Om SustAinimal

Senast ändrad: 16 februari 2024
Samarbetspartners logotyper. Bild.

SustAinimal är ett vägledande kunskapscentrum för beslutsfattare och intressenter att vända sig till för samarbeten och ökad kunskap om de livsmedelsproducerande djurens roll i utvecklingen av en resilient, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige.

SustAinimal –

  • Arbetar för att medverka till utvecklingen av konkurrenskraftiga, hållbara och resilienta lantbruk och livsmedelssystem i Sverige.
  • Tittar på livsmedelssystemet i sin helhet för att komma åt de komplexa sammanhangen, och för att hitta hållbara lösningar.
  • Är en plats för dialog och en brytningsplats för olika behov, perspektiv och målsättningar.
  • Utmärks av forsknings- och partnersamarbeten mellan aktörer från akademi, företag, branscher och myndigheter.
  • Står på vetenskaplig grund och går dit forskningen leder, också när den är motstridig.

Arbetar utifrån ett helhetsperspektiv

Världen delar stora utmaningar i klimatomställning, bevarandet av biologisk mångfald, cirkulära system och hållbar tillväxt. Produktion och konsumtion av mat behöver förändras i grunden. Också i Sverige.

Omställningen kräver att forskningen har ett helhetsperspektiv, väger samman för- och nackdelar, skapar modeller som hjälper oss att se samband och effekter, studerar och utvärderar modellerna. Det arbetar SustAinimal med.

SustAinimal har idag 17 partners med en bred representation från universitet, forskningsinstitut, branschorganisationer och företag. Tillsammans ställer vi angelägna och svåra frågor. Vi delar kunskap och bygger ny kunskap. Och vi arbetar intensivt för att hitta lösningar på komplexa problem. Själva forskningen görs av doktorander och unga forskare i projekt i SustAinimal Academy.

En omställning där många aktörer finns med

Ingen kan veta hur de svenska livsmedelssystemen ser ut i framtiden. Men det vi säkert vet är att i en ansvarsfull omställning behöver forskningen gå före. Och att många aktörer samverkar. SustAinimal går dit forskningen leder, och vi fokuserar på en omställning där många aktörer finns med.

De framtida livsmedelssystemens hållbarhet, konkurrenskraft och resiliens hänger på att lantbruken kan livnära sig på att producera hälsosam mat. SustAinimal utgår från den nationella livsmedelsstrategins målsättningar, och tittar på lönsamheten i hela värdekedjan, från gård, till förädling och försäljning.

Vi studerar hur mycket mat livsmedelsystemen producerar och vilka ekosystemtjänster de ger, och väger de värdeskapande leveranserna mot djurgårdarnas påverkan på miljö och klimat. SustAinimal tittar också på livsmedelssystemens förmåga att fortsätta leverera också om något oförutsett händer, som extremväder, kris eller krig.

Ett bättre användande av jordbruksmarkerna

Sverige är ett långt land med olika förutsättningar för livsmedelsproduktion, med skillnader i klimat, mark och i närhet till konsumenter. SustAinimal fokuserar inledningsvis på tre regioner, Västerbotten, Västra Götaland och Skåne för att undersöka hur olika geografiska lösningar kan gynna livsmedelsförsörjningen i Sverige.

En stor del av svensk jordbruksmark används idag för att producera djurfoder. SustAinimal undersöker  hur marken kan användas för att få ut generera så mycket näring, livsmedel, viktiga miljö- och samhällsvärden som möjligt, både från växtodling från djurhållning.

De senaste åren har naturbetesmarken i Sverige minskat så mycket att arter som bara existerar där gått förlorade. Det är bara betande djur som kan hålla naturbetesmarkerna levande. SustAinimal undersöker därför också hur viktigt det är för odlingssystem och ekosystem att restaurera och öka användningen av naturbetesmarker.

Fakta:

Korta fakta

SustAinimal är finansierat av Formas och ingående partners. Centrumbildningen leds av SLU tillsammans med forskningsinstitutet RISE och koordineras av Vreta Kluster. Övriga partners är SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, LRF, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött och Svenska Vallföreningen.

Centrumtid: 2020–2024 med möjlig förlängning 2024–2028

Finansiering: Formas investerar 48 MSEK. Övriga finansiärer/projektparter bidrar med minst 8 MSEK

Centrumvärd: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Centrumledare: Sigrid Agenäs, SLU

Biträdande centrumledare: Per Peetz Nielsen, RISE

Koordinator: Helene Oscarsson, Vreta Kluster

Kontakta SustAinimal