Om SustAinimal

Senast ändrad: 23 november 2022
Alla parters logotyper samlade

SustAinimal är en centrumbildning för ökad kunskap om de livsmedelsproducerande djurens roll för konkurrenskraftiga, hållbara och resilienta lantbruk och livsmedelssystem i Sverige.

Världen delar stora utmaningar i omställningen av klimatet, till biologisk mångfald, cirkulära system och hållbar tillväxt. För att gå i mål med Agenda 2030 och Parisavtalet måste matfrågan lösas. Livsmedelssystemen står idag för 20–30 procent av de globala växthusgasutsläppen.

Produktion och konsumtion av mat behöver förändras i grunden. Också i Sverige. Här står maten för en fjärdedel av klimatpåverkan, och i det har djurhållningen en stor del. Forskning och företagande arbetar redan tillsammans intensivt för att hitta lösningar för framtiden.

Omställningen kräver att vi tar oss an komplexa problem ur ett helhetsperspektiv, att vi väger samman för- och nackdelar, skapar modeller som hjälper oss att se samband och effekter, studerar och utvärderar modellerna. Det här ska SustAinimal arbeta med.

SustAinimal är en centrumbildning, finansierad av Formas och ingående partners som ska öka kunskapen om vilken roll de livsmedelsproducerande djuren kan ha i framtida livsmedelssystem, och vara vägledande i utvecklingen av en resilient, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige.

 

Ingen vet idag hur de svenska livsmedelssystemen ska se ut i framtiden, det vi vet är att i en ansvarsfull omställning måste forskningen gå före. Och SustAinimal går dit forskningen leder.

SustAinimal är ett kunskapscentrum och en mötesplats där universitet, näringsliv, myndigheter och intressenter från livsmedelssystemet delar kunskap från olika områden, verksamheter och sammanhang men också genererar ny kunskap. Där vi ställer angelägna och svåra frågor för att tillsammans se behov och hitta lösningar.

Ingen vet idag hur de svenska livsmedelssystemen ska se ut i framtiden, men det vi vet är att i en ansvarsfull omställning måste forskningen gå före. Och SustAinimal går dit forskningen leder.

SustAinimal har idag 17 partners med en bred representation från universitet, forskningsinstitut, branschorganisationer och företag. Under våren 2022 kommer SustAinimal att börja bjuda in fler att delta aktivt i vårt intressentforum och till att medverka som partners.

Läs mer om alla ingående parter

 

Forskning och nytänkande för en omställning som möjliggör lönsamhet, och ett bärkraftigt livsmedelssystem där många aktörer finns med.

De framtida livsmedelssystemens hållbarhet, konkurrenskraft och resiliens beror av att lantbruken kan livnära sig på produktionen av hälsosam mat. SustAinimal har i uppdrag från Formas att bidra till att uppfylla möta den nationella livsmedelsstrategins målsättningar, och ska titta på lönsamheten i hela värdekedjan, från gård, till förädling och försäljning.

SustAinimal ska öka kunskapen om vilken roll djuren kan ha i framtidens livsmedelsproduktion genom att studera hur mycket mat livsmedelsystemen producerar och vilka ekosystemtjänster de ger, och sedan väga de värdeskapande leveranserna mot djurgårdarnas påverkan på miljö och klimat.

SustAinimal ska också titta på livsmedelssystemens förmåga att leverera livsmedel och tjänster om något oförutsett händer, som extremväder eller kriser. Forskningen kommer att fokusera på nytänkande för en omställning som möjliggör lönsamhet, livsmedelssystemens bärkraftighet och där många aktörer finns med.

Forskningen kommer att drivas framåt av doktorander och andra unga forskare i projekt i SustAinimal Academy.

 

En stor del av svensk jordbruksmark används idag för att producera foder. SustAinimal ska forska för att förstå hur marken kan användas för att få ut mer näring, livsmedel, och viktiga miljö- och samhällsvärden.

Sverige är ett långt land och förutsättningarna för livsmedelsproduktion skiljer sig åt till klimat, till vilken mark som finns, och i närhet till konsumenter. SustAinimal ska undersöka vad som kan vara bra lösningar för livsmedelsförsörjningen i Sverige. Tre regioner står inledningsvis i fokus; Västerbotten, Västra Götaland och Skåne.

En stor del av jordbruksmarken används idag för att producera djurfoder och SustAinimal ska forska för att förstå hur marken kan användas för att få ut mer näring, livsmedel, viktiga miljö- och samhällsvärden både från växtodling från djurhållning.

Naturbetesmarken har minskat så mycket de senaste hundra åren att arter som bara existerar där gått förlorade. Det är bara betande djur som kan hålla naturbetesmarkerna levande, och SustAinimal kommer också att undersöka betydelsen av att restaurera och öka användningen av naturbetesmarker för odlingssystem och ekosystem.

Arbetet i SustAinimal fokuseras inledningsvis på de stora idisslarna, mjölkkor och dikor för köttproduktion, men inkluderar allteftersom alla de djur som ingår i dagens livsmedelssystem i forskningen.

 

SustAinimal vill vara ett ledande kunskapscentrum för beslutsfattare och intressenter i livsmedelssystemet och guidas av följande huvudbudskap:

  • SustAinimal vill bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga, hållbara och resilienta lantbruk och livsmedelssystem i Sverige.
  • SustAinimal står på vetenskaplig grund och går dit forskningen leder, också när den är motstridig.
  • SustAinimal tittar på livsmedelssystemet i sin helhet för att komma åt de komplexa sammanhangen, och för att hitta hållbara lösningar.
  • SustAinimal är en plats för dialog och en brytningsplats för olika behov, perspektiv och målsättningar.
  • SustAinimal utmärks av forsknings- och partnersamarbeten mellan aktörer från akademi, företag, branscher och myndigheter.

Fakta:

Snabba fakta

SustAinimal leds av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med forskningsinstitutet RISE och koordineras med hjälp av Vreta Kluster.

Centrumtid: 2020-2024, med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år

Finansiering: Formas investerar 48 MSEK. Övriga finansiärer/projektparter bidrar med minst 8 MSEK

Centrumvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Centrumchef: Sigrid Agenäs, SLU

Biträdande centrumchef: Per Peetz Nielsen, RISE

Koordinator: Helene Oscarsson, Vreta Kluster

Ingående partners: SLU, RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Naturbeteskött i Sverige Ideell förening och Svenska Vallföreningen.

Kontakta SustAinimal