Hoppa till huvudinnehåll

Etologi och djurskydd Expertrådgivare eller djurskyddsombud?

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och människor. Du får kunskaper för att kunna arbeta för djurens bästa.

PROGRAMINFORMATION

Är du intresserad av djurs beteende och behov? Funderar du över vad man kan göra för att ge våra djur så bra förutsättningar som möjligt? Då ska du läsa programmet Etologi och djurskydd. Här får du en bra grund att stå på för att kunna arbeta för djurens bästa.

Etologi och djurskyddsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med djur, djurhållning och människor. Undervisningen bygger på att du som student får ta mycket eget ansvar, jobba med verklighetsanknutna situationer och därmed lära dig ett arbetssätt som du kommer att ha nytta av i framtiden.

Viktigt kompetens som efterfrågas

För att djurskyddslagstiftning och djurhållning i praktiken ska bli så bra som möjligt behövs människor med vetenskapligt och praktiskt grundade kunskaper. Det etiska medvetandet ökar i samhället och detta skärper kraven på en god djurhållning inom livsmedelsproduktion, försöksdjurhållningen, djurparker och för våra sällskapsdjur. 

Studera utomlands

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom kandidatprogrammet Etologi och djurskydd.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Etologi och djurskydd (kandidat)
Nivå: Grundnivå
Språk: Svenska
Omfattning: 3 år, 180 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för svenska studenter: 2025-04-15

Studieort: Uppsala
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 91064

Urval: Betyg (2/3) och högskoleprov (1/3)

Behörighet:

För att bli antagen till kandidatprogrammet Etologi och djurskydd krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande (områdesbehörighet A12 med undantag från krav i fysik):
- Biologi 2
- Kemi 2
- Matematik 3b eller Matematik 3c
alternativt:
- Biologi B
- Kemi B
- Matematik C
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Etologi och djurskydd syftar till en kandidatexamen med huvudområdet biologi med inriktning etologi och djurskydd, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga, om kraven för dessa uppfylls. Se examenskrav samt SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet biologi med inriktning etologi och djurskydd (Degree of Bachelor of Science with a major in Biology with specialisation in Ethology and Animal Welfare).

Examenskrav

Kandidatexamen med inriktning med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom biologi (G1N; G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom biologi (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom biologi inom för programmet relevanta ämnen (kandidatarbete/G2E).

Utöver detta krävs fodringarna 90 hp inom inriktningen specificerade kurser enligt krav som fastställts i berörd utbildningsplan. Krav för kandidatexamen i biologi med inriktning etologi och djurskydd:

 • minst 35 hp etologi och djurskydd
 • minst 15 hp evolution och ekologi
 • minst 25 hp djurhållning och djurmiljö
 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi med för inriktningen relevant frågeställning (kandidatarbete/G2E)

INNEHÅLL

Utbildningen har som syfte att ge studenterna möjlighet att skaffa sig kunskaper och förståelse inom ämnena etologi och djurskydd, men även olika typer av djurhållning m.m. och att i olika sammanhang tillämpa denna kunskap. Aktiv studentmedverkan, en dialog mellan studenter och lärare och variation i undervisningsformer är kännetecknande för utbildningen. Flera kurser använder problembaserat lärande som metodik där studenterna i mindre grupper jobbar med verklighetsanknutna fall. Studenterna tränar viktiga generella kompetenser såsom kommunikation, etik, gruppdynamik och självutveckling, informationskompetens, kritiskt tänkande samt tar ett stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen är utformad så att den främjar alla studenters lärande och motverkar diskriminering. Studenterna bedömer olika djurhållningssystem utifrån ett etologiskt och djurskyddsfrämjande perspektiv med djurskyddslagen som grund.

Utbildningen inleds under årskurs 1 och 2 med kurser som ger en grund i flera biologiämnen relevanta för en generell förståelse för djur, djurhållning och djurens välfärd i relation till etologi och djurskydd. Under årskurs 3 fördjupar studenterna sina kunskaper inom olika ämnen och utbildningen avslutas med ett självständigt arbete vilket tillsammans med de valbara kurserna i årskurs 3 ger studenten möjlighet att skapa en egen profil på sin kandidatexamen.

Undervisningen baseras på forskning och studenterna tränas i forskningsmetodik. Programmet har en tydlig näringslivsanknytning genom att studenterna i olika kurser ges möjlighet att göra studiebesök och praktik. Programmet ger praktisk färdighetsträning genom moment som genomförs både på och utanför universitetet, t.ex. på djurparker, hos myndigheter, i lantbruk, eller annan praktisk djurhållning.

I enlighet med SLU:s övergripande riktlinjer för lika villkor, präglas en väl fungerande studiemiljö av öppenhet, jämställdhet och inkluderande. Detta befrämjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.
Programmet ges huvudsakligen på svenska. Kurser på engelska kan förekomma.

Du hittar programmets kurser under fliken ”ramschema” som finns längre ned på denna sida.

Vill du studera utomlands under utbildningen? På den här sidan hittar du vilka olika internationella möjligheter det finns inom programmet. Länk: Internationella möjligheter inom kandidatprogrammet Etologi och djurskydd.

KARRIÄR

Vad kan jag bli?

Efter studierna kan du jobba inom både privat och offentlig sektor. Här är några exempel:

 • Djurparker
 • Länsstyrelser
 • Kommuner
 • Jordbruksverket
 • Näringsdepartementet
 • Lantbruksnäringen
 • Läkemedelsföretag

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Evolution och ekologi

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Etologi och djurskydd

2023-10-31 - 2024-01-14
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 2

Antrozoologi

2023-10-31 - 2023-11-30
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Djurens fysiologi

2023-12-01 - 2024-01-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Djurens utfodring

2024-01-15 - 2024-02-14
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Genetik och Avel

2024-03-20 - 2024-04-25
7,5 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Årskurs 3

Djurmiljö

2023-08-28 - 2023-10-30
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Bevarandebiologi

2024-01-15 - 2024-03-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Etologi och djurskydd (kandidat)

Programkod:
VK007

Förkunskapskrav och andra antagningsvilkor

För att bli antagen till kandidatprogrammet Etologi och djurskydd krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt följande (områdesbehörighet A12 med undantag från krav i fysik):

 • Biologi 2
 • Kemi 2
 • Matematik 3b eller Matematik 3c

alternativt:

 • Biologi B
 • Kemi B
 • Matematik C

Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Mål

Allmänna mål

De allmänna målen för utbildning på grund- respektive avancerad nivå finns beskrivna i Högskolelagen, 1 kap. §§ 8-9.

Mål för examen

I enlighet med bilaga till förordning för Sveriges lantbruksuniversitet ska studenten uppfylla följande mål för kandidatexamen:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Examen

Examen som utbildningen syftar till

Kandidatprogrammet Etologi och djurskydd syftar till en kandidatexamen med huvudområdet biologi med inriktning etologi och djurskydd, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga, om kraven för dessa uppfylls. Se examenskrav samt SLU:s lokala examensordning.

Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen kandidatexamen med huvudområdet biologi med inriktning etologi och djurskydd (Degree of Bachelor of Science with a major in Biology with specialisation in Ethology and Animal Welfare).

Examenskrav

Kandidatexamen med inriktning med angivet huvudområde uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp med följande krav:

 • minst 60 hp kurser inom biologi (G1N; G1F)
 • minst 15 hp kurser med fördjupning inom biologi (G2F)
 • minst 15 hp självständigt arbete inom biologi inom för programmet relevanta ämnen (kandidatarbete/G2E).

Utöver detta krävs fodringarna 90 hp inom inriktningen specificerade kurser enligt krav som fastställts i berörd utbildningsplan. Krav för kandidatexamen i biologi med inriktning etologi och djurskydd:

 • minst 35 hp etologi och djurskydd
 • minst 15 hp evolution och ekologi
 • minst 25 hp djurhållning och djurmiljö
 • minst 15 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi med för inriktningen relevant frågeställning (kandidatarbete/G2E)

Innehåll och uppläggning

Beskrivning av programmet

Utbildningen har som syfte att ge studenterna möjlighet att skaffa sig kunskaper och förståelse inom ämnena etologi och djurskydd, men även olika typer av djurhållning m.m. och att i olika sammanhang tillämpa denna kunskap. Aktiv studentmedverkan, en dialog mellan studenter och lärare och variation i undervisningsformer är kännetecknande för utbildningen. Flera kurser använder problembaserat lärande som metodik där studenterna i mindre grupper jobbar med verklighetsanknutna fall. Studenterna tränar viktiga generella kompetenser såsom kommunikation, etik, gruppdynamik och självutveckling, informationskompetens, kritiskt tänkande samt tar ett stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen är utformad så att den främjar alla studenters lärande och motverkar diskriminering. Studenterna bedömer olika djurhållningssystem utifrån ett etologiskt och djurskyddsfrämjande perspektiv med djurskyddslagen som grund.

Utbildningen inleds under årskurs 1 och 2 med kurser som ger en grund i flera biologiämnen relevanta för en generell förståelse för djur, djurhållning och djurens välfärd i relation till etologi och djurskydd. Under årskurs 3 fördjupar studenterna sina kunskaper inom olika ämnen och utbildningen avslutas med ett självständigt arbete vilket tillsammans med de valbara kurserna i årskurs 3 ger studenten möjlighet att skapa en egen profil på sin kandidatexamen.

Undervisningen baseras på forskning och studenterna tränas i forskningsmetodik. Programmet har en tydlig näringslivsanknytning genom att studenterna i olika kurser ges möjlighet att göra studiebesök och praktik. Programmet ger praktisk färdighetsträning genom moment som genomförs både på och utanför universitetet, t.ex. på djurparker, hos myndigheter, i lantbruk, eller annan praktisk djurhållning.

En väl fungerande studiemiljö präglas av öppenhet, jämställdhet och ett inkluderande sätt. SLU har ett aktivt arbete för jämställdhet och lika villkor, vilket främjar ett klimat som tar tillvara den mångfald som anställdas och studenters olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför.

Programmet ges huvudsakligen på svenska. Kurser på engelska kan förekomma.

Kurser i programmet

Huvudområde 
BI=Biologi, HV=Husdjursvetenskap, LB=Lantbruksvetenskap, ST=Statistik

Kurs, Omfattning, Huvudområde, Fördjupning

År 1 
Evolution och ekologi, 15 hp, BI, G1N
Etologi och djurskydd, 15 hp, BI, G1N
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd, 15 hp, BI/HV, G1N
Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi, 15 hp, BI, G1N

År 2
Grundläggande statistik för biologer, 7,5 hp, ST, G1N
Zoosystematik och anatomi, 7,5 hp, BI, G1N
Antrozoologi, 7,5 hp, BI, G1F
Djurens fysiologi, 7,5 hp, BI, G1F
Djurens utfodring, 7,5 hp, BI/HV, G1F
Etologi och antrozoologi, 7,5 hp, BI, G1F
Genetik och avel, 7,5 hp, BI/HV, G1F
Djurskydd och författningskunskap, 7,5 hp, BI, G1F

År 3
Djurmiljö, 15 hp, BI, G2F
Etologi - teori och tillämpning, 15 hp, BI, G2F
Djurskydd, djurvälfärd och djuretik, 15 hp, BI, G2F
Djurskydd, kontroll och bedömning, 15 hp, BI, G2
Bevarandebiologi, 15 hp, BI, G2F
Självständigt arbete i biologi, 15 hp, BI, G2E

Praktikkurser
Praktik - Yrkesmässig djurhållning- och skötsel, 7,5 hp, BI/HV, G1F Praktik – Lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp, LB/HV, GXX
Praktik – Lantbrukets husdjur 2, 7,5 hp, LB/HV, GXX

Förändringar i kursutbudet kan ske under utbildningens gång. Beslut om kursutbud fattas i god tid inför kommande läsår.

För varje kurs i programmet finns en kursplan som anger vad som specifikt gäller för den kursen. Detaljerad information om när kurserna ges finns på SLU:s studentwebb.

Övriga upplysningar

Allmänna bestämmelser för utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information om terminstider, examination, tillgodoräknande, antagning till senare del av program finns i regelsamlingen för utbildning på grund- och avancerad nivå på SLU:s studentwebb.

Möjlighet till fortsatta studier

Den student som har fullgjort utbildningen på kandidatprogrammet med avlagd examen har möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå.

Revidering av utbildningsplan

Versionshantering av utbildningsplanen, version 2: Områdesbehörighet har strukits. Justering av kurslistan för år 2. Version 3: Justering av kurslistan för år 3.

Den student som påbörjat utbildningen enligt version 1 av utbildningsplanen kan utan några särskilda åtgärder fortsätta i högre årskurser enligt version 3.

slu.student

Visste du att du kan följa våra studenter på Instagram? Där får du en glimt av hur studentlivet är och hur det faktiskt är att plugga på SLU.

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Inte behörig?

Då kan du läsa en naturvetenskaplig bastermin!

Studenter på sommaren

Frågor och svar inför ansökan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för dig som är intresserad av att plugga på SLU.

Stadsbild av Uppsala under sommaren

Uppsala

Det här är Uppsala – Sveriges fjärde största stad, en utpräglad studentstad och här hittar du SLU:s största campus. Uppsala har otroligt mycket att erbjuda dig som student. Med två universitet i staden blir studentlivet mycket levande och en stor del av stadens invånare är studenter. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…