Ny sökning
LB0109

Agroecology and Sustainability of Production Systems

För översikt, se kurssida på engelska.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0109

Läsåret 2022/2023

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-20071)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-20051)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-20088)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-20006)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

LB0109 Agroecology and Sustainability of Production Systems, 15,0 Hp

Agroecology and Sustainability of Production Systems

Ämnen

Lantbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp varav 90 hp inom något av ämnesområdena samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknologi samt engelska 6

Mål

Syftet är att ge en tillämpad och holistisk förståelse för agrikulturella produktionssystem; hur komponenter och processer i produktionssystem interagerar med varandra och sin omgivning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Bedöma och diskutera produktivitet, uthållighet, insatsmedel och avkastning i agroekosystem.

- Förklara och diskutera olika agroekologiska synsätt på balansen och interaktionen mellan växt- och husdjursproduktion.

- Beskriva och förklara hur lantbruk interagerar med miljömässiga, sociala, ekonomiska och institutionella dimensioner på hållbar utveckling i jordbruk och livsmedelssystem.

- Identifiera, bedöma och föreslå lösningar till problem som är relevanta för det individuella produktionssystemet, till exempel en gård.

Innehåll

Kursen introducerar studenten till agroekologiska principer och perspektiv på produktionssystem genom fallstudier, föreläsningar, vetenskaplig litteratur, student-drivna seminarier, studiebesök, individuella uppgifter och grupparbeten. Arbete med gårdsbaserade fallstudier är en viktig pedagogisk komponent. Studenterna tränas i att beskriva och förklara interaktionen mellan jordbrukspraktiken och socioekologiska förutsättningar som påverkar jordbruksproduktionens hållbarhet i ett holistiskt livsmedelssystem-perspektiv.Kursen utforskar betydelsen av ekologiska principer och processer som konkurrens, diversitet, facilitering, näringscirkulering och trofiska interaktioner för produktionssystemens funktionalitet och resursutnyttjande. Studenterna kommer att använda agroekologiska koncept och verktyg för att utforska hur delkomponenter i jordbruksproduktion, så som grödor, husdjur, mark, teknisk utrustning, infrastrukturella förutsättningar, sociala och ekonomiska förutsättningar, kulturella normer och andra formella och informella institutioner interagerar och påverkar beslutsfattande och produktionsförutsättningar i de system som studeras. Studenterna kommer även att introduceras till olika ramverk och metoder för att utvärdera hållbarheten I agrikulturella produktionssystem.Kursen kommer att behandla grundläggande agronomiska produktionsfrågor i agroekologiska sammanhang, med fokus på ekosystemtjänster kopplade till växtproduktion, markprocesser så som uppbyggandet av markbördighet, näringscykler och hållbar bekämpning av skadedjur och sjukdomar. Utformning av diversitetsbaserade och mångfunktionella system kommer att diskuteras i relation till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.Schemalagda seminarier, studiebesök och redovisningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att bli godkänd på kursen krävs att bli godkänd på tentamen och arbetsuppgifter, samt krävs godkänt deltagande i alla kursens obligatoriska delar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen använder koncept och kunskaper som lärs ut och tränas i kursen Agroecology Basics. Även om det inte är ett formellt förkunskapskrav rekommenderas du därför att läsa Agroecology Basics innan denna kurs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LB0098

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

LB0109: Agroecology and Sustainability of Production Systems, 2022-2023

Recommended literature related to specific date and lecture (There could be few changes in lecture schedule and literature list before the course starts)

Lecture topic

Literature

2022-11-01

Sustainability and challenges for agriculture

Gliessman 2015 (chapters 22-23), Rockström et al. 2009, Steffen et al. 2015, Wezel 2017

2022-11-02

Cropping systems and food diversification

Hufnagel et al. 2020

2022-11-03

Transition to agroecology

Geels and Schot, 2007, IPES-Food, 2016

Ecosystem services to and from agricultural systems

Bommarco et al. 2013, Van Huylenbroeck et al. 2007

2022-11-04

Integrated weed management

Buhler 2002, Gliessman 2015 (chapter 11)

Soil, quality, fertility and health

Robinson et al. 2013

2022-11-07

Ecological mechanisms of ecosystem services

Bommarco et al. 2013, Isbell, 2017

Sustainability assessment tools, including TAPE

FAO 2013 (SAFA), FAO 2019 (TAPE), Schader et al. 2014, Pelzer et al. 2017

2020-11-08

Beneficial biotic interactions and nutrient cycling

Gliessman 2015 (chapters 3, 8, 9, 11), Bedoussac et al 2015, Steffen et al. 2015

Agroforestry

Wilson et al. 2016

2022-11-10

Agriculture’s climate impact and sustainability in a food system perspective

Poore and Nemecek 2018, Röös et al. 2016

2022-11-11

Animal welfare

FAO, 2001

Integrated pest management

Hokannen and Menzler-Hokkanen 2020

2022-11-16

Social aspects in livestock

Algers, 2011

2022-11-17

Crop and livestock production

Algers, 2011, Gliessman 2015 (chapter 19)

2022-11-17

Agricultural/rural development policies

European commission (CAP), Wästfelt 2018 (chapter 9)

2022-11-21

Markets and welfare

Eriksen 2010, Gliessman 2015 (chapter 24), Morse 2010

2022-11-22

Global production and trade

http://vimeo.com/8812686

2022-11-22

Urban and peri-urban agriculture

Benis and Ferrao 2018, Olsson 2018 (chapter 14)

2022-12-07

Ethical issues in agriculture

FAO, 2001

Course literature LB0109, Agroecology and Sustainability of Production Systems, 2022-2023

Compulsory reading

Books/book chapters

FAO, 2013. *SAFA Guidelines, *Sustainability Assessment of Food and Agriculture systems. Version3.0. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/

Gliessman, S.R., 2015. Agroecology: the ecology of sustainable food systems. 3rd ed. CRC Press. (Course textbook, 405 p)

Morse, S., 2010. Sustainability. A biological perspective. Cambridge: Cambridge University Press. **Chapter 5: **Socio economic dimensions of sustainability.

Olsson E.G.A., 2018. Routledge handbook of landscape and food. Chapter 14: Peri-urban food production as means towards urban food security and increased urban resilience. https://doi.org/10.4324/9781315647692

Wästfelt, A., 2018. Routledge handbook of landscape and food. **Chapter 9: Shifts in agriculture praxis: farm modernization and global integration. **https://doi.org/10.4324/9781315647692

Articles and reports

Algers, B., 2011. Animal welfare – recent developments in the field. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, 6 (010), 1-10.

Benis, K and Ferrao, P.2018. Commercial farming within the urban built environment- Taking stock of an evolving field in northern countries. Global food security,y 17:30-37

Bedoussac, L. et al., 2015. Ecological principles underlying the increase of productivity achieved by cereal-grain legume intercrops in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development, 35, 911-935.

Bommarco, R., et al., 2013. Ecological intensification: harnessing ecosystem services for food security. Trends in Ecology and Evolution, 28, 230–238.

Buhler, D.D., 2002. Challenges and opportunities for integrated weed management. Weed Science, 50, 273-280.

Eriksen, H. T., 2010. Small places, large issues. London: Pluto Press. Chapter 12: Exchange and consumption, and chapter 13: Production, nature and technology (pages 184-219).

European Commission. The Common agricultural policy (CAP) at a glance. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en

FAO., 2001. Ethical issues in food and agriculture. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

FAO, 2019. Tool for agroecology performance evaluation (TAPE)-process of development and guidelines for application: Test version. http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1257355/

Geels, F.W. and Schot, J., 2007. Typology of sociotechnical transition pathways. Research Policy, 36, 399-417

Hokannen, H.M.T. and Menzler-Hokkanen, I., 2020. Improving the efficacy of biological control by ecostacking. In Y.Gao et al. (eds), Integrative Biological Control, 3-16. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44838-7_1

Hufnagel, J., et al. 2020. Diverse approaches to crop diversification in agricultural research. A review. *Agronomy for sustainable development *40 (14)

IPES-Food., 2016. From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. International Panel of Experts on Sustainable Food systems. (section 2 and 3b) http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/UniformityToDiversity_FULL.pdf

Isbell, F., 2017. Benefits of increasing plant diversity in sustainable agroecosystems. Journal of Ecology, 105, 871-879.

Pelzer, E. et al., 2017. Design, assessment and feasibility of legume-based cropping systems in three European regions Crop & Pasture Science, 68, 902-914.

Poore, J. and Nemecek, T., 2018. Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360, 987–992.

Robinson, D.A. et al., 2013. Natural capital and ecosystem services, developing an appropriate soils framework as a basis for valuation. Soil Biology & Biochemistry, 57, 1023-1033.

Rockström, J. et al., 2009. Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society 14(2):32

Röös, E. et al., 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy, 58, 1-13.

Schader, C. et al., 2014. Scope and precision of sustainability assessment approaches to food systems. Ecology and Society 19(3):42-

Steffen et al., 2015. Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science 347 (issue 6223).

Wilson, H.M., et al., 2016. Agroforestry-The next step in sustainable and resilient agriculture. Sustainability 8, 754

van Huylenbroeck, G. et al., 2007. Multifunctionality of agriculture: a review of definitions, evidence and instruments Living Reviews in Landscape Research, 1, 1–38.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Food and Landscape Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: LB0109 Anmälningskod: SLU-20008 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%