alfvén och A. Bennet. Studentlitteratur, 2006.

Grundläggande epidemiologi. R. Beaglehole, R. Bonita och T. Kjellström, Studentlitteratur, 2010.

**Fördjupningslitteratrur i husdjursgenetik **

Textbook in Animal breeding and genetics for BSc students, Kor Oldenbroek & Liesbeth van der Waaij, 2014. Wageningen University and Research Centre, the Netherlands. pp. 313. (https://wiki.groenkennisnet.nl/display/TAB/https://wiki.groenkennisnet.nl/display/TAB/Textbook+Animal+Breeding+and+Genetics (Länkar till en externa sida.))

Introduction to Veterinary Genetics. F. W. Nicholas, 3rd ed., ISBN10:1405168323, Oxford BlackwellScience, 2009. (https://www.wiley.com/en-us/Introduction+to+Veterinary+Genetics%2C+3rd+Edition-p-9781405168328 (Länkar till en externa sida.))

Principles of livestock improvement, (http://www.aps.uoguelph.ca/~gking/Ag_2350/pli.html (Länkar till en externa sida.))

Berglund, B. 2019. Mjölkkoavel med helhetssyn. Svensk Veterinärtidning nr 5. Volym 79. S. 22-25. Sveriges Veterinärförbund, Stockholm. (Pdf-version på Canvas-hemsidan).

Fördjupningslitteratur i husdjurshygien (djurmiljö och djurhälsa)

Om Antibiotika i ekologisk och konventionell djurhållning i ett internationellt perspektiv. Human health implications of organic food and organic agriculture: a comprehensive review. Mie, A.et al. 2017. Environmental Health, 16: 111. 22 pages. http://dx.doi.org/10.1186/s12940-017-0315-4 (Länkar till en externa sida.).

Animal welfare and the intensification of animal production. An alternative interpretation. David raser, FAO, Rapport, 2005 (http://www.fao.org/3/a0158e/a0158e00.pdf (Länkar till en externa sida.)).

Bete – praktiska lösningar och management. Jeanette Belin. Svensk Mjölk, Stockholm, 2008. Rapport, 29 sidor.

Betydelsen av grisningsboxens utformning för hälsa och beteende hos sugga och smågrisar. Rebecka Westin & Bo Algers. Svensk Veterinärtidning 58 (8-9), 21-27, 2006.

Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris. Albihn, A., et al. , 2021. SLU Future Food, Uppsala, Report 15, 52 sidor. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/publikationer/future-food-reports/slu-futurefood_rapport15_klimatanpassningavsvenskanimalieproduktion.pdf (Länkar till en externa sida.)

Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk. Health and welfare in organic livestock production systems - A systematic mapping of current knowledge. Presto Åkerfeldt, M., Gunnarsson, S., Bernes, G. and I. Blanco-Penedo. 2020. Organic Agriculture, pp1-28 https://doi.org/10.1007/s13165-020-00334-y (Länkar till en externa sida.)

Facts and figures on organic agriculture in the European Union. EU-kommissionen, Rapport, 2020 (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/data-statistics/index_en.htm).

Rearing pigs with intact tails- experiences and practical solutions in Sweden. Wallgren, T., Lundeheim, N., Wallenbeck, A, Westin, R. and Gunnarsson, 2019. Animals 2019, 9, 812; doi:10.3390/ani9100812 https://www.mdpi.com/2076-2615/9/10/812/pdf (Länkar till en externa sida.)

Klöv- och benskador hos smågrisar i olika typer av grisningsboxar. Nils Holmgren, Barbro Mattsson &Nils Lundeheim. Svensk Veterinärtidning 60 (1), 11-17, 2008.

Kosignaler. En praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus. Jan Hulsen, ISBN 978-90-810974-3-7, Roodbont & Vetvice. svensk utgåva i bearbetning av Svensk Mjölk, 2008.

Naturbrukets husdjur 1, Desirée Jansson m fl, Natur och Kultur, 2005, ISBN 97-891-273-5632-0.

Naturbrukets husdjur 2, Sven Christensen m fl, Natur och Kultur, 2006, ISBN 97-891-273-5702-0.

Strategic use of straw increases nest building in loose housed farrowing sows. Rebecka Westin m fl, 2015, Applied Animal Behaviour Science 166, 63-70.

Svensk äggnäring efter omställningen,del 1: Inhysning och aktuella trender. Wall H, m.fl. .Svensk VetTidn, 2016, 68, 10, 11–18.

Svensk äggnäring efter omställningen Del 2. Sjukdomsförebyggande åtgärder, kontroll och slakt. Jermiasson, m.fl. 2017 Svensk VetTidn, 2017, 69, 12, 11-18

Utveckling av uppfödningsformer och hälsa hos slaktsvin. Nils Holmgren & Nils Lundeheim. Svensk Veterinärtidning 54 (10), 469-474, 2002.

Utvärdering av systemet ”Veranda Breeder” för värphöns och tuppar i produktion av kläckägg (Evaluation of the Veranda Breeder system for breeding birds of layer strains). Gunnarsson, S. 2018. Animal Environment and health, SLU Skara. Report 50. 44 pages. https://pub.epsilon.slu.se/16037/ (Länkar till en externa sida.)

Diverse rapporter om djurhälsa från European Food Safety Authority, EFSA. (http://www.efsa.europa.eu/ (Länkar till en externa sida.)).

Fördjupningslitteratur i etik och filosofi
Animal ethics and animal welfare science: bridging the two cultures. David Fraser. Appl. Anim. Behav. Sci., 65, 171–189, 1999.

Djuren är väl också människor – en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människornas värld. Bo Algers (red), Inst f HMH, SLU, 2007, Rapport.

Ethics of Animal Use. Peter Sandøe & Stine B Christiansen. Wiley-Blackwell, 2008, ISBN 978-1-4051-5120-7, 192 sidor.

Etik i veterinärens vardag – djuretik och yrkesetik. H Röcklinsberg m fl. Svensk Veterinärtidning 62, nr 14, 27-31, 2010.

Monsterbiff till middag: fusket och snusket med vårt älskade kött. Ylva Esping & Torbjörn Esping. Wahlström & Widstrand, 2015.

Äta djur. Jonathan Safran Foer. Norstedts, 2012, 326 s.

Outlining a conception of animal welfare for organic farming systems. Vonne Lund & Helena Röcklinsberg. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 14, 391-424, 2001.

Welfare of production animals: assessment and management of risks. Frans J.M. Smulders & Bo Algers (red), 2009. Food safety assurance and veterinary public health, vol. 5. Wageningen Academic Publishers.

Diverse rapporter om djurvälfärd från European Food Safety Authority, EFSA. (http://www.efsa.europa.eu/ (Länkar till en externa sida.) ).

Fördjupningslitteratur i transport, avlivning och slakt
Bedövning efter snittläggning i samband med religiös slakt. Charlotte Berg & Torsten Jakobsson. Svensk Veterinärtidning 59 (16), 21-28, 2007.

Boskapstransporter – transporttider och lagstiftning i ett internationellt perspektiv. Sophie Atkinson. Svensk Veterinärtidning 53 (2), 81-86, 2001.

Handbok för djurtransporter. Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, Solna, 2010, ISBN 978-91-88233-54-7 (http://www.djurtransporter.nu/wp-content/uploads/Djurtransport_A5_Webb.pdf (Länkar till en externa sida.)).

Inhysningssystem för övernattande nötkreatur på slakteri. Johan Beck-Friis. Svensk Veterinärtidning 57 (6), 17-23, 2005.

Kännande varelser eller okänsliga varor? Statens offentliga utredningar, Jordbruksdepartementet, SOU 2003:6. (https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2003/01/sou-20036/) (Länkar till en externa sida.)

Diverse rapporter om djurtransport och slakt från European Food Safety Authority, EFSA
((http://www.efsa.europa.eu/ (Länkar till en externa sida)).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 52040 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0118 Anmälningskod: SLU-10139 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%