Ny sökning
VM0125

Veterinärmedicinsk propedeutik

Kursen riktar sig till dig som går årskurs fyra på veterinärprogrammet. Kursen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att på ett strukturerat och säkert sätt kunna undersöka, utreda och behandla djur i din framtida kliniska verksamhet.
Kursen ger dig också kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och hälsostörningar hos djur och hur de uppstår och förebyggs. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska övningar i små grupper och du kommer också få demonstrera dina färdigheter i praktiska examinationer. Kursen fokuserar på att du ska uppnå viktiga dag-1-kompetenser i veterinärmedicinsk verksamhet och vara väl orienterad inför de kliniska delkurserna i programmet.

Välkomna till Veterinärmedicinsk propedeutik (VM0125 TU0028) 2021

 • Kursledare Lina Lindström
 • Kursadministratör Marie Sundberg
 • Examinator Nils Fall

Schemat

 • Schemautkast Föreläsningsschema samt Schemaöversikt Praktiska övningar finns nu i SLUNIK. Med reservation för ändringar.
 • Officiellt schema kommer att finnas i systemet Timeedit, sök på kurskod VM0125 respektive TU0028.
 • Timeedit-schemat är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt, här kommer även Zoom-länkar och information kring övningar läggas in.
 • Samtliga praktiska övningar är obligatoriska
 • Enstaka föreläsningar är obligatoriska
 • Räkna med att du kommer vara schemalagd under majoriteten av tiden under kursen.
 • Observera att enstaka övningar kan vara förlagda på kvällstid.

Grupper

 • Gruppindelningen görs av kursledningen.
 • Meddela us-vet@slu.se senast den 8/8 om du på grund av särskilda skäl, NAIS-besked eller föräldraansvar behöver lämna önskemål kring gruppindelningen. Ange ”VM0125 TU0028 Gruppindelning” i ämnesraden.
 • Preliminär gruppindelning kommer den 15/8.

Coronaanpassningar

 • Samtliga föreläsningar kommer hållas digitalt, blandning mellan inspelade och live i Zoom.
 • Föreläsningarna startar 8.00 för att möjliggöra längre lunchpaus för transporter.
 • För pendlande studenter som inte hinner till campus på lunchen finns lokal bokad för att kunna följa digital undervisning. 20 platser.
 • Studenter som har tillgång till egen bil bör köra egen bil till övningar på Lövsta.

Tentamensöversikt

 • Klinisk kemi salstentamen 4/11, omtentamen 3/1 2022
 • Allmän kirurgi Quiz i Canvas gruppvis, olika datum
 • Obstetrik Quiz i Canvas gruppvis, olika datum
 • Juver Quiz i Canvas gruppvis, olika datum
 • Gris Quiz i Canvas gruppvis, olika datum
 • Fjäderfä Quiz i Canvas gruppvis, olika datum
 • Smådjur Praktisk tentamen gruppvis, olika datum
 • Häst Praktisk tentamen gruppvis, olika datum
 • Nöt Praktisk tentamen gruppvis, olika datum
 • Anestesiologi Praktisk tentamen OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

Förberedelser

 • Du kommer att behöva gummistövlar med stålhätta (EN ISO 20345:2011 med beteckningar S1+P (stålhätta samt spiktrampsskydd) samt A (antistatisk)), 2 st hänglås, mössa eller buff, bekväma inneskor (gärna tvättbara i maskin) samt fonendoskop.
 • Du kommer också behöva underställ (kort ärm på tröjan) och förstärkningsplagg för transporter/utomhusarbete.
 • Studenter med körkort behöver ta med det för att kunna köra fordon till övningar.
 • Studenter med behov av riktat pedagogiskt stöd och aktuellt NAIS-besked, meddela kursledaren snarast.

Varit utomlands?

 • Karens 48h om du varit utomlands och haft kontakt med klövbärande djur i land fritt från Mul-och Klövsjuka
 • Karens 5 dygn om du varit utomlands och haft kontakt med klövbärande djur i land där Mul-och Klövsjuka förekommer.

Studiestrategier

 • Kolla i schemaöversikterna och TE i början av kursen för att få överblick.
 • Kolla i Canvas i början av kursen för att få överblick.
 • Delar av föreläsningsserien examineras först under kommande kurs (VM0131 Klinisk Veterinärmedicin). Dessa föreläsningar är placerade under VM0125 TU0028 för att ni ska ha en god överblick av ämnena innan ni påbörjar era klinikplaceringar, men ni behöver alltså inte behärska allt kursinnehåll perfekt vid denna kurs slut. Gå på föreläsningarna.

Egna djur

 • Ta gärna med egen hund till övningar med hundar, mer information vid kursstart.
 • Ta gärna med studiekamrater till ditt stall/din häst för egen träning häst, mer information vid kursstart.

Kursvärderingen är avslutad

VM0125-10026 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för VM0125

Läsåret 2020/2021

Veterinärmedicinsk propedeutik (VM0125-10193) 2020-08-31 - 2020-11-22

VM0125 Veterinärmedicinsk propedeutik, 18,0 Hp

Veterinary propaedeutics

Kursplan fastställd

2019-12-18

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Klinikförberedande teori 2,50 1002
Klinikförberedande övningar 2,00 1003
Propedeutisk veterinärmedicinsk färdighetsträning 7,00 1004
Klinisk kemi inkl allmän medicin 2,50 1005
Anestesiologi 2,00 1006
Fjäderfäsjukdomar 1,00 1007
Allmän kirurgi 1,00 1008

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 170 hp veterinärmedicin på grundnivå, varav 4,5 hp klinisk propedeutik och 3 hp försöksdjursmedicin.

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att studenten ska kunna tillgodogöra sig teoretisk och praktisk undervisning i kliniska vetenskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- utföra olika typer av kliniska undersökningar, på friska djur, av djurslagen häst, hund, katt, nöt, får och gris i syfte att kunna identifiera avvikelser från det normala,
- hantera dessa djurslag i olika undersöknings- och behandlingssituationer,
- utföra grundläggande provtagningar och behandlingar på dessa djurslag,
- utföra gynekologiska och andrologiska undersökningar inklusive juverundersökning samt relevanta provtagningar och åtgärder,
- arbeta på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, smittskydd, arbetsskydd och djurvälfärd,
- redogöra för allmänna principer kring hur hög biosäkerhet uppnås i djurhållning,
- skriva enklare intyg,
- redogöra översiktligt för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos hund, katt, nöt, får och gris ur ett kliniskt perspektiv,
- redogöra för reproduktionsfysiologi och -endokrinologi hos friska djur samt vid reproduktionsstörningar,
- redogöra för förloppet vid en normal förlossning samt diagnostik och åtgärder vid vanliga komplikationer i samband med förlossning hos häst, hund, katt, nöt, får och gris,
- redogöra för fjäderfäproduktionen i Sverige, de vanligaste och viktigaste sjukdomarna på fjäderfä samt hur dessa diagnostiseras och förebyggs,
- redogöra för vanliga instrument i samband med kirurgiska ingrepp,
- redogöra för och tillämpa grundläggande operationssalsrutiner,
- redogöra för grundläggande kirurgiska principer,
- utföra enklare suturering och ligering,
- redogöra för kliniska aspekter kring sedering, analgesi, olika metoder för avlivning samt vanliga lokalbedövningstekniker för häst, hund, katt, nöt, får och gris, samt grundläggande teori om allmän anestesi av häst, hund, katt och gris,
- redogöra översiktligt för lämpliga metoder för den kliniska diagnostiken och på grundläggande nivå tolka erhållna analysresultat,
- redogöra för hur klinisk-kemiska parametrar förändras vid vanliga fysiologiska och patologiska tillstånd,
- redogöra översiktligt för de viktigaste felkällorna vid klinisk‐kemisk diagnostik och förklara mekanismen bakom dessa,
- beskriva principer för grundläggande radiologisk bildtolkning med tillämpning på djurslagen häst, hund och katt.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska moment såsom föreläsningar och seminarier samt praktiska övningar i form av laborationer, hanterings-, undersöknings- och provtagningsmetodik, olika former av läkemedelstillförsel samt operationssalsrutiner. Övningarna utförs på levande djur och organ men också på attrapper och via simuleringsprogram i ett kliniskt träningslaboratorium. I kursen ingår även övningar i gynekologisk undersökning på häst, nöt och hund och i förlossningshjälp. Till detta används konstgjorda djur, kadaver och organ. Sutureringsteknik m.m. tränas i det kliniska träningslaboratoriet. Enkla operationsövningar på levande djur kan också förekomma. Praktiska övningar och röntgenseminarier är obligatoriska. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och praktiskt kliniska tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. För vissa praktiska examinationer är antalet provtillfällen begränsat till fem.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Avbruten praktik
En student kan bli underkänd och får då avbryta den praktiska utbildningen med levande djur om det finns en påtaglig risk att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada djur, annan person, sig själv eller värdefull egendom om hen fortsätter att delta i den praktiska utbildningen. En individuell åtgärdsplan ska bestämmas för studenten och delges denne skriftligen. Planen ska upprättas av kursansvarig institution i samråd med studievägledare och berörd student. I denna plan, som beslutas av programstudierektor, ska anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och när kontrollen av att dessa brister åtgärdats kan äga rum. Av planen ska också framgå hur kontrollen ska gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den praktiska undervisningen med levande djur förrän programstudierektor har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Förkunskapskravet om 4,5 hp klinisk propedeutik kan uppfyllas genom godkänd modul Klinisk propedeutik - Konsultationskunskap inom någon av kurserna VM0119 eller VM0128. Förkunskapskravet om 3 hp försöksdjursmedicin kan uppfyllas genom godkänd kurs VM0123 Försöksdjursmedicin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: Delvis VM0072

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 58545 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0125 Anmälningskod: SLU-10026 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%