Ny sökning
VM0132

Hästens rörelseapparat - kliniskt tillämpad och komparativ anatomi

Kursplan

VM0132 Hästens rörelseapparat - kliniskt tillämpad och komparativ anatomi, 4,0 Hp

Equine locomotion – clinically applied and comparative anatomy

Ämnen

Veterinärmedicin

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

120 hp veterinärmedicin, varav

- 15 hp anatomi

Mål

Kursen ger grunder inom ämnet anatomi inför kliniskt arbete om hästens rörelseapparat utifrån praktiskt tillämpade och komparativa (häst jämfört med hund) aspekter.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- beskriva, på svenska och latin, rörelseapparatens anatomi hos häst

- praktiskt tillämpa rörelseapparatens anatomi på hund och häst vid palpation och rörelseanalys

Innehåll

Kursen inkluderar teoretiska delar i form av föreläsningar och praktiskt inriktade aktiviteter såsom demonstrationer, dissektioner och olika typer av övningar. Vissa övningar är obligatoriska. Kursen behandlar rörelseapparatens anatomi i tillämpat och kliniskt perspektiv.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd praktisk tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Ersätter: Del av VM0128

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13010 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Veterinärmedicin
Kurskod: VM0132 Anmälningskod: SLU-40107 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%