Ny sökning
VM0129

Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi

Kursen omfattar ämnesområdena veterinär folkhälsovetenskap, tillämpad epidemiologi och tillämpad epizootologi. Veterinär folkhälsovetenskap inbegriper veterinärmedicinens roll för folkhälsan, dvs tillämpning och kunskapsutveckling av veterinärmedicinska ansvarsområden ur ett folkhälsoperspektiv avseende exempelvis zoonoser, antibiotikaresistens, livsmedelssäkerhet, miljöns inverkan på hälsa, krishantering och sociala effekter av djurhållning. Tillämpad epidemiologi tar upp principer för och design av populationsbaserade studier och undersökningar, t.ex. utbrottsutredningar, sjukdomsövervakning, infektionsepidemiologi och diagnostiska tester.Tillämpad epizootologi inbegriper nationellt och internationellt smittskyddsarbete med fokus på hantering av misstänkta fall av epizooti- och zoonotiska sjukdomar utifrån epizooti- och zoonoslagstiftningen och berörda sjukdomars karaktäristika, epizootiberedskap och strategier för bekämpning av epizootiutbrott i Sverige och EU samt smittsamma sjukdomars betydelse i det globala utbytet av livsmedel, djur och djurprodukter.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för VM0129

Läsåret 2021/2022

Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi (VM0129-40016)

2022-05-04 - 2022-06-05

Kursplan

VM0129 Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi, 7,0 Hp

Veterinary public health with applied epidemiology and epizootiology

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Examination Epizootologi 2,5 0102
Examination Epidemiologi 1,5 0103
Examination Veterinär Folkhälsovetenskap 2,0 0104
Obligatoriska Moment 1,0 0105

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp veterinärmedicin på avancerad nivå.

Mål

Kursen ger en bred förståelse av veterinärmedicinens bidrag till människors fysiska och sociala välmående, samt för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar mellan djur och mellan djur och människor.Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- belysa veterinäryrkets och veterinärmedicinens roll för folkhälsan,

- tillämpa veterinärmedicinska kunskaper på folkhälsorelaterade frågeställningar,

- identifiera och förklara djurrelaterade folkhälsorisker,

- förklara grunderna i den svenska epizootiberedskapen,

- i detalj redogöra för de för svenska förhållanden viktigaste sjukdomarna som ingår i epizooti- och zoonoslagstiftningen och identifiera aspekter av betydelse för deras påvisande, kontroll och bekämpning,

- tillämpa epizooti- och zoonoslagstiftningen samt i olika veterinära roller agera vid misstanke om förekomst av allvarlig smittsam sjukdom,

- förklara strategier för prevention, kontroll och bekämpande av de i epizooti- och zoonoslagstiftningen ingående sjukdomarna,

- tillämpa epidemiologisk metodik på frågeställningar och problem rörande djurhälsa respektive folkhälsa.

Innehåll

Kursen omfattar ämnesområdena veterinär folkhälsovetenskap, tillämpad epidemiologi och tillämpad epizootologi. Veterinär folkhälsovetenskap inbegriper veterinärmedicinens roll för folkhälsan, dvs tillämpning och kunskapsutveckling av veterinärmedicinska ansvarsområden ur ett folkhälsoperspektiv avseende exempelvis zoonoser, antibiotikaresistens, livsmedelssäkerhet, miljöns inverkan på hälsa, krishantering och sociala effekter av djurhållning. Tillämpad epidemiologi tar upp principer för och design av populationsbaserade studier och undersökningar, t.ex. utbrottsutredningar, sjukdomsövervakning, infektionsepidemiologi och diagnostiska tester.Tillämpad epizootologi inbegriper nationellt och internationellt smittskyddsarbete med fokus på hantering av misstänkta fall av epizooti- och zoonotiska sjukdomar utifrån epizooti- och zoonoslagstiftningen och berörda sjukdomars karaktäristika, epizootiberedskap och strategier för bekämpning av epizootiutbrott i Sverige och EU samt smittsamma sjukdomars betydelse i det globala utbytet av livsmedel, djur och djurprodukter.Förutom föreläsningar arbetar studenten i grupp (diskussioner, rollspel etc.) och genomför projektarbeten som avslutas med gemensamma gruppredovisningar. Redovisningar av projektarbeten samt vissa gruppövningar är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska moment, godkänd redovisning av övningar och projektarbeten samt godkända skriftliga tentamina.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Medansvariga:

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0090

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 22767 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0129 Anmälningskod: SLU-40086 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%