Ny sökning
VM0125

Veterinärmedicinsk propedeutik

Kursen riktar sig till dig som går årskurs fyra på veterinärprogrammet. Kursen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att på ett strukturerat och säkert sätt kunna undersöka, utreda och behandla djur i din framtida kliniska verksamhet.

Kursen ger dig också kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och hälsostörningar hos djur och hur de uppstår och förebyggs. Föreläsningar kommer att varvas med praktiska övningar i små grupper och du kommer också få demonstrera dina färdigheter i praktiska examinationer. Kursen fokuserar på att du ska uppnå viktiga dag-1-kompetenser i veterinärmedicinsk verksamhet och vara väl orienterad inför de kliniska delkurserna i programmet.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen veterinärmedicinsk propedeutik

Schema

I kursen ingår dels föreläsningar i helklass (vanligtvis förlagda till förmiddagarna, kl 8.00-11.40 med 3 raster – vanligtvis 8.45-8.55, 9.40-10.00 samt 10.45-10.55) och dels praktiska övningar i hel- eller halvgrupper, förlagda till eftermiddagarna i VHC eller Lövsta, kl 13-16 om inget annat anges i schemat. Vissa pass kan sluta kl 17 (framför allt de på Lövsta). Vecka 39 och 40 pågår Obstetrikträning (”Lådakurs”) med 2-3 kvällspass, kl 16-19, för de olika grupperna.

Vissa dagar har heldagsföreläsningar (cirka 20 st – med 3 eftermiddagsraster 13.45-13.55, 14.40-15.00 och 15.45-15.55).

Inläsningstider är utspridda under hela terminen för olika grupper under eftermiddagarna. De är dock inte att betrakta som ledig tid då de kan behövas för schemabyten.

Obligatorier

För alla praktiska övningar gäller obligatorisk närvaro - i princip alla eftermiddagar under hela kursen. De föreläsningar som är obligatoriska är så markerade i schemat.

Gruppindelning

Studenterna delas slumpvis in i 4 helgrupper (A-D) och inom dessa i 2 undergrupper (1-2) halvgrupper vilket ger totalt 8 grupper (A1, A2, B1, B2 osv).

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-11-13 och 2022-12-04

Andra kursvärderingar för VM0125

Läsåret 2021/2022

Veterinärmedicinsk propedeutik (VM0125-10026)

2021-08-30 - 2021-11-21

Läsåret 2020/2021

Veterinärmedicinsk propedeutik (VM0125-10193)

2020-08-31 - 2020-11-22

Kursplan

VM0125 Veterinärmedicinsk propedeutik, 18,0 Hp

Veterinary propaedeutics

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Klinisk kemi inkl allmän medicin 2,5 0105
Anestesiologi 2,0 0106
Fjäderfäsjukdomar 1,0 0107
Allmän kirurgi 1,0 0108
Klinikförberedande teori 2,5 0102
Klinikförberedande övningar 2,0 0103
Propedeutisk veterinärmedicinsk färdighetsträning 7,0 0104

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 170 hp veterinärmedicin på grundnivå, varav 4,5 hp klinisk propedeutik och 3 hp försöksdjursmedicin.

Mål

Kursen ska ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att studenten ska kunna tillgodogöra sig teoretisk och praktisk undervisning i kliniska vetenskaper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- utföra olika typer av kliniska undersökningar, på friska djur, av djurslagen häst, hund, katt, nöt, får och gris i syfte att kunna identifiera avvikelser från det normala,

- hantera dessa djurslag i olika undersöknings- och behandlingssituationer,

- utföra grundläggande provtagningar och behandlingar på dessa djurslag,

- utföra gynekologiska och andrologiska undersökningar inklusive juverundersökning samt relevanta provtagningar och åtgärder,

- arbeta på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, smittskydd, arbetsskydd och djurvälfärd,

- redogöra för allmänna principer kring hur hög biosäkerhet uppnås i djurhållning,

- skriva enklare intyg,

- redogöra översiktligt för de vanligaste och viktigaste sjukdomarna hos hund, katt, nöt, får och gris ur ett kliniskt perspektiv,

- redogöra för reproduktionsfysiologi och -endokrinologi hos friska djur samt vid reproduktionsstörningar,

- redogöra för förloppet vid en normal förlossning samt diagnostik och åtgärder vid vanliga komplikationer i samband med förlossning hos häst, hund, katt, nöt, får och gris,

- redogöra för fjäderfäproduktionen i Sverige, de vanligaste och viktigaste sjukdomarna på fjäderfä samt hur dessa diagnostiseras och förebyggs,

- redogöra för vanliga instrument i samband med kirurgiska ingrepp,

- redogöra för och tillämpa grundläggande operationssalsrutiner,

- redogöra för grundläggande kirurgiska principer,

- utföra enklare suturering och ligering,

- redogöra för kliniska aspekter kring sedering, analgesi, olika metoder för avlivning samt vanliga lokalbedövningstekniker för häst, hund, katt, nöt, får och gris, samt grundläggande teori om allmän anestesi av häst, hund, katt och gris,

- redogöra översiktligt för lämpliga metoder för den kliniska diagnostiken och på grundläggande nivå tolka erhållna analysresultat,

- redogöra för hur klinisk-kemiska parametrar förändras vid vanliga fysiologiska och patologiska tillstånd,

- redogöra översiktligt för de viktigaste felkällorna vid klinisk‐kemisk diagnostik och förklara mekanismen bakom dessa,

- beskriva principer för grundläggande radiologisk bildtolkning med tillämpning på djurslagen häst, hund och katt.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska moment såsom föreläsningar och seminarier samt praktiska övningar i form av laborationer, hanterings-, undersöknings- och provtagningsmetodik, olika former av läkemedelstillförsel samt operationssalsrutiner. Övningarna utförs på levande djur och organ men också på attrapper och via simuleringsprogram i ett kliniskt träningslaboratorium. I kursen ingår även övningar i gynekologisk undersökning på häst, nöt och hund och i förlossningshjälp. Till detta används konstgjorda djur, kadaver och organ. Sutureringsteknik m.m. tränas i det kliniska träningslaboratoriet. Enkla operationsövningar på levande djur kan också förekomma. Praktiska övningar och röntgenseminarier är obligatoriska. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och praktiskt kliniska tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment. För vissa praktiska examinationer är antalet provtillfällen begränsat till fem.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Avbruten praktik

En student kan bli underkänd och får då avbryta den praktiska utbildningen med levande djur om det finns en påtaglig risk att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada djur, annan person, sig själv eller värdefull egendom om hen fortsätter att delta i den praktiska utbildningen. En individuell åtgärdsplan ska bestämmas för studenten och delges denne skriftligen. Planen ska upprättas av kursansvarig institution i samråd med studievägledare och berörd student. I denna plan, som beslutas av programstudierektor, ska anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och när kontrollen av att dessa brister åtgärdats kan äga rum. Av planen ska också framgå hur kontrollen ska gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den praktiska undervisningen med levande djur förrän programstudierektor har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.Förkunskapskravet om 4,5 hp klinisk propedeutik kan uppfyllas genom godkänd modul Klinisk propedeutik - Konsultationskunskap inom någon av kurserna VM0119 eller VM0128. Förkunskapskravet om 3 hp försöksdjursmedicin kan uppfyllas genom godkänd kurs VM0123 Försöksdjursmedicin.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: Delvis VM0072

Betygskriterier

Litteraturlista

Den rekommenderade litteraturen är den som lärarna kommer hänvisa till för självstudier inom utvalda kapitel och som uppslagsverk. Litteraturen används främst för breddning och fördjupning. Vissa avsnitt i internationell litteratur överensstämmer inte med svenska förhållanden, skillnader kommer tas upp under kursen.

Det är inte nödvändigt att köpa alla angivna böcker. De flesta finns som referenslitteratur på Ultunabiblioteket, en del finns även i låneexemplar och en del med licens för digital användning. Kompendier finns i Canvasrummet Mediarum – Veterinärmedicin.

Avvakta en bit in på terminen innan du bestämmer dig för vilka böcker du behöver. Samma litteratur används sedan för kursen Klinisk veterinärmedicin i åk 4 och 5.

Allmän kirurgi

Obligatorisk litteratur: 

 • Equine Surgery; Auer JA & JA Stick (ed). Elsevier Health Sciences, 5th ed. 2019. Campuslicens finns.
 • Small Animal Surgery; Welch Fossum 4th ed, 2013.

Övrig rekommenderad litteratur:

 • Diagnosis and Management of Lameness in the Horse; Ross MW & Dyson SJ, 2nd ed. Saunders, 2011 alternativt
 • Adam’s and Stashak’s Lameness in Horses; Baxter GM, 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
 • Kompendium tillgängligt på Canvas

Anestesiologi

Obligatorisk litteratur: 

 • Veterinary Anaesthesia Principles to Practice; Alexandra H A Dugdale, Georgina Beaumont, Carl Bradbrook, Matthew Gurney. 2nd ed., 2020. Wiley-Blackwell. ISBN 9781119246770

Övrig rekommenderad litteratur:

 • Handbook of Veterinary Anesthesia; W W Muir, JAE Hubbel. 5Th ed., 2013, Elsevier. ISBN 978-0-323-08069-9.
 • Veterinary Anaesthesia; KW Clarke, CM Trim. 11th ed., 2014, Elsevier. ISBN 978-0-7020-2793-2
 • Handbook of Equine Anaesthesia; PM Taylor, KW Clarke. 2nd ed., 2007, Saunders Elsevier. ISBN 978-0-7020-2835-9
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia, 3rd ed., 2016. BSAVA. ISBN 978-1-905319-61-9 

Bilddiagnostik

 • Material från kursen i Klinisk anatomi och klinisk propedeutik:
 • Kompendier i röntgenteknik, smådjur och häst
 • Kursmaterial från Canvas

Fysik och teknik:

 • Lavin´s Radiography for Veterinary Technicians. Brown M, Brown L.
 • Techniques in Veterinary Radiography. Morgan JP (Editor).

Anatomi:

 • An atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat. Coulson A, Lewis N.
 • Atlas of Radiographic Anatomy of the Horse. Schebitz H, Wilkens H,
 • Atlas of Normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in the Dog and Cat - E-Book (2nd ed.). Donald E. Thrall, Ian D. Robertson

Diagnostik:

 • BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging
 • Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. Ed. Thrall DE. 
 • Clinical Radiology of the Horse. Butler et al.
 • Atlas of Small Animal Ultrasonography. Penninck D, d’Anjou MA. 

Fjäderfä

 • SVAs webbsida: www.sva.se
 • Poultry Diseases; Pattison, McMullin, Bradbury, Alexander, 6th ed. Saunders Elsevier, 2008.

Gris

Obligatorisk litteratur: 

 • Kompendium Gris. Finns tillgängligt i canvasrummet Mediarum – veterinärmedicin

Övrig rekommenderad litteratur: 

 • Veterinary Medicine; Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017, 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN.
 • Diseases of Swine; Zimmerman, Jeffrey J.; Karriker, Locke A.; Ramirez, Alejandro; Schwartz, Kent J.; Stevenson, Gregory W.; Jianqiang, Zhang. 2019, 11th edition. ISBN : 1-119-35089-1. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN.

Häst

Obligatorisk litteratur: 

 • Besiktning av häst; Sveriges Veterinärförbund
 • Slatter´s Fundamentals of Veterinary Ophtalmology; Maggs, D, Miller, P, Ofri, P. 6th Edition
 • Dermatologikompendium på Canvas
 • PM Klinisk undersökning av häst

Idisslarmedicin 

Obligatorisk litteratur: 

 • Veterinary Medicine; Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grunberg W 2017: 11th edition, Elsevier ISBN 9780702052460. Finns tillgänglig i elektronisk form via SLU-biblioteket, sök på ISBN. 

Övrig rekommenderad litteratur: 

 • Kosignaler – En praktisk bok om mjölkföretagande med kon i fokus. Hulsen, J. 2008. ISBN 978-90-810974-3-7.
 • Getter - hälsovård och sjukdomar för veterinärer; Kalle Hammarberg i samarbete med Jordbruksverket och Svenska Djurhälsovården. Elektronisk version nås via kursrum i Canvas.
 • Fårhälsovård och fårsjukdomar och djurskydd i fårbesättningar (kompendium för veterinärer); Kalle Hammarberg i samarbete med fårhälsovården inom Svenska Djurhälsovården, 2014, beställs från goatdoc.swe@outlook.com
 • Nordisk klövatlas; elektronisk version nås via kursrum i Canvas

Juverhälsa och juversjukdomar

 • juverportalen.se 

Klinisk kemi

Obligatorisk litteratur: 

 • Kompendium i Klinisk kemi finns tillgängligt i Canvas. I kompendiet finns även en lista på utökad litteratur för den som är intresserad. 

Oftalmologi

Obligatorisk litteratur: 

 • Slatter´s Fundamentals of Veterinary Ophtalmology; Maggs, D, Miller, P, Ofri, P. 6th Edition

Övrig rekommenderad litteratur: 

 • Veterinær oftalmologi; Bjerkås, E. Norges Veterinærhøgskole, 2010. (nedladdas gratis från: www.oftovet.com)

Reproduktion och obstetrik

Obligatorisk litteratur: 

 • Veterinary Reproduction and Obstetrics; Noakes et al.10th edition, 2019

Övrig rekommenderad litteratur: 

 • Small Animal Internal Medicine, Nelson & Couto, 5th ed 
 • Pathways to pregnancy and parturition; Senger, PL, 3rd edition, 2015
 • Manual of equine reproduction; Brinsko et al., 2011, Finns på SLU biblioteket som e-bok:https://www.sciencedirect.com/book/9780323064828/manual-of-equine-reproduction
 • Compendium on Equine reproduction, Canvas
 • Kompendium i nötkreaturens reproduktion, Canvas
 • Reproduktion, förlossning och juverfunktion hos gris, Canvas
 • Kompendium i kattreproduktion, Canvas 
 • Kompendium i hundreproduktion, Canvas

Smådjur

Obligatorisk litteratur: 

 • Small Animal Internal Medicine; Nelson, Cuoto, 6th ed, 2019, 
 • Small Animal Surgery; Welch Fossum, 5th ed, 2019

Ovanstående titlar är lämpliga för studier i internmedicin och kirurgi på grundnivå.

Övrigt

 • FASS 
 • SVA:s hemsida
 • Epiwebb

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 58545 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0125 Anmälningskod: SLU-10140 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%