En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för kunskap om biologisk mångfald och samhället. CBM bedriver forskning, utredningar, samverkan och informationsverksamhet.

 Läs mer 


Vägarnas träd. Foto: Kurt AdolfssonNy skrift: Vägarnas träd

En ny skrift från forskningsprogrammet Triekol är nu tillgänglig, som fokuserar på de biologiska värdena av träd, men även behandlar säkerhet och skötsel. Det är framförallt träd som står längs med eller i anslutning till våra vägar och andra transportleder som behandlas.

Träd är värdefulla ur många perspektiv: biologiskt, kulturhistoriskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt. Denna skrift fokuserar på de biologiska värdena, men behandlar även säkerhet och skötsel.

Vägarnas träd är ett projekt inom ramen för forskningsprogrammet Triekol, där CBM:s Jörgen Wissman har varit projektledare och delförfattare till rapporten. Huvudförfattare är Nicklas Jansson, och övriga författare MaryAnn Fargo, Svante Hultengren, Tommy Lennartsson och Henrik Weibull.

Läs mer

 

 

Mångfaldskonferensen 2015

MK15

 

CBM tackar för deltagande på Mångfaldskonferensen 2015!

Drygt 80 deltagare träffades den 12 november i Uppsala för att lyssna till föreläsare och diskutera hur vi hållbart nyttjar, planerar, sköter om och bevarar den biologiska mångfalden i städer. Mångfaldskonferensen 2015 ville visa på betydelsen av biologisk mångfald för planering och beslutsfattande, hälsa och välbefinnande, ekonomi och ekologi – för livet i staden. Centrum för biologisk mångfald har sedan 1998 anordnat en lång rad Mångfaldskonferenser på olika platser i Sverige. I år hölls konferensen i Uppsala.

Läs mer

Projektmedel till grön infrastrukturKraftledningsgata

Vad spelar grön infrastruktur för roll för biologisk mångfald? Det ska undersökas i ett projekt som finansieras i tre år av Formas.

Exploatering och markanvändningsförändringar är ett stort hot mot biologisk mångfald, men kan också skapa nya möjligheter för bevarande av biologisk mångfald. Nu har Formas tilldelat medel till projektet ”Gröna infrastrukturmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster”. I detta projekt kommer man att undersöka om sådana infrastrukturmiljöer bidrar till bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, eller till och med ökar den biologiska mångfalden i landskapet.

Läs mer

 

Nytt nummer av Biodiverse

Biodiverse 3-4, 2015

Nu finns ett nytt nummer av CBM:s forskningsmagasin Biodiverse ute. Det är ett extra tjockt dubbelnummer, som

uppmärksammar att CBM i år fyller 20 år.

Läs om CBM:s tillblivelse och de utmaningar och framtidsvisioner som finns. Vi låter också några av våra samarbetspartners genom åren komma till tals, och även några av de masterstudenter som vi haft. I detta nummer finns också några exempel på forskning som för närvarande bedrivs vid CBM - om biokulturell diversitet, om det antropologiska perspeketivet på arbetet med biologisk mångfald och om juridiken i skogen. Bland mycket annat!

Läs mer

 

 

 

 

Romanian woman on haystack. Photo: Anamaria Iuga

Slåtterängar - tradition och förändring

I sommar bidrog CBM till en fotoutställning i Rumänien - Traditions and Transitions of Hay. Utställningen och en konferens i anslutning till den som CBM deltagit i, är del i ett forskningssamarbete i Rumänien.

Utställningen organiserades av Romanian Peasant's Museum, the National School of Political and Administrative Sciences (Department of Sociology, Bucharest), och CBM.

Anna Westin och Tommy Lennartsson från CBM bidrog till utställningen med en del av materialet, och de har varit med i det forskningssamarbete som ligger bakom utställningen.

Läs mer

 

 

Björk – svart på vitt om myllrande mångfald

BjörkbokenDen 28 maj kommer en ny bok i den uppmärksammade och omtyckta trädserien – denna volym med björken i fokus.

Den vackra björken med svarta fläckar på vit näver är ett träd som alla känner igen. Björkens vita stammar och nyutspruckna blad lyser genom dikter, berättelser och bilder av Sverige.
Björkboken är en uppföljare till böckerna ”Sälg: livets viktigaste frukost” (2009) och ”Asp: darrar min asp, myllrar min värld” (2012), och liksom de bägge föregångarna är även denna författad av naturvårdaren Bengt Ehnström i Nås och illustrerad av konstnären Martin Holmer i Vendel.

Bokens titel syftar på alla de organismer som är knutna till björken. Precis som aspen och sälgen fungerar björken som ett drivhus för ett stort antal organismer, såsom fjärilar, fåglar, lavar, mossor, skalbaggar och steklar. Bland fåglarna är gamla björkar med inslag av död ved särskilt viktiga för den hotade vitryggiga hackspetten.

Centrum för biologisk mångfald, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har gemensamt skapat förutsättningar för att producera boken med Bengt Ehnströms kluriga kunskap om kryp i form av text – och Martin Holmers förträffliga illustrationer av alla de kryp som lever med björken.
Boken kan köpas i bokhandeln från den 28 maj.

”Björk – svart på vitt om myllrande mångfald” utgör nr 89 i CBM:s skriftserie.
Se fler av CBM:s publikationer

Internationella dagen för biologisk mångfald

PåfågelögaDen 22 maj är det den internationella FN-dagen för biologisk mångfald.

Bevarandet av den biologiska mångfalden är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Detta är en av slutsatserna i den internationella konventionen om biologisk mångfald som Sverige förbundit sig att följa.

Med den internationella dagen för biologisk mångfald vill FN påminna om hur viktig denna fråga är för oss alla som bebor jorden. Omkring en femtedel av djurarterna riskerar att utrotas, i medeltal försvinner en art varje månad. Av de 7000 växtarter som människan odlat under jordbrukets 10 000 år långa historia, utgörs den mat som vi äter varje dag av endast 30.

CBM har i uppdrag att initiera, bedriva och samordna policyrelevant forskning om de komplexa samspelen mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling samt bidra till samhällets kapacitet att hantera dessa samspel på ett hållbart sätt. Läs mer om CBM, vår forskning, samverkan och övriga verksamhet på våra webbsidor.

”Ur en utvecklings- och säkerhetsmässig synvinkel är det livsviktigt att bevara vår planets biologiska mångfald. Det räcker inte att enbart bibehålla den boskap och de växtarter som vi föder upp och odlar, utan vi måste även skydda de tusentals växter och djur som lever i skogar, hav och andra ekosystem för att jordens ekologiska balans skall bestå.”

Ur Generalsekreterarens budskap om den internationella dagen för biologisk mångfald.

Läs också om dagen på webbsidan för CBD (Convention on Biological Diversity)

 

Biodiverse nr 2/15

Biodiverse 2/15I årets andra nummer av Biodiverse vänder vi blicken mot staden. VIlka är utmaningarna, möjligheterna och diskussionerna när det gäller biologisk mångfald i förhållande till städerna?

Läs om användandet av symbolordet "grönt", om hur banden till naturen knyts i unga år, och om ekosystemtjänster i stadsplanering. Hur kan man gynna en hotad del av biodiversiteten genom att anlägga skottskogar i tätorter? Hur designar man alternativa grönytor för biologisk mångfald i staden? Och vad betyder själva upplevelsen av den naturen och dess artrikedom?

Läs artiklarna på webben på Biodiverse online.

 

 

 

Följ med våra forskare på exkursion

UUppländska bondeskogarppländska bondeskogar - biologiska toppobjekt och ett bortglömt biologiskt kulturarv

I ett samarbetsprojekt mellan CBM, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och RAÄ har vi undersökt hur historiskt nyttjande har format bondeskogen med dess natur- och kulturvärden. Mycket talar för att det här handlar om en bortglömd naturtyp: boreala beteshagar. Vi besöker två kalkbarrskogar i Roslagen; Havsvik och Gunbyle och kombinerar biologiskt kulturarv och historiska kartor för att läsa historien. Dessutom hoppas vi pricka in guckuskons och svärdsliljans blomning.

Kostnad för lunch och fika: 300 för icke medlem, 200 för medlem i skogshistoriska sällskapet.

De som leder exkursionen är Anna Westin och Tommy Lennartsson från CBM, samt Jan Sandström, Skogshistoriska sällskapet.

Måndagen den 8 juni 2015 kl. 09:30-16. Anmälan senast den 25 maj.

Läs mer

 

 

Biodiverse nr 1/15

"Biodiverse 1/15Osynliga värden" är temat för första numret av Biodiverse 2015.

 
"Osynliga värderingar (vem sätter värden, när, hur och för att användas till vad) medför att det blir svårt att föra öppna samtal om vad som är viktigt och oviktigt, bra eller dåligt etc. Det leder också till att vissa värden inte blir tillräckligt uppskattade och synliggjorda. Vi lyfter här fram biologisk mångfald och några av de värden som behöver lyftas och andra värden som ännu inte ens luftats."

Så skriver Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare för CBM i sin ledare i senaste numret av Biodiverse.

Hur kan man tolka begreppet värde, och vad får olika tolkningar för konsekvenser? Hur kan vi synliggöra dolda värden? Vad är det för olika slags värden vi kan ana i landskapen omkring oss? Biodiverse vill sätta ljus på något som ofta förekommer i debatten om den biologiska mångfalden, men som samtidigt kan vara väl så osynligt.

Läs hela numret på www.biodiverse.se

Now with an article in english.

 

Hållbara fjällHållbar utveckling i fjällen

På Fjälldelegationens konferens Hållbar utveckling i fjällen - turismens möjligheter och utmaningar, efterfrågades ett helhetsperspektiv på fjällen som natur- och kulturlandskap.

Konferensen, som nyss avslutats, hölls i Sälen 27-28 jan 2015. CBM:s föreståndare professor Tuija Hilding-Rydevik höll där ett inlägg om att det behövs kapacitet till lärande och förändring av attityder och kunskap kopplad till hållbar utveckling. Företagarna, kommunerna, länsstyrelserna och de ideella föreningarna skulle kunna vara föregångare för hållbar utveckling för besöksnäringen i fjällen. Men kunskap om vad hållbar utveckling kan vara verkar ännu saknas till stora delar inom näringens kommersiella aktörer. Det är också många stora och små aktörer som tar och vill ta fjällen i anspråk.  

Läs mer: artikel på dt.se om Fjälldelegationens konferens

Fjärde delen i bokverk om Nybyggarliv i VilhelminaNybyggare i Vilhelmina 4

Centrum för biologisk mångfald ger nu tillsammans med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ut fjärde delen av planerade fem av bokverket "Nybyggarliv i Vilhelmina" skriven av Rolf Kjellström. Bokverket skildrar hur nybyggare i ett område i södra Lappland utnyttjat omgivningens resurser. Denna volym skildrar hus, hem och handel.

Den fjärde boken i serien Nybyggarliv i Vilhelmina bygger liksom de tidigare på folklivsuppteckningar gjorda av i första hand Nils Eriksson men också av Lisa Johansson samt O.P. Petterssons skrifter.

Tidigare i serien har utgetts:

  • Träd och växter som resurs (2012).
  • Åkerbruk och boskapsskötsel (2012).
  • Jakt, fångst och fiske (2013).

Läs mer


Nyheter

2015-11-20 -  Ny skrift: Vägarnas träd
En ny skrift från forskningsprogrammet Triekol är nu tillgänglig, som fokuserar på de biologiska värdena av träd, men även behandlar säkerhet och skötsel. Det är framförallt träd som står längs med eller...
2015-11-20 -  Tips på seminarium: Välja träd för urbana miljöer.
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning bjuder in till stadsträdsseminarium i Alnarp den 9 december 2015.
2015-11-11 -  MKB-dagen 2015
Forum för MKB och miljöbedömning anordnar den 26 november MKB-dagen, som 2015 fokuserar på ekosystemtjänster. Därutöver får man bland annat inblick i ÖP-resan och aktuella forskningsresultat.
2015-11-06 -  Projektmedel till grön infrastruktur
Vad spelar grön infrastruktur för roll för biologisk mångfald? Det ska undersökas i ett projekt som finansieras i tre år av Formas.
2015-11-05 -  Open lecture 12 November in English
Elena Bulmer, World Watch Institute is giving the lecture ”Success and best-practice in community-based urban biodiversity initiatives in Denmark”.
2015-10-26 -  Nytt nummer av Biodiverse
Nu finns ett nytt nummer av CBM:s forskningsmagasin Biodiverse ute. Det är ett extra tjockt dubbelnummer, som uppmärksammar att CBM i år fyller 20 år.
2015-10-12 -  Avhandling om didaktik och genbegreppet
Fredagen den 23 oktober 2015 lägger Veronica Flodin fram sin avhandling "En didaktisk studie av kunskapsinnehåll i biologi på universitetet. Med genbegreppet som exempel".
2015-08-20 -  Slåtterängar – tradition och förändring
I sommar bidrog CBM till en fotoutställning i Rumäninen - Traditions and Transitions of Hay. Utställningen och en konferens i anslutning till den som CBM deltagit i, är del i ett forskningssamarbete i...
2015-08-18 -  CBM har flyttat till nya lokaler
I början på juli gick flyttlasset från Naturicum på Bäcklösavägen, till lokaler i det alldeles nybyggda Ulls hus centralt på campus Ultuna.
2015-06-17 -  Forskare: staten underkänner sameforskning
I en debattartikel i Dagens Nyheter går 59 forskare, däribland tre forskare från CBM, till skarpt angrepp mot statens inställning och språkbruk i den pågående rättegången mellan Girjas sameby och staten....
 
Sidan uppdaterad: 2015-11-20. Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se