Vi inventerar skog och mark
Vi inventerar skog och mark

Markinventeringen

Markinventeringen - Jordmånsbeskrivning och markprovtagning i grävd provgrop.
^ Markprovtagning och jordmånsbeskrivning i en grävd provgrop.

Markinventeringen (MI) är en kartläggning av markförhållanden och markkemi inom cirka 20 000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet nedom fjälltrakterna. En tiondel av provytorna inventeras varje år.

MI lämnar underlag till indikatorbaserad uppföljning av miljökvalitetsmålet "Bara naturlig försurning" (för mer information se Miljömålsportalen). Den utgör också underlag för markanvändningssektorn inom Sveriges internationella rapportering till FN:s "Klimatkonvention", samt "Kyotoprotokollet" och för beräkningar av kritisk belastning av svensk skogsmark, vilka efterfrågas av Luftkonventionen (LRTAP).

MI har nära operativt samarbete med Riksskogstaxeringen (RT) under den gemensamma beteckningen Riksinventeringen av skog (RIS).

Under beteckningen Ståndortskarteringen (SK) utfördes den första inventeringen 1983-1987. Den första återinventeringen pågick 1993-2002 (SK) och den andra 2003-2012 (MI). Nuvarande återinventering pågår till och med 2022 (MI).

 


Markinventeringen
sorterar under Program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys. MI finansieras till största delen av Naturvårdsverket och utgör en del av deras nationella miljöövervakningsprogram. Inventeringen utförs av institutionen för mark och miljö på SLU.


Mer om MarkinventeringenMer om Mer om Markinventeringen »

Resultat


Resultat från Markinventeringen (f.d. Ståndortskarteringen) finns bearbetade och presenterade i ett stort antal kartor, bilder och texter i informationssystemet MarkInfo. Här kan man också göra egna beräkningar på materialet eller hämta komprimerade datafiler från perioden 1993-2002 för egna analyser.

Mer om ResultatMer om resultat »

 html Gå till MarkInfo »
           - Skapa egen statistik »

PublikationerPublikationer »
Utdrag ur MarkInfo

 


Fråga oss


Ställ frågor om Markinventeringen, Ståndortskarteringen, MarkInfo, m.m.

Frågeformulär - MarkinventeringenFrågeformulär - Markinventeringen »

 html Frågeformulär - MarkInfo »

 


Bakgrund

Ända sedan 1961 har någon form av markinventering med insamling av jordprover och tillhörande kemiska analyser varit kopplad till Riksskogstaxeringen.


Mer om BakgrundenMer om bakgrunden »

 

 

 


Markinventeringens grävskola 


Kontakt

 

e-brev till Johan Stendahl  Johan Stendahl
Telefon  018 - 67 38 01

Johan Stendahl 2015

 

Mer om Markinventeringen   Fler kontaktuppgifter  »


Aktuellt

Nyheter och information

2015-03-19 -  Kurser och exkursioner RIS 2015
2015 års kurser och exkursioner inom RIS (preliminärt).
2014-10-07 -  Årets fältinventering avslutad
Årets fältsäsong är nu definitivt klar.
2014-08-07 -  Inventeringsstatus MI 2014-08-05
Ca 73% av säsongens markinventeringsprovytor är nu avklarade.
2014-06-26 -  Inventeringsstatus MI 2014-06-26
Ca 26 % av säsongens markinventeringsprovytor är nu besökta.
2014-04-09 -  RIS fältinstruktion 2014
Årets fältinstruktion finns nu som PDF-fil att läsa:
 
Sidan uppdaterad: 2015-03-03.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se