En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för kunskap om biologisk mångfald och samhället. CBM bedriver forskning, utredningar, samverkan och informationsverksamhet.

 Läs mer 


Följ med våra forskare på exkursion

UUppländska bondeskogarppländska bondeskogar - biologiska toppobjekt och ett bortglömt biologiskt kulturarv

I ett samarbetsprojekt mellan CBM, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och RAÄ har vi undersökt hur historiskt nyttjande har format bondeskogen med dess natur- och kulturvärden. Mycket talar för att det här handlar om en bortglömd naturtyp: boreala beteshagar. Vi besöker två kalkbarrskogar i Roslagen; Havsvik och Gunbyle och kombinerar biologiskt kulturarv och historiska kartor för att läsa historien. Dessutom hoppas vi pricka in guckuskons och svärdsliljans blomning.

De som leder exkursionen är Anna Westin och Tommy Lennartsson från CBM, samt Jan Sandström, Skogshistoriska sällskapet.

Måndagen den 8 juni 2015 kl. 09:30-16. Anmälan senast den 25 maj.

Läs mer

 

 

Biodiverse nr 1/15

"Biodiverse 1/15Osynliga värden" är temat för första numret av Biodiverse 2015.

 
"Osynliga värderingar (vem sätter värden, när, hur och för att användas till vad) medför att det blir svårt att föra öppna samtal om vad som är viktigt och oviktigt, bra eller dåligt etc. Det leder också till att vissa värden inte blir tillräckligt uppskattade och synliggjorda. Vi lyfter här fram biologisk mångfald och några av de värden som behöver lyftas och andra värden som ännu inte ens luftats."

Så skriver Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare för CBM i sin ledare i senaste numret av Biodiverse.

Hur kan man tolka begreppet värde, och vad får olika tolkningar för konsekvenser? Hur kan vi synliggöra dolda värden? Vad är det för olika slags värden vi kan ana i landskapen omkring oss? Biodiverse vill sätta ljus på något som ofta förekommer i debatten om den biologiska mångfalden, men som samtidigt kan vara väl så osynligt.

Läs hela numret på www.biodiverse.se

Now with an article in english.

 

Hållbara fjällHållbar utveckling i fjällen

På Fjälldelegationens konferens Hållbar utveckling i fjällen - turismens möjligheter och utmaningar, efterfrågades ett helhetsperspektiv på fjällen som natur- och kulturlandskap.

Konferensen, som nyss avslutats, hölls i Sälen 27-28 jan 2015. CBM:s föreståndare professor Tuija Hilding-Rydevik höll där ett inlägg om att det behövs kapacitet till lärande och förändring av attityder och kunskap kopplad till hållbar utveckling. Företagarna, kommunerna, länsstyrelserna och de ideella föreningarna skulle kunna vara föregångare för hållbar utveckling för besöksnäringen i fjällen. Men kunskap om vad hållbar utveckling kan vara verkar ännu saknas till stora delar inom näringens kommersiella aktörer. Det är också många stora och små aktörer som tar och vill ta fjällen i anspråk.  

Läs mer: artikel på dt.se om Fjälldelegationens konferens

Fjärde delen i bokverk om Nybyggarliv i VilhelminaNybyggare i Vilhelmina 4

Centrum för biologisk mångfald ger nu tillsammans med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ut fjärde delen av planerade fem av bokverket "Nybyggarliv i Vilhelmina" skriven av Rolf Kjellström. Bokverket skildrar hur nybyggare i ett område i södra Lappland utnyttjat omgivningens resurser. Denna volym skildrar hus, hem och handel.

Den fjärde boken i serien Nybyggarliv i Vilhelmina bygger liksom de tidigare på folklivsuppteckningar gjorda av i första hand Nils Eriksson men också av Lisa Johansson samt O.P. Petterssons skrifter.

Tidigare i serien har utgetts:

  • Träd och växter som resurs (2012).
  • Åkerbruk och boskapsskötsel (2012).
  • Jakt, fångst och fiske (2013).

Läs mer

 

World Parks CongressWPCSydney

12-19 november pågår IUCN World Parks Congress i Sydney, Australien - ett globalt forum för skyddade områden.

Tre av CBM:s medarbetare deltar, till exempel i ”stream 6: Enhancing Diversity and Quality of Governance”.

Kongressen hålls vart tionde år, och temat i år är “Parker, människor, planet: inspirerande lösningar”.

IUCN World Parks Congress 2014 kommer att:
• Formulera den viktiga roll som skyddade områden har i bevarandet av miljön samtidigt som de levererar viktiga ekosystemtjänster
•  Positionera skyddade områden inom samhällets mål för ekonomisk välfärd, och
• Visa hur detta kan uppnås i praktiken.

Läs mer:  http://worldparkscongress.org/

Rapporter från kongressen på Twitter: @BiodivCentre, #WorldParksCongress

Vägval

William F. Lauarance- Det som händer nu fungerar inte för miljön. Den explosiva vägutbyggnaden i världen öppnar en veritabel Pandoras ask av miljöproblem.

Det är den enkla men skrämmande utgångspunkten när professor William F. Laurance presenterade sin ”Global strategy for road building”. Vi lever i en tid av aldrig tidigare skådad vägutbyggnad, med ständigt nya vägar som tränger in i nästan all kvarvarande vildmark på jorden. År 2050 kommer jorden att ha ytterligare 25 miljoner kilometer vägar, nog för att räcka runt jorden 600 gånger. Nittio procent av dessa nya vägar kommer finnas i utvecklingsländer som hyser en mycket stor andel av jordens biodiversitet.

I sitt arbete, som nyligen publicerades i Nature, har han utvecklat en världskarta som tydliggör var vägar absolut inte bör byggas, och var de kan gå utan att ställa till stor skada. Vägar behövs för att människor ska kunna leva och verka – och för att vi ska kunna fortsätta föda en växande befolkning på jorden. Det är ohållbart att bara varna för var man absolut inte kan dra nya vägar. Genom den globala vägkartan som Laurance utvecklat blir det tydligt var riskområdena men också möjligheterna finns. Den goda nyheten är att det finns stora områden som kan utvecklas med ett förbättrat jordbruk och där vägarna kan hjälpa till i utvecklingen. Men det finns också enorma områden där konflikten mellan behovet av vägar och miljöhänsynen är brännande, till exempel i södra Afrika, Central- och Sydamerika, och stora delar av Stilla havs-regionen. Även om världskartan som Laurance skapat har en grov upplösning, så är det hans förhoppning och intention att den ska utvecklas med mer data och komma till användning för beslutsunderlag på nationell och regional nivå.

Professor Laurance höll i ett seminarium på SLU i Uppsala den 25 september, inbjuden av CBM.

 Läs mer:

http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7517/full/nature13717.html

 

 

 

Vägkanternas mångfald i Studio ett

Vägkant med blåeld, Gotland. Trafikverket i västra Sverige letar efter vägkanter där sällsynta ängsblommor och insekter har sökt sin tillflykt. Lyssna på CBM:s Jörgen Wissman, när han i ett inslag från Studio ett i P1 i somras berättar om forskningen om vägkanternas biologiska mångfald.

Att hitta och identifiera unika växter är viktigt för att kunna bevara en stor artrikedom. De biotoper som skapas eller uppstår i anslutning till vägar, järnvägar och andra människoskapade miljöer, kan ha stor betydelse ur naturvårdssynpunkt. Här finns ett antal olika slags livsmiljöer som är sällsynta eller minskar i övriga delar av landskapet, till exempel hävdade gräsmarker, blottlagd jord, småvatten, trädridåer och alléer.

Pilotstudier och inventeringar har visat att infrastrukturens biotoper ersätter eller kompletterar biotoper i framför allt jordbrukslandskapet, exempelvis slåttermarker och olika slags betesmarker.
Detta är vad forskningsprojektet Triekol handlar om, ett projekt som koordineras av CBM odh finansieras av Trafikverjet. Forskningen om infrastrukturens biotoper belyser väg- och järnvägsområdenas positiva potential för rödlistade och vanligare arter, och tar fram mål och strategier för optimal skötsel av infrastrukturens biotoper.

Triekol (Transportinfrastrukturekologi) är ett forskningsprogram om transportinfrastrukturens inverkan på biologisk mångfald och landskapsekologi. Programmet koordineras av SLU (Institutionen för ekologi och CBM) och finansieras av Trafikverket sedan 2009.
Läs mer om forskningsprojektet: http://triekol.se/

Lyssna till kort intervju med bland andra Jörgen Wissman, forskare på CBM:
 Nyhetsinslag

Längre inslag i studio ett från torsdag 24 juli (ca 11.30 in i programmet):
 Studio ett

 

 

Nyheter

2015-05-06 -  Uppländska bondeskogar - Biologiska toppobjekt och ett bortglömt biologiskt kulturarv
I ett samarbetsprojekt mellan CBM, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och RAÄ har vi undersökt hur historiskt nyttjande har format bondeskogen med dess natur- och kulturvärden. Mycket talar för att det här...
2015-03-27 -  Användningen av torvmark
På ett seminarium den 24 mars redovisades ett projekt som handlar om hur man kan bedöma vilken markanvändning som är lämplig på dikad skogsbevuxen torvmark.
2015-02-09 -  Seminarium: Kelvin Ekeland om Mångfaldens landskap
Onsdag den 11 februari kommer Kelvin Ekeland och berättar om Mångfaldens landskap – fyra seklers erfarenhet av natur- och kulturvård.
2015-01-20 -  Ansvar, avkolonialisering och helande
Åvdåsvásstádus är ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiska kvarlevor och vägar till upprättelse. Torsdagens symposium på eftermiddagen är öppet för allmänheten. Centrum för genusvetenskap,...
2015-01-09 -  Nya utnämningar
Håkan Tunón och Malgorzata Blicharska, forskare vid CBM blev i december invalda i KSLA respektive IUFRO.
2014-11-25 -  Nybyggare i Vilhelmina 4
Centrum för biologisk mångfald ger nu tillsammans med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ut fjärde delen av planerade fem av bokverket "Nybyggarliv i Vilhelmina" skriven av Rolf Kjellström....
2014-11-20 -  Rapport om tillståndet för den biologiska mångfalden
Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen har sammanfattats i rapporten Global Biodiversity Outlook.
2014-08-19 -  Workshopar inom Naptek
Inom ramen för Naptek (Nationellt program för traditionell ekologisk kunskap) vid CBM genomförs tre olika workshops under september (4, 5 respektive 11–12/9). Det handlar om arbetsseminarier för att diskutera...
2014-08-15 -  A global strategy for road building
Seminarium: Vi lever i en tid av aldrig tidigare skådad vägutbyggnad, med ständigt nya vägar som tränger in i nästan all kvarvarande vildmark på jorden. Den 25/9 håller professor William F. Laurance ett...
2014-08-11 -  Skogen efter branden
Skogsbränder kan ställa till stor förödelse och förstöra stora ekonomiska och kulturella värden. Men de främjar också den biologiska mångfalden, och utgör en våldsam men nödvändig förutsättning för vissa...
 
Sidan uppdaterad: 2015-05-06. Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se