Ny sökning
VM0127

Anatomins grunder

Kursen ger en allmän introduktion till veterinärprogrammet, olika redskap för universitetsstudier och grund för förståelse av däggdjurskroppens struktur och funktion inklusive utvecklingsbiologi.
Huvuddelen av kursen tar upp anatomisk och medicinsk terminologi samt uppbyggnaden av däggdjurskroppens (hunden som exempel) organsystem praktiskt (dissektioner och övningar) och teoretiskt (föreläsningar och basgruppsmöten). Däggdjurets embryonala utveckling ingår teoretiskt.

Alla som antagits till veterinärprogrammet ht 2021 hälsas välkomna till kursen VM0127 Anatomins grunder!

Info 24/8: Nu är ni anslutna till kursens Canvas-rum = klicka på länken till höger. Där har jag lagt ut ett anslag med länkar till Zoom-passen enligt nedan. Det går även bra att maila mig för att få länk.

Info 23/8: Schemat har uppdaterats på ett par ställen - ny version är nu utlagd här.

Enligt schemat erbjuder vi test av Zoom och det blir onsdag 25/8 kl 14.30-15.30 samt kl 18.30-19.30.

Maila kursledaren för att få länk till det tillfället. Utöver test av Zoom går det även att ställa frågor om kursen.

Mail: elisabeth.persson@slu.se

Se information här om hur du skaffar Zoom-konto mm genom SLU:

https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/programvara-for-studenter/

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-10-29

VM0127 Anatomins grunder, 8,0 Hp

Basic veterinary anatomy

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 2,00 1002
Muntlig tentamen: Anatomi 2,00 1003
Skriftlig tentamen: Anatomi 2,00 1004
Skriftlig tentamen: Embryologi 2,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi 2

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om däggdjurskroppens struktur inklusive embryologi, en allmän introduktion till veterinärprogrammet, samt redskap för universitetsstudier.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- använda basal anatomisk terminologi på svenska och latin,
- med hunden som exempel, beskriva och praktiskt demonstrera/identifiera uppbyggnaden av däggdjurskroppens organsystem var för sig och i relation till varandra,
- översiktligt redogöra för den tidiga embryonala utvecklingen hos däggdjur, de olika organsystemens utveckling samt fosterhinnornas uppbyggnad.

Innehåll

Kursens schema inkluderar information och introduktionsaktiviteter samt föreläsningar, dissektioner av djurmaterial, demonstrationer och övningar. Obligatoriska moment inkluderar vissa övningar och diskussioner i mindre grupp.

Huvuddelen av kursen tar upp anatomisk och medicinsk terminologi samt uppbyggnaden av däggdjurskroppens (hunden som exempel) organsystem praktiskt (dissektioner och övningar) och teoretiskt (föreläsningar och gruppövningar). Den embryonala utvecklingen ingår teoretiskt.

Förutom introduktionsaktiviteter presenteras även bibliotekets resurser, SLU:s studievägledning och webbaserade system samt vetenskapsteori. Övergripande information ges om inlärningsmoment med levande djur, djurkroppar, organ och vävnadsmaterial.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig samt muntlig-praktisk tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0109

Lärandemål

3 (godkänt)

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Studenten

1. Använda basal anatomisk terminologi på svenska och latin

a) Skriftliga delar

Använder (skriftligt, stavning och tillämpning) minst två tredjedelar av de anatomiska begrepp som kursen omfattar, väl på svenska och acceptabelt på latin.

b) Muntliga delar

Använder (muntligt och med praktisk tillämpning) minst två tredjedelar av de anatomiska begrepp som kursen omfattar, väl på svenska och acceptabelt på latin, samt kan uttala latinska termer så väl att man utan förtydligande förstår vilka begrepp som avses.

2. Med hunden som exempel, beskriva och praktiskt demonstrera/identifiera uppbyggnaden av däggdjurskroppens organsystem var för sig och i relation till varandra

a) Skriftigt/teoretiskt: Delprov Anatomi

Kan tillfredställande (minst 2/3 av alla ingående strukturer och begrepp i sitt relevanta sammanhang) skriftligt beskriva de delar som olika organsystem består av samt visar en översiktlig förståelse för deras inbördes relationer (topografisk anatomi) och placering hos hund.

b) Muntlig/praktisk del:

Kan tillfredställande (minst 2/3 av alla ingående strukturer och begrepp i sitt relevanta sammanhang) muntligt beskriva och praktiskt demonstrera de delar som olika organsystem består av samt deras inbördes relationer (topografisk anatomi) och placering hos hund.

3. Översiktligt redogöra för den tidiga embryonala utvecklingen hos däggdjur, de olika organsystemens utveckling samt fosterhinnornas uppbyggnad

Skriftligt: Delprov Embryologi

Kan översiktligt redogöra för embryonala utvecklingsprocesser och behärskar minst 2/3 av de principiella begrepp som avsnittet omfattar i en skrivning samt till 100 % i ett Canvastest.

SLUTLIGT BETYG

Delprov

För betyg 3 krävs:

Obligatoriska moment (basgruppsmöten, gruppdiskussioner och vissa föreläsningar)

2 hp

Basgruppsmöten:

Aktivt deltagande i alla basgrupps-möten.

Gruppdiskussioner och obligatoriska föreläsningar: Närvaro och aktivt deltagande.

Muntlig tentamen

(muntlig presentation av dissektionsmaterial och skelett)

2 hp

Muntlig tentamen sker i mindre grupp där varje student redovisar praktiskt material och bedöms individuellt.

Godkänt ges för uppvisade kunskaper och färdigheter enligt betygskriterier för 1b) och 2b).

Skriftlig tentamen: Anatomi

2 hp

Godkänt ges för minst 2/3 av full poäng på skrivningen i anatomi.

Skriftlig tentamen:

Embryologi

2 hp

a) 100 % godkända svar uppnådda på Canvastest i embryologi. Enstaka frågor återkommer i slutskrivningen.

b) Godkänt ges för minst 2/3 av full poäng på skrivningen i embryologi.

Canvastest i embryologi kan genomföras i valfri dator och vid obegränsat antal tillfällen men 100 % godkänt ska uppnås.Missade obligatoriska moment ersätts enligt instruktioner från kursledaren.

Muntlig tentamen (med praktiskt material) i anatomi hålls 2021-09-20 - 21. Resultat meddelas muntligt i samband med examinationstillfället. Omtentamen sker enligt överenskommelse med kursledaren.

Skriftlig tentamen i anatomi hålls 2021-09-22. Skriftlig tentamen i embryologi hålls 2021-10-01. Omtentamen för båda delproven hålls i november 2021. Omtentamensmöjlighet kommer även att ges under vårterminen 2022.

Till alla examinationer ska anmälan göras i Ladok enligt instruktioner från Utbildningsservice.

2) Baskunskaper i anatomi
Kommentar: Bra att läsa innan kursstart!
3) Veterinary Embryology
Författare: McGeady, Quinn & FitzPatrick
ISBN: 9781405111478
Kommentar: Finns tillgänglig som e-bok via SLUs bibliotek. https://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/soka/ebocker/
4) Textmaterial, filmer mm
Författare: Inst f anatomi, fysiologi och biokemi
Kommentar: En hel del material kommer att finnas tillgängligt via plattformen Canvas.
5) Dyce, Sack, and Wensing's Textbook of Veterinary Anatomy, 5th Edition, 2017, Saunders, Elsevier
Författare: Singh
ISBN: 9780323442640
Kommentar: Kursens lärare använder mest Dyce men många studenter uppskattar boken av König (betydligt dyrare). Fråga faddrar och välkomstvärdar om tips!
6) Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 7th edition, 2020, Tieme
Författare: König HE & Liebich H-G
ISBN: ISBN-13: 978-3132429338, ISBN-10: 3132429333
Kommentar: Alternativ till Dyce.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26020 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0127 Anmälningskod: SLU-10020 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%