Ny sökning
VM0119

Klinisk anatomi och klinisk propedeutik

Kursvärderingen är avslutad

VM0119-40129 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för VM0119

Läsåret 2019/2020

Klinisk anatomi och klinisk propedeutik (VM0119-40129), Uppsala 2020-04-15 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Klinisk anatomi och klinisk propedeutik (VM0119-40129), Uppsala 2020-04-15 - 2020-06-07

VM0119 Klinisk anatomi och klinisk propedeutik, 11,5 Hp

Clinical anatomy and introduction to clinical studies

Kursplan fastställd

2019-02-11

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Anatomi 4,00 1002
Klinisk propedeutik - Bilddiagnostik 3,00 1003
Klinisk propedeutik - Konsultationskunskap 4,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp veterinärmedicin varav 10 hp anatomi.

Mål

Kursen ger en introduktion till den kliniska konsultationen och kliniskt arbete samt utgår från anatomin som grund för klinisk undersökning och bilddiagnostiska illustrationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- beskriva, på svenska och latin, rörelseapparatens anatomi hos häst,
- praktiskt tillämpa hela kroppens anatomi hos karnivorer på dissektionsmaterial, levande djur (klinisk undersökning och palpation) och bilddiagnostiska illustrationer,
- praktiskt tillämpa hela kroppens anatomi på levande häst (klinisk undersökning och palpation) och avseende hästens rörelseapparat även på dissektionsmaterial och bilddiagnostiska illustrationer,
- beskriva och tillämpa principer för grundläggande radiobiologi och strålskydd samt hur bilddiagnostiska metoder fungerar och används,
- beskriva, diskutera och reflektera över olika komponenter i den kliniska konsultationen och i kliniskt arbete.

Innehåll

Kursen inkluderar teoretiska delar i form av föreläsningar och gruppdiskussioner samt praktiskt inriktade aktiviteter såsom demonstrationer, dissektioner, palpationer och klinisk undersökning. Kursen behandlar sällskapsdjurens topografiska anatomi och rörelseapparatens anatomi med inriktning på tillämpad organ- och strukturanatomi, bilddiagnostiska metoder och normal röntgenologisk anatomi. Fysiologiska och patologiska processer illustreras med hjälp av diagnostisk undersökningsmetodik, t ex radiologi och rörelseanalys. Studenterna övar också djurägarkommunikation, hygienrutiner och klinisk undersökningsteknik på häst och hund.

Deltagande i auskultationer sker på Universitetsdjursjukhuset eller i annan veterinär verksamhet. Intryck från auskultationer i kliniska situationer av veterinär-djurägarkommunikation redovisas skriftligt och diskuteras muntligt.

Huvuddelen av i kursen ingående gruppdiskussioner, praktiska övningar och webbtester är obligatoriska.

Under kursen tränar studenten följande generella kompetenser: Skriftlig framställning, kommunikations- och samarbetsförmåga samt ledarskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd praktisk tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska aktiviteter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 10 hp anatomi kan uppfyllas genom godkända kurser VM0109 Anatomins grunder och VM0111 Organens struktur och funktion.
Veterinärprogrammet har en bunden studiegång, där kurserna ska läsas i ordning enligt ramschema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för veterinärprogrammet
Ersätter: VM0098
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37404 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0119 Anmälningskod: SLU-40027 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%