Ny sökning
VM0124

Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur

220105: We will give the course introduction and lectures during the first day on zoom, and not at campus as written in the preliminary schedule. Please visit the course page in canvas for zoom-links and an up-to-date schedule next week.

Welcome to the course!

A preliminary schedule will be avaliable here one month prior to the course. Once the course starts, all communication regarding the course will be conducted in the course room in Canvas.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-16 och 2022-04-06

Andra kursvärderingar för VM0124

VM0124 Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur, 15,0 Hp

Rehabilitation after illness and injury in companion and sports animals

Kursplan fastställd

2019-02-26

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Totalt 180 hp, varav 120 hp inom djuromvårdnad eller veterinärmedicin, inklusive kunskaper om anatomi och zoofysiologi om minst 10 hp samt Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge teoretisk och viss praktisk kunskap inom rehabilitering och träningsfysiologi, vilket möjliggör för studenten att planera ett rehabiliteringsprotokoll för ett urval specifika sjukdomar och skador hos djur, främst häst, hund och katt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- skriva en rehabiliteringsplan, enligt givna instruktioner,
- i detalj beskriva hur rörelseapparatens vävnader reagerar vid skada, under läkning och på olika grader av belastning,
- i detalj beskriva indikationer, kontraindikationer, förklaringsmodell och verkningsmekanism för ett urval rehabiliterings- och utvärderingstekniker,
- översiktligt beskriva olika träningsuppläggs inverkan på djurets rörelse- och cirkulationsapparat,
- kritiskt värdera den vetenskapliga dokumentationen inom området rehabilitering och träningsfysiologi samt motivera vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt,
- reflektera över frågeställningar gällande etik, djurskydd och arbetarskydd, vilka kan uppkomma vid rehabiliteringsarbete.

Innehåll

Undervisningen ges i form av föreläsningar, självstudier och obligatoriska demonstrationer, praktiska och teoretiska övningar. I kursen ingår hantering av organ och levande djur.

Kursen behandlar områden som vävnaders svar vid skada, läkning och olika grader av belastning, rehabiliteringsåtgärder vid olika skador och sjukdomar samt olika rehabiliterings- och utvärderingsmetoders indikationer, förklaringsmodeller, verkningsmekanismer och vetenskapliga dokumentation.

Kursen ger studenterna teoretiska kunskaper i rehabilitering genom undervisning om när, hur och varför ett urval utvärderings- och behandlingsmetoder utförs på djurslagen häst, hund och katt. Studenterna ges träning i att kritiskt granska dokumentationen kring rehabilitering samt att diskutera etiska djurskyddsaspekter.

Studenterna ges möjlighet att praktiskt omsätta sina teoretiska kunskaper, bl.a. under moment som demonstration/träning av vissa behandlings- och utvärderingsmetoder.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges delvis på distans.
Behöriga är även sjukgymnaster med godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård.

Kursen överlappar med kurserna BI1271, BI1331 och BI1358 och kan inte i sin helhet tas med i samma examen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Medansvariga:
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0108, VM0112
Objective 1 2 3 4 5
Describe, in detail, how the tissues of the locomotor system respond to injury, during healing and to different amounts of load. Describe, in detail, indications, contraindications and mode of action for a selection of rehabilitation and assessment techniques. Critically evaluate scientific documentation in the area of rehabilitation and exercise physiology and justify the importance of a scientific approach. Reflect on issues regarding ethics, animal welfare and workplace safety that can arise during rehabilitation work. At a general level, describe the impact of different training strategies on the animal's locomotion and circulatory organs.
Scoring criteria, The student should:
Score
3 Describe, in detail, how the tissues of the locomotor system respond to injury, during healing and to different amounts of load.

Describe, in detail, indications, contraindications and mode of action for a selection of rehabilitation and assessment techniques.

Critically evaluate scientific documentation in the area of rehabilitation and exercise physiology and justify the importance of a scientific approach. Reflect on issues regarding ethics, animal welfare and workplace safety that can arise during rehabilitation work. At a general level, describe the impact of different training strategies on the animal's locomotion and circulatory organs.
4 Describe and evaluate how tissues' healing and adaptation to different levels of load influence the choice of rehabilitation method Describe in detail and evaluate different techniques applicable for rehabilitation of horses, dogs and cats.
5 Based on available scientific documentation, critically evaluate and recommend different evaluation and rehabilitation techniques for some given clinical situations.
Forms of examination for the different learning objectives:
Objective 1 2 3 4 5
For a score of 3, active participation in the elements covered in learning objective 1 and the written examination. For a score of 4, a score of 3 must be achieved in the written examination.

For a score of 3, active participation in the elements covered in learning objective 2 and the written examination. For a score of 4 or 5, a score of 3 must be achieved in the written examination.

For a score of 3, active participation in the elements covered in learning objective 3 and the written examination. For a score of 3, active participation in the elements covered in learning objective 3 and the written examination. For a score of 3, active participation in the elements covered in learning objective 3 and the written examination.

1) Animal Physiotherapy: assessment, Treatment and rehabilitation of Animals, 2nd ed
Författare: McGowan, C., Goff, L. and Stubbs, N. 2016
2) Canine rehabilitation and physical therapy, 2nd ed.
Författare: Levine and Millis 2013
3) Equine sports medicine and surgery, 2nd ed.
Författare: Kaneps et al 2013

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 48788 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0124 Anmälningskod: SLU-30264 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%