Hemuppgift för studiestart 2024

Senast ändrad: 27 februari 2024

Platserna på programmet Trädgårdsingenjör -design tillsätts via ett urvalsprov där den första delen består av en hemuppgift.

Kort om hemuppgiften

I hemuppgiften söker vi inte efter din utvecklade designförmåga, utan din lust och potential att framställa och förmedla tankar, iakttagelser och designidéer i bild och text med tonvikt på rum för utevistelse, där du använder växter och andra material som hör hållbara utemiljöer till. Din kreativitet i denna process och din förmåga att kommunicera och reflektera kring uppgifterna ser vi också som viktiga.

Känner du dig osäker i delar av din uppgiftslösning bör du veta att juryn framför allt letar efter det som är spännande, som väcker intresse, och inte efter det som du klarat mindre väl.

De insända lösningarna bedöms av en jury som består av lärare som undervisar på Trädgårdsingenjör -design. Juryns beslut kan inte överklagas.

Här finns HEMUPPGIFT FÖR STUDIESTART 2 september 2024 i pdf.

HEMUPPGIFT FÖR STUDIESTART 2 september 2024


Uppgiften består av tre olika delar. Alla uppgifter måste lösas för att du skall komma med i bedömningen. Det vi söker efter är din lust och potential att framställa och förmedla tankar, iakttagelser och designidéer i bild och text med tonvikt på rumslig tredimensionella upplevelser, social inlevelseförmåga, kompositionsförmåga samt din fallenhet för konstruktivt tänkande. Din kreativitet i denna process och din förmåga att reflektera kring uppgifterna ser vi också som viktiga.

Den tillsatta juryn söker framförallt exempel som visar på nyfikenhet och ett intresse för att delge tankar och idéer om hur våra miljöer kan utformas för att möta framtida behov i perspektivet av ett hållbart samhälle.

Det här bedömer juryn:

 • Visuell och rumslig uppfattningsförmåga.
 • Visuell och verbal kommunikationsförmåga.
 • Intresse för gestaltning kopplat till platsers beskaffenhet, historia och sammanhang.
 • Social inlevelseförmåga och engagemang för det offentliga rummet men även för det halvprivata och det privata rummet.

Känner du dig osäker i delar av din uppgiftslösning bör du veta att juryn framförallt letar efter det som är spännande, som fångar uppmärksamheten, och inte efter det som du klarat mindre väl. De insända lösningarna av de tre uppgifterna bedöms av en jury som består av lärare som undervisar på programmet för Trädgårdsingenjör; Design. Juryns beslut kan inte överklagas.

Arbeta med text och bilder i valfria analoga tekniker och teknikkombinationer, till exempel blyerts, tusch, akvarell, akryl och fotomontage. När det gäller digitala tekniker är det något som utvecklas senare i utbildningen och med stöd av analoga metoder.

Observera att det inte är tillåtet att använda någon annans material – det ska vara du själv som skapat dina illustrationer.

Dina blad med uppgiftslösningarna skall monteras på kartong och bestå av en eller högst två A3-sidor per uppgift (sammanlagd tjocklek för alla tre uppgifterna är högst 3 cm). Eftersom det är viktigt att du är anonym för bedömningsjuryn skall du bifoga ett separat blad med ditt namn, personnummer och telefonnummer samt din e-postadress (obs. skriv ej namn på uppgiftslösningarna).

Några goda råd inför urvalsprovet:

 • Läs igenom instruktionerna noga.
 • Tänk igenom vilka material du skall använda.
 • Gör din egen tolkning.

UPPGIFT 1 – ”Vägskäl”

Du är på resa någonstans i världen och befinner dig nu i denna passage mellan två mycket olika miljöer. Längre fram kan du skymta två öppningar i häckarna – en till vänster och en till höger. Använd din fantasi och beskriv i bild och ord vad du möter när du tar till vänster respektive höger. Befinner
du dig i en urban miljö eller öppnar landskapet sig mot en vid horisont, eller vilka fantasifulla vyer tänker du dig att möta när du går till höger och när du går till vänster? Var noggrann med att definiera en förgrund, en mellangrund och en bakgrund i dina bilder. 

Detta ska du göra:

 • Avbilda en vy till vänster och en vy till höger.
 • Välj ett passande namn åt dina illustrationer.
 • Skriv en text till var och en av bilderna. Vad är det vi ser? Texten ska vara på högst 1000 tecken (inklusive blanksteg).

UPPGIFT 2 – ”Landskapet och kartan”

Utgå från de visualiseringar du gjorde i uppgift 1 och välj antingen den högra eller den vänstra vyn att använda som grund till uppgift 2.

Detta ska du göra:

 • Rita nu en karta över din högra eller vänstra vy som kommunicerar sådant som inte framgick i den perspektiviska dimensionen som ett begränsat synfält innebär. Tänk på att en karta eller en plan kan liknas vid att se någonting uppifrån. En karta används både för att kunna orientera sig i det verkliga landskapet och för att kommunicera sådana gränser som inte kan uppfattas i den verkliga terrängen.
 • Rita sedan med hjälp av en enda lång linje, samma längd som kartans längsta sträcka, landskapets topografi, det vill säga fördjupningar och förhöjningar. Tänk dig att du skär dig genom kartan och betraktar snittet från sidan.

UPPGIFT 3 – ”Beskriv dig själv”

Nu är det dags att beskriva dig själv både visuellt och i text.

Detta skall du göra:

 • Berätta kort vad har du för förväntningar på utbildningen? Varför tror du att utbildningen skulle passa dig?
 • Teckna ett själportträtt, försök att se på dig själv som ett landskap eller en trädgård.
 • Beskriv din bakgrund. Skriv högst 1500 tecken (inklusive blanksteg) i valfritt typsnitt.

Kostnader

Du som sökande står för alla kostnader som uppstår i samband med lösandet av uppgifterna, insändning och hämtning alt. återförsändelse (portokostnad).

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Eventuella frågor om hemuppgiften och dess genomförande skickas till stefan.sundblad@slu.se, så får du svar inom ett par dagar.

Frågor angående din behörighet, antagningsförfarandet och dylikt besvaras av Studievägledningen, SLU, telefon: 018-67 28 00, e-postadress: studievagledning@slu.se.