En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet
En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM

En centrumbildning mellan SLU och Uppsala universitet

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är ett centrum för kunskap om biologisk mångfald och samhället. CBM bedriver forskning, utredningar, samverkan och informationsverksamhet.

 Läs mer 


Internationella dagen för biologisk mångfald

PåfågelögaDen 22 maj är det den internationella FN-dagen för biologisk mångfald.

Bevarandet av den biologiska mångfalden är en av de viktigaste framtidsfrågorna. Detta är en av slutsatserna i den internationella konventionen om biologisk mångfald som Sverige förbundit sig att följa.

Med den internationella dagen för biologisk mångfald vill FN påminna om hur viktig denna fråga är för oss alla som bebor jorden. Omkring en femtedel av djurarterna riskerar att utrotas, i medeltal försvinner en art varje månad. Av de 7000 växtarter som människan odlat under jordbrukets 10 000 år långa historia, utgörs den mat som vi äter varje dag av endast 30.

CBM har i uppdrag att initiera, bedriva och samordna policyrelevant forskning om de komplexa samspelen mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling samt bidra till samhällets kapacitet att hantera dessa samspel på ett hållbart sätt. Läs mer om CBM, vår forskning, samverkan och övriga verksamhet på våra webbsidor.

”Ur en utvecklings- och säkerhetsmässig synvinkel är det livsviktigt att bevara vår planets biologiska mångfald. Det räcker inte att enbart bibehålla den boskap och de växtarter som vi föder upp och odlar, utan vi måste även skydda de tusentals växter och djur som lever i skogar, hav och andra ekosystem för att jordens ekologiska balans skall bestå.”

Ur Generalsekreterarens budskap om den internationella dagen för biologisk mångfald.

Läs också om dagen på webbsidan för CBD (Convention on Biological Diversity)

 

Biodiverse nr 2/15

Biodiverse 2/15I årets andra nummer av Biodiverse vänder vi blicken mot staden. VIlka är utmaningarna, möjligheterna och diskussionerna när det gäller biologisk mångfald i förhållande till städerna?

Läs om användandet av symbolordet "grönt", om hur banden till naturen knyts i unga år, och om ekosystemtjänster i stadsplanering. Hur kan man gynna en hotad del av biodiversiteten genom att anlägga skottskogar i tätorter? Hur designar man alternativa grönytor för biologisk mångfald i staden? Och vad betyder själva upplevelsen av den naturen och dess artrikedom?

Läs artiklarna på webben på Biodiverse online.

 

 

 

Följ med våra forskare på exkursion

UUppländska bondeskogarppländska bondeskogar - biologiska toppobjekt och ett bortglömt biologiskt kulturarv

I ett samarbetsprojekt mellan CBM, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och RAÄ har vi undersökt hur historiskt nyttjande har format bondeskogen med dess natur- och kulturvärden. Mycket talar för att det här handlar om en bortglömd naturtyp: boreala beteshagar. Vi besöker två kalkbarrskogar i Roslagen; Havsvik och Gunbyle och kombinerar biologiskt kulturarv och historiska kartor för att läsa historien. Dessutom hoppas vi pricka in guckuskons och svärdsliljans blomning.

Kostnad för lunch och fika: 300 för icke medlem, 200 för medlem i skogshistoriska sällskapet.

De som leder exkursionen är Anna Westin och Tommy Lennartsson från CBM, samt Jan Sandström, Skogshistoriska sällskapet.

Måndagen den 8 juni 2015 kl. 09:30-16. Anmälan senast den 25 maj.

Läs mer

 

 

Biodiverse nr 1/15

"Biodiverse 1/15Osynliga värden" är temat för första numret av Biodiverse 2015.

 
"Osynliga värderingar (vem sätter värden, när, hur och för att användas till vad) medför att det blir svårt att föra öppna samtal om vad som är viktigt och oviktigt, bra eller dåligt etc. Det leder också till att vissa värden inte blir tillräckligt uppskattade och synliggjorda. Vi lyfter här fram biologisk mångfald och några av de värden som behöver lyftas och andra värden som ännu inte ens luftats."

Så skriver Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare för CBM i sin ledare i senaste numret av Biodiverse.

Hur kan man tolka begreppet värde, och vad får olika tolkningar för konsekvenser? Hur kan vi synliggöra dolda värden? Vad är det för olika slags värden vi kan ana i landskapen omkring oss? Biodiverse vill sätta ljus på något som ofta förekommer i debatten om den biologiska mångfalden, men som samtidigt kan vara väl så osynligt.

Läs hela numret på www.biodiverse.se

Now with an article in english.

 

Hållbara fjällHållbar utveckling i fjällen

På Fjälldelegationens konferens Hållbar utveckling i fjällen - turismens möjligheter och utmaningar, efterfrågades ett helhetsperspektiv på fjällen som natur- och kulturlandskap.

Konferensen, som nyss avslutats, hölls i Sälen 27-28 jan 2015. CBM:s föreståndare professor Tuija Hilding-Rydevik höll där ett inlägg om att det behövs kapacitet till lärande och förändring av attityder och kunskap kopplad till hållbar utveckling. Företagarna, kommunerna, länsstyrelserna och de ideella föreningarna skulle kunna vara föregångare för hållbar utveckling för besöksnäringen i fjällen. Men kunskap om vad hållbar utveckling kan vara verkar ännu saknas till stora delar inom näringens kommersiella aktörer. Det är också många stora och små aktörer som tar och vill ta fjällen i anspråk.  

Läs mer: artikel på dt.se om Fjälldelegationens konferens

Fjärde delen i bokverk om Nybyggarliv i VilhelminaNybyggare i Vilhelmina 4

Centrum för biologisk mångfald ger nu tillsammans med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ut fjärde delen av planerade fem av bokverket "Nybyggarliv i Vilhelmina" skriven av Rolf Kjellström. Bokverket skildrar hur nybyggare i ett område i södra Lappland utnyttjat omgivningens resurser. Denna volym skildrar hus, hem och handel.

Den fjärde boken i serien Nybyggarliv i Vilhelmina bygger liksom de tidigare på folklivsuppteckningar gjorda av i första hand Nils Eriksson men också av Lisa Johansson samt O.P. Petterssons skrifter.

Tidigare i serien har utgetts:

  • Träd och växter som resurs (2012).
  • Åkerbruk och boskapsskötsel (2012).
  • Jakt, fångst och fiske (2013).

Läs mer

 


Nyheter

2015-05-08 -  Konferens: Lokal delaktighet i förvaltningen av naturresurser
Landsbygdens resurser är avgörande för hela landets utveckling. Så hur hanterar vi förvaltningen av naturresurserna på bästa sätt? Det är en av de frågor som ställs på konferensen ”Lokal förvaltning av...
2015-05-08 -  CBM bidrar till Sverige som kulturland
De gamla romerska tänkarna Catos och Varros lantbruksläror, över tvåtusen år gamla, har nyligen publicerats på svenska för första gången.
2015-05-06 -  Uppländska bondeskogar - Biologiska toppobjekt och ett bortglömt biologiskt kulturarv
I ett samarbetsprojekt mellan CBM, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och RAÄ har vi undersökt hur historiskt nyttjande har format bondeskogen med dess natur- och kulturvärden. Mycket talar för att det här...
2015-03-27 -  Användningen av torvmark
På ett seminarium den 24 mars redovisades ett projekt som handlar om hur man kan bedöma vilken markanvändning som är lämplig på dikad skogsbevuxen torvmark.
2015-02-09 -  Seminarium: Kelvin Ekeland om Mångfaldens landskap
Onsdag den 11 februari kommer Kelvin Ekeland och berättar om Mångfaldens landskap – fyra seklers erfarenhet av natur- och kulturvård.
2015-01-20 -  Ansvar, avkolonialisering och helande
Åvdåsvásstádus är ett symposium om rasbiologi, rasism, avbildade samer, samiska kvarlevor och vägar till upprättelse. Torsdagens symposium på eftermiddagen är öppet för allmänheten. Centrum för genusvetenskap,...
2015-01-09 -  Nya utnämningar
Håkan Tunón och Malgorzata Blicharska, forskare vid CBM blev i december invalda i KSLA respektive IUFRO.
2014-11-25 -  Nybyggare i Vilhelmina 4
Centrum för biologisk mångfald ger nu tillsammans med Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ut fjärde delen av planerade fem av bokverket "Nybyggarliv i Vilhelmina" skriven av Rolf Kjellström....
2014-11-20 -  Rapport om tillståndet för den biologiska mångfalden
Tillståndet för den biologiska mångfalden i världen har sammanfattats i rapporten Global Biodiversity Outlook.
2014-08-19 -  Workshopar inom Naptek
Inom ramen för Naptek (Nationellt program för traditionell ekologisk kunskap) vid CBM genomförs tre olika workshops under september (4, 5 respektive 11–12/9). Det handlar om arbetsseminarier för att diskutera...
 
Sidan uppdaterad: 2015-05-22. Sidansvarig: annika.m.borg@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se