Ny sökning
VM0119

Klinisk anatomi och klinisk propedeutik

Tillägg:

Deadline för önskemål om årskursfjärdedel är tor 8/4. Meddela även eventuella anpassningsbehov. Mail: elisabeth.persson@slu.se

Gruppindelning publiceras i Canvas på fredag 9/4.

Välkomna till kursen som startar 14/4!

Schemat för VM0119-TU0025 är publicerat sedan en dryg vecka tillbaka. Jag har fått förfrågningar om gruppindelning och jag kan inte göra den förrän jag har rett ut följande:

- I slutet av kursen ingår en obligatorisk övning i blodprovstagning på attrapp och vi har begränsat med platser på den. Jag tror att det är många av er som redan kan ta blodprov och som därmed får dispens från den övningen, förutsatt att någon ansvarig mailar mig besked om det.

Därmed: Kan du redan ta blodprov? Be ansvarig på klinik där du arbetet maila elisabeth.persson@slu.se och ange ditt namn samt intyga att du redan kan ta venprov.

Gruppindelning kommer att göras när jag har kunnat fördela tillräckligt många som redan kan ta blodprov = så att platserna på övningen räcker till.

Enligt programbeslut får ni inte välja vem ni vill vara i samma grupp som men ni kan få önska vilken fjärdedel ni vill vara i, eftersom det är fyra grupper som har samma schematider (någon övning skiljer men det är enstaka tillfällen). Jag förstår att det kan ha betydelse för möjlighet att samåka mm, eftersom schemat blir ganska olika för olika fjärdedelar och det varierar om ni kommer att vara på campus eller jobba på distans. Maila elisabeth.persson@slu.se för att ange önskemål.

Vid övningar och aktiviteter i VHC ska ni ha skyddsutrustning. På Asis gäller visir (ett för torra och ett för dissektionsdelen) och på andra övningar är det munskydd som gäller. Information kommer inför olika övningar.

Med vänliga hälsningar

Lisa Persson

Kursvärderingen är avslutad

VM0119-40027 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för VM0119

Läsåret 2019/2020

Klinisk anatomi och klinisk propedeutik (VM0119-40129) 2020-04-15 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Klinisk anatomi och klinisk propedeutik (VM0119-40140) 2020-04-15 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Klinisk anatomi och klinisk propedeutik (VM0119-40141) 2020-04-15 - 2020-06-07

VM0119 Klinisk anatomi och klinisk propedeutik, 11,5 Hp

Clinical anatomy and introduction to clinical studies

Kursplan fastställd

2019-02-11

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Anatomi 4,00 1002
Klinisk propedeutik - Bilddiagnostik 3,00 1003
Klinisk propedeutik - Konsultationskunskap 4,50 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp veterinärmedicin varav 10 hp anatomi.

Mål

Kursen ger en introduktion till den kliniska konsultationen och kliniskt arbete samt utgår från anatomin som grund för klinisk undersökning och bilddiagnostiska illustrationer.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- beskriva, på svenska och latin, rörelseapparatens anatomi hos häst,
- praktiskt tillämpa hela kroppens anatomi hos karnivorer på dissektionsmaterial, levande djur (klinisk undersökning och palpation) och bilddiagnostiska illustrationer,
- praktiskt tillämpa hela kroppens anatomi på levande häst (klinisk undersökning och palpation) och avseende hästens rörelseapparat även på dissektionsmaterial och bilddiagnostiska illustrationer,
- beskriva och tillämpa principer för grundläggande radiobiologi och strålskydd samt hur bilddiagnostiska metoder fungerar och används,
- beskriva, diskutera och reflektera över olika komponenter i den kliniska konsultationen och i kliniskt arbete.

Innehåll

Kursen inkluderar teoretiska delar i form av föreläsningar och gruppdiskussioner samt praktiskt inriktade aktiviteter såsom demonstrationer, dissektioner, palpationer och klinisk undersökning. Kursen behandlar sällskapsdjurens topografiska anatomi och rörelseapparatens anatomi med inriktning på tillämpad organ- och strukturanatomi, bilddiagnostiska metoder och normal röntgenologisk anatomi. Fysiologiska och patologiska processer illustreras med hjälp av diagnostisk undersökningsmetodik, t ex radiologi och rörelseanalys. Studenterna övar också djurägarkommunikation, hygienrutiner och klinisk undersökningsteknik på häst och hund.

Deltagande i auskultationer sker på Universitetsdjursjukhuset eller i annan veterinär verksamhet. Intryck från auskultationer i kliniska situationer av veterinär-djurägarkommunikation redovisas skriftligt och diskuteras muntligt.

Huvuddelen av i kursen ingående gruppdiskussioner, praktiska övningar och webbtester är obligatoriska.

Under kursen tränar studenten följande generella kompetenser: Skriftlig framställning, kommunikations- och samarbetsförmåga samt ledarskap.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd praktisk tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska aktiviteter.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 10 hp anatomi kan uppfyllas genom godkända kurser VM0109 Anatomins grunder och VM0111 Organens struktur och funktion.
Veterinärprogrammet har en bunden studiegång, där kurserna ska läsas i ordning enligt ramschema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för veterinärprogrammet
Ersätter: VM0098

Se fil i Canvas.

2) Bilddiagnostik
Kommentar: Under kursen i klinisk anatomi finns föreläsningar, basgruppsfall och övningar samt; • Kompendier i röntgenteknik, smådjur respektive häst. Köps i Receptionen, Ulls hus. • Från SVT 1993, 1995 och 1996: Röntgenologisk bukdiagnostik, Diagnostiska principer för thoraxradiologi och Diagnostiska principer för skelettradiologi. • Ultraljud, sammanfattning av fysik och teknik. Fil finns i Canvas. • I Canvas: Strålsäkerhetsmyndighetens lagar, förordningar, föreskrifter och sammanställningar. o Se särskilt ”Anmälningspliktig verksamhet, smådjursröntgen, handbok i strålskydd” och ”Handbok i strålskydd, häströntgen, tillståndspliktig verksamhet”. + genom SLU-biblioteket finns även följande bok tillgänglig: Atlas of Normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in the Dog and Cat - E-Book (2nd ed.) Donald E. Thrall, Ian D. Robertson
3) Anatomikompendier
Kommentar: Kompendier mm från inst f AFB kommer att finnas i Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37404 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0119 Anmälningskod: SLU-40027 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%