Ny sökning
VM0130

Veterinärmedicinsk klinisk genomik

Kursvärderingen är avslutad

VM0130-30268 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för VM0130

Läsåret 2021/2022

Veterinärmedicinsk klinisk genomik (VM0130-M3268) 2022-01-17 - 2022-03-23

VM0130 Veterinärmedicinsk klinisk genomik, 7,5 Hp

Clinical genomics in veterinary medicine

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

• 60 hp veterinärmedicin
eller
• 60 hp husdjursvetenskap
eller
• 60 hp biologi
eller
• 60 hp medicin
eller
• 60 hp biomedicin
eller
• 60 hp bioteknologi
eller
• 60 hp djuromvårdnad

samt 4,5 hp genetik.

Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om sammansättning och funktion av husdjurens genom, samt genetiska och epigenetiska faktorers funktionella betydelse för uppkomst av sjukdomar, missbildningar och utvecklingsrubbningar.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- beskriva husdjurens genomstruktur och funktion samt förklara grundläggande begrepp för geners uttryck samt hur störning av geners uttryck kan öka risk för sjukdom,
- beskriva epigenetiska signaturers kliniska betydelse och metoder för analys av dessa,
- redogöra för olika genetiska faktorers betydelse för ärftliga sjukdomars uppkomst samt för normala egenskapers genetiska variation,
- redogöra för mitokondriell nedärvning och beskriva relaterade sjukdomar,
- beskriva genetiska och epigenetiska faktorer vid uppkomst av cancer,
- redogöra för metoder för molekylärgenetisk diagnostik och dess implementering,
- beskriva kloning, transgena djur, genmodifiering samt genterapi,
- diskutera etiska aspekter kring genetik, molekylärgenetik och genmodifiering,
- söka och sammanfatta vetenskapliga artiklar om veterinärmedicinsk genetik, molekylärgenetik och klinisk genomik.

Innehåll

Kursen behandlar genstruktur, kromatinstruktur, reglering av genexpression, olika typer av mutationer och kromosomförändringar, skador i DNA-sekvensen och dess reparation. Metoder för identifiering av genetiska och epigenetiska riskfaktorer samt diagnostik av dessa, inklusive klinisk sekvensering ingår. Kursen avser att ge en överblick av olika aktuella molekylärmedicinska tekniker och ge exempel på tolkningar av resultat från dessa. Kursen behandlar även kloning, transgena djur och tekniker för genmodifiering, t.ex. CRISPR/Cas9.

En introduktion till bioinformatik ges under kursen och tillhörande övningsuppgifter visar hur information om gener, genom och epigenom kan inhämtas från olika databaser. Implementering av diagnostiska tester i avelsprogram kommer också att behandlas liksom etiska aspekter relaterade till klinisk diagnostik.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, datorövningar, gruppdiskussioner och laborationer. Datorövningar och laborationer är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av laborationsdel. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen riktar sig till såväl studerande som examinerade inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap, biologi, medicin, biomedicin eller bioteknologi som vill fördjupa sig inom ämnet.

Kursen ges på distans med obligatoriska träffar. Vissa föreläsningar och kurslitteratur kan vara på engelska.
Förkunskapskravet om 4,5 hp genetik kan uppfyllas genom godkända kurser:
- Biomedicinsk baskurs och Populationsmedicin, eller
- Avel 1, eller
- Avel 2, eller
- Basic Animal Breeding and Genetics

Det rekommenderas att studenten har kunskap om grundläggande genetiska mekanismer (arvsmassans struktur, replikation, transkription), RNA-processning, translation, reglering av genexpression samt grundläggande epigenetiska mekanismer, grundläggande genetik och populationsgenetik.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: VM0116

VM0130 Clinical genomics in veterinary medicine, 7.5 Credits

The aim of the course is to give knowledge about the composition and function of the genomes of domestic animals, as well as the role of genetic and epigenetic factors in development of disease, malformations and developmental disorders.

On completion of the course the student should be able to:
- describe the structure and function of genomes of domestic animals and explain basic concepts for gene expression and how disturbance of gene expression can increase the risk of disease,
- describe the clinical significance of epigenetic signatures and methods for their analysis,
- account for the significance of different genetic factors for the onset of hereditary diseases and the genetic variation of normal traits,
- account for mitochondrial inheritance and describe related diseases,
- describe genetic and epigenetic factors in the development of cancer,
- account for methods for molecular genetic diagnostics and its implementation,
- describe cloning, transgenic animals, genetic modification and gene therapy,
- discuss ethical aspects of genetics, molecular genetics and genetic modification,
- search and summarize scientific articles on veterinary genetics, molecular genetics and clinical genomics.

Grading criteria

Grade

The student shoould:

5

 • in detail evaluate, describe and discuss the functional consequences of genetic variants associated with disease.
 • at a deep level be able to in detail compare and discuss different genetic causes of disease.
 • evaluate and describe in detail the principles of population genetics.
 • in detail describe the organization of genes in the mammalian genome.
 • synthesizes the principles of genome organization, transcription factor function and regulatory sequences to explain the principles of gene expression
 • explains in detail the principles of interaction between oncogenes and tumor suppressor genes in the development of cancer
 • in detail evaluate, describe, compare and discuss analyses the applications of genomic and molecular methods

4

 • show a high level of understanding of the functional consequences of genetic variants associated with disease.
 • show a high level of understanding of the principles of Mendelian inheritance, genetic variation and genetic mapping
 • show a high level of understanding of the organization of genes in the mammalian genome.
 • show a high level of understanding of regulatory mechanisms of biological systems
 • show a high level of understanding of the molecular methods used for genomic analysis

3

 • describes fundamental genetics and molecular genetic terminology
 • describes the basic organization of genes and genomes
 • describe the genetic causes of inherited diseases
 • describes the principles of the development of cancer
 • describes the fundamentals of Mendelian inheritance, genetic variation and genetic mapping
 • describe methods used for genetic testing and molecular genetic research.
 • write and present a mini-review of an inherited disease.
 • complete computational exercises
 • discuss ethical aspects of genetics, molecular genetics and genetic modification

U

1) Genetics: Analysis of Genes and Genomes (9th edition)
Författare: Daniel L. Hartl
ISBN: 9781284122930

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 24394 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0130 Anmälningskod: SLU-30268 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 50%