Avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk

Senast ändrad: 04 mars 2024

För författare/deponerare: Mellan Sveriges lantbruksuniversitet (nedan kallat SLU) och dig (nedan kallad författaren/deponeraren) har träffats följande överlåtelseavtal.

1. Överlåtelse av upphovsrätt avseende publicering

Författaren eller Deponeraren överlåter utan ersättning upphovsrätt till SLU vad avser rätt att, med nedan angivna begränsningar, publicera det aktuella verket, nedan kallat Verket, i elektronisk form (på SLU:s hemsida på Internet eller andra elektroniska publiceringsfora). Med rätt att publicera avses rätt att framställa exemplar och för allmänheten tillgängliggöra Verket. SLU äger rätt att förlägga publiceringen till annan hemsida eller liknande om så finnes vara nödvändigt. Publiceringen skall ske i det skick som föreligger efter det Verket godkänts vid examinering. Överlåtelsen medför inga inskränkningar för författaren att använda sitt verk i något annat syfte.

2. Avtalets giltighetstid

Överlåtelsen gäller till dess Författarens eller dennes successorers upphovsrätt till Verket upphört enligt 43 § upphovsrättslagen eller efterträdande lag med motsvarade reglering. Avtalet skall också gälla för de rättighetssuccessorer som efterträder för det fall SLU övergår i annan form eller uppgår i annat universitet.

3. Syfte med publicering

Publiceringen skall ske för universitetets forsknings-, utbildnings- och biblioteksverksamhet och ej för kommersiella ändamål.

4. Verkets form

Författaren skall lämna över Verket i lämplig digital form. Biblioteket anger närmare instruktioner för Verkets form.

5. Upphovsmannaskap

För författare: Författaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till Verket och att han/hon har rätt att disponera över Verket för publicering i enlighet med detta avtal.
För deponerare: Deponeraren ansvarar för att att han/hon har fått rätt från författaren att disponera över Verket för publicering i enlighet med detta avtal.

6. Förbehåll vid annan överlåtelse av upphovsrätt

Om författaren till annan överlåter upphovsrätt till Verket i annat avseende än i detta avtal, skall Författaren alltid göra förbehåll för SLU:s rättigheter i enlighet med detta avtal. Författaren skall hålla SLU skadeslös för det fall ersättningskrav uppkommer i anledning av SLU:s publicering av Verket.

7. Översättningar m.m.

SLU skall ha rätt att för sin verksamhet göra kopior av Verket. SLU har även rätt att göra översättningar till andra språk, blindskrift o. dyl. samt i form av ljudupptagningar.

8. Rätt till datorprogram

Om verket innehåller datorprogram och Författaren är upphovsrättshavare får detta användas fritt av SLU i enlighet med de syften som anges i detta avtal. Källkod etc. som är väsentlig för bruket av datorprogrammet skall inte publiceras såvida det inte är oundgängligt. Upphovsrätt till datorprogram skall bedömas i enlighet med 40 a § upphovsrättslagen.

9. Avtalets ikraftträdande

Detta avtal gäller omedelbart efter Författarens eller Deponerarens godkännande.