Ny sökning
VM0120

Vetenskapligt förhållningssätt

Kursen ger grunderna i vetenskapligt arbetssätt och evidensbaserad veterinärmedicin genom litteratursökning, kritisk utvärdering av vetenskaplig litteratur samt skriftlig och muntlig presentation och opponentskap.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0120

Läsåret 2021/2022

Vetenskapligt förhållningssätt (VM0120-20011)

2021-12-13 - 2022-01-20

Läsåret 2020/2021

Vetenskapligt förhållningssätt (VM0120-20041)

2020-12-14 - 2021-01-24

Läsåret 2019/2020

Vetenskapligt förhållningssätt (VM0120-20150)

2019-12-12 - 2020-01-26

Kursplan

VM0120 Vetenskapligt förhållningssätt, 9,0 Hp

Scientific approach

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 9,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp veterinärmedicin.

Mål

Kursen ger grunderna i vetenskapligt arbetssätt och evidensbaserad veterinärmedicin genom litteratursökning, kritisk utvärdering av vetenskaplig litteratur samt skriftlig och muntlig presentation och opponentskap.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,

- tillämpa grunderna för evidensbaserad veterinärmedicin (EBVM),

- självständigt söka, sammanställa, träna på att värdera och kritiskt tolka relevant information, data och medicinstatistiska bearbetningar utifrån formulerad frågeställning,

- skriftligt presentera ett vetenskapsbaserat arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,

- muntligt presentera ett vetenskapsbaserat arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete,

- reflektera över hållbarhet och etik inom ämnet.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar och att under handledning författa ett vetenskapsbaserat arbete. Vid föreläsningar och övningar behandlas informationssökning, kritisk granskning av vetenskaplig litteratur, EBVM, epidemiologi, medicinsk statistik, vetenskapligt skrivsätt och muntlig framställning. Studenten tränas i EBVM dels genom granskning av litteratur i grupp och dels genom att studera och kritiskt sammanställa litteratur inom förberedda områden i mindre grupper. Studenten ska inom ett valt område skriva ett vetenskapsbaserat arbete baserat på belagda fakta som presenteras skriftligt och muntligt. Det ingår även en opponering av en annan students arbete. Handledning ges i skrivgrupper om 4-6 studenter. Huvuddelen av alla i kursen ingående gruppövningar och skrivgruppsträffar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt skriftligt vetenskapsbaserat arbete, godkänd muntlig redovisning och godkänd opposition på annan students arbete. Godkänt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursledningen och inblandade institutioner tar fram förslag på ämnen för det vetenskapsbaserade arbetet samt utser akademisk handledare till dessa. Muntlig och skriftlig presentation får göras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Medansvariga:

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Institutionen för husdjurens miljö och hälsa Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för husdjursgenetik Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 29272 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0120 Anmälningskod: SLU-20070 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%