Ny sökning
VM0123

Försöksdjursmedicin

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0123

Läsåret 2021/2022

Försöksdjursmedicin (VM0123-30025)

2022-01-21 - 2022-02-06

Läsåret 2020/2021

Försöksdjursmedicin (VM0123-30089)

2021-01-25 - 2021-02-07

Läsåret 2019/2020

Försöksdjursmedicin (VM0123-30267)

2020-01-27 - 2020-02-09

Kursplan

VM0123 Försöksdjursmedicin, 3,0 Hp

Laboratory Animal Medicine

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 3,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp veterinärmedicin varav

- 10 hp patologi

- 10 hp farmakologi

- 4 hp fysiologi

- 5 hp bakteriologi

- 5 hp virologi

- 5 hp parasitologi

Mål

Kursen ger grundläggande kunskap i försöksdjursmedicin och uppfyller jordbruksverkets krav på utbildning av personer som utför djurförsök. Kursen ger även kunskap om sjukdomar hos och hälsoinventeringav de viktigaste försöksdjuren (gnagare, kanin, zebrafisk, gris och apa).Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för biologi, fysiologi, sjukdomar, sjukdomsmodeller, etiska aspekter och anestesi vid användning av de viktigaste försöksdjuren (gnagare, kanin, zebrafisk, gris och apa),

- hantera djurslagen mus och råtta samt redogöra för lämpliga metoder för provtagning och läkemedelsinjektioner,

- obducera och känna till de vanligaste obduktionsfynden på mus, råtta och kanin,

- förklara den principiella uppbyggnaden av en försöksdjursavdelning och dess verksamhet,

- redogöra för hur inhysning, vård och försökmetodik kan påverka försöksdjur och forskningsresultat,

- redogöra för försöksdjursveterinärens arbetsuppgifter,

- förklara hur smärta, stress och välbefinnande kan bedömas hos försöksdjur samt välja lämplig anestesi, smärtlindring och avlivning för olika typer av försöksdjur och försök,

- redogöra för de lagar som gäller för nyttjande av djur för försöksändamål och diskutera etiska begrepp i relation till denna lagstiftning,

- förklara hur de 3 R:en (Replace, Reduce and Refine) kan tillämpas vid användning av djur i forskning och vad som menas med Culture of Care,

- beskriva tillvägagångssättet vid planering och etisk ansökan inför ett djurförsök och redogöra för existerande alternativ till djurförsök.

Innehåll

Innehållet i kursen styrs av jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (L150), SJVFS 2017:40, 6 kap, § 13, som berör utbildning och kompetens hos den som utformar djurförsök, utför djurförsök, sköter försöksdjur och avlivar försöksdjur.

Kursen innehåller föreläsningar, teoretiska och praktiska gruppövningar, samt studiebesök. I gruppövningar tränas hantering, obduktion, provtagnings- och injektionsteknik på mus och råtta samt obduktion på kanin. Ytterligare gruppövningar är etiska diskussioner och färdigställande samt muntlig presentation av en poster med ett aktuellt försöksdjurmedicinskt tema. Alla gruppövningar samt all undervisning inom författningsstyrda delar av kursen är obligatoriska.

Kursen ger kunskaper som bidrar till ett hållbart användande av djur och djurmaterial i undervisnings- och försökssammanhang.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet om 4 hp fysiologi kan uppfyllas genom godkänd kurs VM0111 Organens struktur och funktion. Förkunskapskrav om 10 hp patologi, 5 hp bakteriologi, 5 hp virologi och 5 hp parasitologi kan uppfyllas genom godkända kurser VM0113 Allmän sjukdomslära samt VM0114 Speciell patologi. Förkunskap om 10 hp farmakologi kan uppfyllas genom godkänd kurs VM0115 Farmakologi och toxikologi.Godkänd kurs krävs för att studenten ska få delta i klinisk undervisning med undervisningsdjur (försöksdjur i lagens mening) och för att få genomföra ett examensarbete som innehåller djurförsök.Veterinärprogrammet har en bunden studiegång, där kurserna ska läsas i ordning enligt ramschema.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0087

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 9757 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0123 Anmälningskod: SLU-30127 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%