Ny sökning
VM0127

Anatomins grunder

Kursen ger en allmän introduktion till veterinärprogrammet, olika redskap för universitetsstudier och grund för förståelse av däggdjurskroppens struktur och funktion inklusive utvecklingsbiologi.
Huvuddelen av kursen tar upp anatomisk och medicinsk terminologi samt uppbyggnaden av däggdjurskroppens (hunden som exempel) organsystem praktiskt (dissektioner och övningar) och teoretiskt (föreläsningar och basgruppsmöten). Däggdjurets embryonala utveckling ingår teoretiskt.

Andra kursvärderingar för VM0127

Läsåret 2021/2022

Anatomins grunder (VM0127-10020) 2021-08-30 - 2021-10-03

VM0127 Anatomins grunder, 8,0 Hp

Basic veterinary anatomy

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 2,00 1002
Muntlig tentamen: Anatomi 2,00 1003
Skriftlig tentamen: Anatomi 2,00 1004
Skriftlig tentamen: Embryologi 2,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Biologi 2

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper om däggdjurskroppens struktur inklusive embryologi, en allmän introduktion till veterinärprogrammet, samt redskap för universitetsstudier.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- använda basal anatomisk terminologi på svenska och latin,
- med hunden som exempel, beskriva och praktiskt demonstrera/identifiera uppbyggnaden av däggdjurskroppens organsystem var för sig och i relation till varandra,
- översiktligt redogöra för den tidiga embryonala utvecklingen hos däggdjur, de olika organsystemens utveckling samt fosterhinnornas uppbyggnad.

Innehåll

Kursens schema inkluderar information och introduktionsaktiviteter samt föreläsningar, dissektioner av djurmaterial, demonstrationer och övningar. Obligatoriska moment inkluderar vissa övningar och diskussioner i mindre grupp.

Huvuddelen av kursen tar upp anatomisk och medicinsk terminologi samt uppbyggnaden av däggdjurskroppens (hunden som exempel) organsystem praktiskt (dissektioner och övningar) och teoretiskt (föreläsningar och gruppövningar). Den embryonala utvecklingen ingår teoretiskt.

Förutom introduktionsaktiviteter presenteras även bibliotekets resurser, SLU:s studievägledning och webbaserade system samt vetenskapsteori. Övergripande information ges om inlärningsmoment med levande djur, djurkroppar, organ och vävnadsmaterial.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig samt muntlig-praktisk tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0109
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Veterinärprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0127 Anmälningskod: SLU-10108 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%