Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Jordbrukslandskap

Jordbrukslandskap, fotograf Erik Cronvall, SLU

Bidrar till helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet

Program Jordbrukslandskap ska bidra till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet. Resultaten används för uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap på nationell och regional nivå. Programmet bidrar också med underlag för uppföljning av EU:s jordbrukspolitik och internationell rapportering när det gäller förändringar i landskapets struktur, miljöpåverkan och biologisk mångfald. Viktiga delar i programmet är:

  • miljöövervakning av hur förutsättningarna för den biologiska mångfalden i Sverige ser ut och förändras över tiden (NILS)
  • långsiktiga inventeringsprogram för jordbruksmarkens bördighet och miljötillstånd (Övervakning av ängs- och betesmarker)
  • betesmarkens nyttjande och hävdens effekter på naturvärden (Mark- och grödoinventeringen)
  • utveckling av miljöövervakning för växt- och djurpopulationers samspel med landskapet och jordbruket, som underlag för analys av ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Läs mer om verksamheten i program Jordbrukslandskap
Kontakter inom program Jordbrukslandskap

Samarbeta med oss!

Åke Berg, koordinator Jordbrukslandskap och Katarina Kyllmar, bitr. koordinator Jordbrukslandskap. Foto: Viktor Wrange (Åke) och Jenny Svennås-Gillner (Katarina), båda vid SLU.

Åke Berg, koordinator
Tel: 018-67 26 24
Mobil: 070-215 92 51
Centrum för biologisk mångfald, CBM, SLU

Katarina Kyllmar, biträdande koordinator
Tel: 018-67 25 97
Institutionen för mark och miljö, SLU


Statistik och miljödata


Kunskapsbank: Jordbrukslandskap

2014-06-11 -  Stabil, positiv effekt på artrikedom i ekoodlingar
Biologisk mångfald. Det finns i medeltal drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur i fält eller gårdar med ekologisk odling jämfört med konventionell odling.
2014-06-11 -  Viktigt värna om vilda pollinatörer
Vilda insekter betyder minst lika mycket som tambin för polliner­ingen av jordbruks- och trädgårdsgrödor som producerar frön, frukter, bär eller nötter.
Sidan uppdaterad: 2014-08-15. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen