Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Jordbrukslandskap

Jordbrukslandskap, fotograf Erik Cronvall, SLU

Bidrar till helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet

Program Jordbrukslandskap ska bidra till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultaten används för uppföljning av miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv på nationell och regional nivå. Programmet bidrar också med underlag för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik och internationell rapportering när det gäller förändringar i landskapets struktur, miljöpåverkan och biologisk mångfald.

Kontakter inom program Jordbrukslandskap

Medverkande vid SLU

Fler tips på kontakter

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

 

Verksamhet inom program Jordbrukslandskap

Fjärils- och humleinventering, fotograf Erik Cronvall, SLU

Övervakning av jordbrukslandskapet

Övervakning av åkermarkens tillstånd

  • Mark- och grödoinventeringen: Undersökning av markens tillstånd och grödans kvalitet. Genomförs vart tionde år i 2000 provpunkter på svensk åkermark.
  • Markpackningsprogrammet: Undersökning av hur odlingen påverkar åkermarkens fysikaliska egenskaper. En jord som är packad ger lägre produktion och har en ökad risk för läckage av växtnäringsämnen.

Övergripande synteser och utvärderingar

Programmet har deltagit i flera övergripande synteser och utvärderingar. Några exempel:

  • Översikt och behovsanalys för miljöövervakning i jordbrukslandskapet, vilket bland annat resulterat i förslag på nya övervakningssystem för åkermark.
  • Utredningar av användbarheten av tillgängliga miljöövervakningsdata, till exempel från Artportalen och NILS, vilket bland annat lett till initiering av nya forskningsprojekt.
  • Utredning om miljöersättningar i andra länder och möjligheter till förbättringar av det svenska miljöersättningssystemet.
  • Utredningar om grön infrastruktur för gräsmarker vilket resulterat i kompletteringar i befintliga miljöövervakningsprogram, men även initiering av forskningsprogram.

Naturvårdsverket och Jordbruksverket är med och finansierar verksamheten inom program Jordbrukslandskap.


Program Jordbrukslandskap administreras av:
SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap

 

Samarbeta med oss!

Åke Berg, koordinator Jordbrukslandskap och Katarina Kyllmar, bitr. koordinator Jordbrukslandskap. Foto: Viktor Wrange (Åke) och Jenny Svennås-Gillner (Katarina), båda vid SLU.

Åke Berg, koordinator
Tel: 018-67 26 24
Centrum för biologisk mångfald, CBM, SLU

Katarina Kyllmar, biträdande koordinator
Tel: 018-67 25 97
Institutionen för mark och miljö, SLU


Statistik och miljödata

 Rapportera naturobservationer


Kunskapsbank: Jordbrukslandskap

2016-01-11 -  Ett jordbrukslandskap i ständig förändring
I dag ligger mer än var tredje stengärdesgård i skogen och arealen hästbete ökar medan kohagarna blir färre. Det visar resultat från miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet i Sverige...
2015-06-01 -  Riskbedömningsverktyg för läckage av bekämpningsmedel till yt- och grundvatten
Undersökningar av vattenmiljön under 1980-talet visade för första gången att bekämpningsmedelsrester förekom i halter som utgjorde en risk för vattenlevande växter och djur samt för människors hälsa.
Sidan uppdaterad: 2016-03-16. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen