Om SustAinimal

Senast ändrad: 17 december 2021
Alla parters logotyper samlade

SustAinimal är en centrumbildning som skall arbeta med att identifiera produktionsdjurens roll för ökad, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige.

Djurens funktion för livsmedelsproduktion är främst att omvandla växter och växtdelar som människor inte kan eller vill äta till livsmedel med högt näringsvärde. Dessutom bidrar djur med gödsel och ekosystemtjänster som biologisk mångfald och attraktiva landskap. Djuren har också negativ inverkan på miljö och klimat och allt fler konsumenter uttrycker oro för djurens välfärd.

Forskare och näringsliv har i många år fokuserat på att minska den negativa inverkan från djurhållningen. Modeller för att skatta effekter av djurhållningen utvecklas och förbättras kontinuerligt men det råder brist på studier som genom faktiska mätningar bekräftar att modellerna stämmer och det är en stor utmaning att väga samman för- och nackdelar. Dessutom skiljer förutsättningar för livsmedelsproduktion mellan olika delar av Sverige och det är sannolikt att djurens roll i framtida livsmedelssystem också varierar mellan regioner.

SustAinimal är en centrumbildning mellan universitet, institut, näringsliv, myndigheter och intressenter från hela livsmedelssystemet som nu startar upp sitt samarbete för att tillsammans öka kunskapen om vilken roll de livsmedelsproducerande djuren kan ha för ett framtida resilient och hållbart livsmedelsystem, och ett konkurrenskraftigt lantbruk i Sverige.

Läs mer om alla ingående parter

SustAinimal kommer analysera scenarion för livsmedelssystem i tre regioner från norr till söder. Djurens bidrag kommer utvärderas både avseende nettoproduktion av livsmedel, ekosystemtjänster och kapacitet att leverera livsmedel i händelse av kris. Målsättningen är att sammanföra många olika kompetenser och kunna ta ett helhetsgrepp på dessa komplexa frågor.

Nästan 25% av svensk jordbruksmark används till mjölkkor, de har därför en tydlig roll i SustAinimal. Centrumbildningen knyter an till och ökar värdet av angränsande satsningar som Mistra Food Futures, Mistra Environmental Communication och AgTech2030 samt många pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom akademi, näringsliv, organisationer och myndigheter.

Kunskapsutbyte och kompetensbyggande har stort utrymme i centrumbildningen. Exempel på kompetenser är ekologi, växtodling, husdjursvetenskap veterinärmedicin, livsmedelsvetenskap, hållbarhetsbedömning, systemvetenskap, digitalisering, landskapsplanering och ekonomi.

Biologisk mångfald, digitalisering, förändringsprocesser och policy samt komplexa hållbarhetsbedömningar har stor del centrumbildningen. En bredd av forskningsmetoder kommer användas, från modellering, odlings- och utfodringsförsök till enkätundersökningar och djupintervjuer. Hög grad av interaktion mellan centrumbildningens medlemmar, myndigheter och konsumentorganisationer säkerställs genom att expertis inom kunskapsutbyte medverkar i alla SustAinimals kommunikationsprocesser.

Vår vision: Forskning och nytänkande om de livsmedelsproducerande djurens framtida roll

Världen delar gemensamma utmaningar omkring klimat, biologisk mångfald, omställning till cirkulära system och hållbar tillväxt. Dagens livsmedelssystem beräknas stå för 20–30 procent av de globala växthusgasutsläppen. Flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 handlar om livsmedel. Produktion och konsumtion av mat behöver förändras i grunden. Också i Sverige.

SustAinimal ska arbeta tvärvetenskapligt och aktörsöverskridande, för att tänka nytt, identifiera behov, vara innovativa och se lösningar. Forskningen väger in miljö, sociala och ekonomiska aspekter, grundas i nationella förutsättningar för livsmedelsproduktion som mark, vatten och växtnäringsämnen, och i internationella förutsättningar som handel med insatsvaror, och livsmedelsproduktionens utveckling i andra länder.

SustAinimal har målsättningen att bli ett ledande kunskapscentrum för beslutsfattare i hela livsmedelssystemet, för samhällsaktörer och människor att vända sig till för att fatta informerade, medvetna och självständiga beslut, för att producera och konsumera ansvarsfullt – för kommande generationer och en levande planet.

Programmets strategier

  • Vi går dit forskningen tar oss
  • Vi utformar framtidens svenska livsmedelssystem
  • Vi är en mötesplats för viktiga samtal om framtidens svenska livsmedelssystem
  • Vi studerar både nyttan och utmaningarna med djur i livsmedelssystemet
  • Vi samlar många vetenskaper, kompetenser och branschaktörer, tillsammans kan vi utforma de bästa svenska livsmedelssystemen
  • Vi tittar på djurens roll för livsmedelssystemet som helhet
  • Vi fokuserar på mångfalheten inom Sverige och de förutsättningar för livsmedelsproduktion som olika regioner kan erbjuda

Fakta:

Snabba fakta

SustAinimal leds av Sveriges Lantbruksuniversitet tillsammans med forskningsinstitutet RISE och koordineras med hjälp av Vreta Kluster.

Centrumtid: 2020- 2024, med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år

Finansiering: Formas investerar 48 MSEK. Övriga finansiärer/projektparter bidrar med minst 8 MSEK

Centrumvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Centrumchef: Sigrid Agenäs, SLU

Biträdande centrumchef: Per Peetz Nielsen, RISE

Koordinator: Malin Alm, Vreta Kluster

Ingående partners: SLU, RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Naturbeteskött i Sverige Ideell förening och Svenska Vallföreningen.

Läs mer om programmets samarbetsparter