CV-sida

Martin Weih

Martin Weih
Martin Weih är professor i växtekologi och i jordbruksgrödors ekofysiologi. Huvudfokus för forskargruppen är VÄXTPRODUKTION I FÖRHÅLLANDE TILL MILJÖ OCH GENETIK. Vi arbetar med att förbättra avkastning och ekologisk hållbarhet (t.ex. resurseffektivitet) hos jordbruksgrödor (t.ex. vete) och i odlingar av salix och poppel. Vi utvärderar också hur genetisk variation med hänsyn till specifika egenskaper eller funktioner hos växter (t.ex. olika växtarter eller sorter, även genetiskt modifierade växter) påverkar andra funktioner hos samma växt och i ekosystemet som den odlas i.

Presentation

I forskargruppen ingår för närvarande två postdoktorer (Jonathan Cope, Fede Berckx), två doktorander (Lorena Guardia Velarde, Joel Jensen), och fyra forskare (Ortrud Jäck, Carolyn Glynn, Anneli Adler, Ida Kollberg), och forskargruppen tillhör avdelningen för Växtekologi

Här hittar du min fullständiga publikationslista.

ORCID 0000-0003-3823-9183

Editor för de vetenskapliga tidskrifterna Plant and Soil, BioEnergy Research och Agriculture.

Lyssna gärna på ett avsnitt i en podcast där jag berättar om kväveeffektiva grödor ur ett ekologiskt perspektiv!

Kontakt: e-post martin.weih@slu.se, telefon 018 67 25 43, www.slu.se/weih, X (tidigare Twitter) @Martin_Weih

Undervisning

Regelbunden undervisning på alla nivåer inom bl.a. följande kurser:

BI1350 Växtproduktion – mark och grödor, 15 hp

BI1295 Sustainable Plant Production - from Molecular to Field Scale, 15 HEC

BI1339 Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping, 15 HEC (kursledare)

Sommarskolor inom Euroleague For Life Sciences (ELLS) - Bioeconomy

Plant nutrient use efficiency – concepts and approaches, 2.5 ECTS, doktorandkurs (kursledare)

Production of biomass for energy - quantity and quality aspects, 3 ECTS, doktorandkurs (kursledare)

Forskning

Att länka jordbruksgrödors egenskaper till produktion och ekosystemprocesser för utveckling av hållbara lösningar i jordbruket

Vi undersöker hur vi kan göra det bästa av grödor och de miljöförhållandena under vilka de odlas, i syfte att utveckla hållbara lösningar för produktion av livsmedel, foder och biomassa. För att uppnå detta, undersöker vi sambanden mellan individuella växtegenskaper (växtarter eller sorter), grödans avkastning, odlingssystem och skötsel (t.ex. odling i monokulturer eller blandningar, tillförsel av växtnäring), och de processer som är relevanta för att stödja viktiga ekosystemtjänster (t.ex. minskade förluster av näringsämnen, bekämpning av skadedjur och sjukdomar, ökad biologisk mångfald). Våra studiesystem omfattar huvudsakligen stråsäd och blandningar mellan stråsäd och baljväxt för produktion av livsmedel och foder, och pil och poppel odlade på jordbruksmark för produktion av biomassa. Forskningen bedrivs inom ramen av en rad olika forskningsprojekt med extern finansiering från i huvudsak Formas, Energimyndigheten, Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Europeiska Unionen och Novo Nordisk Fonden:

HeRo – Healthy Roots: Utveckling av verktyg för urval av odlingssäkra sorter med fokus på rotsystemet

N2CROP-centret för baljväxtinnovation

Näringseffektivt vete partnerskap (NEWp)

Förbättrad lönsamhet i veteproduktionen genom förbättrad kvävestrategi

Baltisk nätverk för veteforskning

Artblandningar för ökad resiliens och hållbarhet i jordbruket (DIVERSify), se även vår serie av videofilmer som introducerar DIVERSify projektet, samt James Ajals doktorsavhandling!

Blandade skogsbestånd för att motverka klimatförändringar och anpassning till
klimatförändringar (MixForChange)

Att länka individuella växtegenskaper till ekosystemprocesser i ett modellsystem med salix (ECOLINK-Salix), se även en video med en forskningspresentation av våra resultat!

Miljökonsekvenser av bioteknik inom jordbruket, där vi har bidragit med att utvärdera de ekologiska konsekvenserna av bioteknik inom växtodlingen.

Bakgrund

KORTFATTAD CV M.WEIH

Doktorsexamen
1998, Ekologisk botanik, Uppsala Universitet

Postdoktor
1998, University of Alaska at Fairbanks, USA 

Antagen som docent
2001, växtekologi, SLU

Befordran till professor
2009, jordbruksgrödors ekofysiologi, SLU

Anställning som fakultetsprofessor
2013, växtekologi med inriktning samspel mellan växter och samspel mellan växter och miljön, SLU

Nuvarande anställning
Fakultetsprofessor vid inst. f. växtproduktionsekologi, SLU; ca. 25 % undervisning, 15 % administration, 60 % forskning

Publikationer
Författare av över 200 publikationer, varav över 100 publikationer i fackgranskade tidskrifter, 10 publikationer som fackgranskade bokkapitel, 10 populärvetenskapliga artiklar, 80 rapporter, konferensbidrag och andra publikationer; H-index 44 (Scopus) och 53 (Google Scholar).

Undervisning
Regelbunden undervisning på alla nivåer inom bl.a. följande kurser vid SLU:

BI1350 Växtproduktion – mark och grödor, 15 hp

BI1295 Sustainable Plant Production - from Molecular to Field Scale, 15 HEC (kursledare 2008-2010)

BI1339 Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping , 15 HEC (kursledare)

Plant nutrient use efficiency – concepts and approaches, 2.5 ECTS, doktorandkurs (kursledare)

Production of biomass for energy - quantity and quality aspects, 3 ECTS, doktorandkurs

Handledning doktorander
Huvudhandledare för 8 doktorander som har försvarat sina avhandlingar (Kassahun Embaye, PhD;  Anneli Adler, PhD; Linnéa Asplund, PhD; Jan Hoogesteger, Lic.; Fereshteh Pourazari, PhD; Stefanie Hoeber, PhD; James Ajal, PhD; Hui Liu, PhD), och biträdande handledare för 6 doktorander som har försvarat sina doktorsavhandlingar (Almir Karacic, PhD; Amanuel Mehari, PhD; Sarah Baum, Dr. rer. nat.; Antje Balasus, Dr. rer. nat; Cornelia Pfabel, Dr. rer. nat.; Karin Hamnér, AgrDr.).

För närvarande huvudhandledare för 2 doktorander (Lorena Guardia Velarde, Joel Jensen) och biträdande handledare för 3 doktorander (Saurav Kalita, Louis Dufour, Sara Capitan).

Examination
Opponent på en disputation (J. Wikberg, UPSC). Ledamot i betygsnämnden för c. 15 doktorsavhandlingar och 2 Licentiate avhandlingar.

Uppdrag
Granskare för forskningsansökningar vid Wageningen University (Nederländerna) och 'The Austrian Science Fund (FWF)'; ledamot i Energimyndighetens grundforskningskommitte. Fackgranskare för ett antal vetenskapliga tidskrifter (t.ex. Annals of Botany, Field Crops Research, Forest Ecology and Management, Functional Ecology, New Phytologist, Tree Physiology).

Externt forskningsanslag
Bidrag från bl.a. EU, Nordiska Ministerrådet, Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket

Administration
1999-2005 Studierektor vid inst. f. lövträdsodling, SLU;

Ordf. Sveriges nationella poppelkommission (2005-2008)

Ledamot i styrgruppen för COST action E38: 'Woody root processes' (2005 – 2008)

Ordf. i 'Executive Committee of the International Commission on Poplars and Other Fast-Growing Trees Sustaining People and the Environment (IPC)', sedan 2012

Ordf. i styrgruppen för forskarskolan 'Bioenergi' vid SLU (2010 - 2016)

Prefekt inst. f. växtproduktionsekologi (2010 - 2016)

Ledamot i Gentekniknämnden, sedan 2019

Länkar

Fullständiga listor över publikationer och citeringar finns här samt på sidorna ORCID och Google Scholar.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Växtekologi
Telefon: +4618672543, +46703822543
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala