Ny sökning
VM0124

Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0124

Läsåret 2021/2022

Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur (VM0124-30264)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur (VM0124-M3264)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur (VM0124-30131)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur (VM0124-30282)

2020-01-20 - 2020-03-24

Kursplan

VM0124 Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur, 15,0 Hp

Rehabilitation after illness and injury in companion and sports animals

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Totalt 180 hp, varav 120 hp inom djuromvårdnad eller veterinärmedicin, inklusive kunskaper om anatomi och zoofysiologi om minst 10 hp samt Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att ge teoretisk och viss praktisk kunskap inom rehabilitering och träningsfysiologi, vilket möjliggör för studenten att planera ett rehabiliteringsprotokoll för ett urval specifika sjukdomar och skador hos djur, främst häst, hund och katt.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- skriva en rehabiliteringsplan, enligt givna instruktioner,

- i detalj beskriva hur rörelseapparatens vävnader reagerar vid skada, under läkning och på olika grader av belastning,

- i detalj beskriva indikationer, kontraindikationer, förklaringsmodell och verkningsmekanism för ett urval rehabiliterings- och utvärderingstekniker,

- översiktligt beskriva olika träningsuppläggs inverkan på djurets rörelse- och cirkulationsapparat,

- kritiskt värdera den vetenskapliga dokumentationen inom området rehabilitering och träningsfysiologi samt motivera vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt,

- reflektera över frågeställningar gällande etik, djurskydd och arbetarskydd, vilka kan uppkomma vid rehabiliteringsarbete.

Innehåll

Undervisningen ges i form av föreläsningar, självstudier och obligatoriska demonstrationer, praktiska och teoretiska övningar. I kursen ingår hantering av organ och levande djur.Kursen behandlar områden som vävnaders svar vid skada, läkning och olika grader av belastning, rehabiliteringsåtgärder vid olika skador och sjukdomar samt olika rehabiliterings- och utvärderingsmetoders indikationer, förklaringsmodeller, verkningsmekanismer och vetenskapliga dokumentation.Kursen ger studenterna teoretiska kunskaper i rehabilitering genom undervisning om när, hur och varför ett urval utvärderings- och behandlingsmetoder utförs på djurslagen häst, hund och katt. Studenterna ges träning i att kritiskt granska dokumentationen kring rehabilitering samt att diskutera etiska djurskyddsaspekter.Studenterna ges möjlighet att praktiskt omsätta sina teoretiska kunskaper, bl.a. under moment som demonstration/träning av vissa behandlings- och utvärderingsmetoder.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges delvis på distans.

Behöriga är även sjukgymnaster med godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård.Kursen överlappar med kurserna BI1271, BI1331 och BI1358 och kan inte i sin helhet tas med i samma examen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Medansvariga:

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0108, VM0112

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 48788 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0124 Anmälningskod: SLU-30273 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%