Styrelseledamöter i Mistra Environmental Communication

Senast ändrad: 01 juni 2023

Lär känna styrelsen för Mistra Environmental Communication.

Berit OscarssonBerit Oscarsson

Naturvårdsverket. Ordförande

Berit Oscarsson har sedan 2010 arbetat som kommunikationschef på Naturvårdsverket där hon har det övergripande ansvaret för intern och extern kommunikation. Hon ingår i myndighetens ledningsgrupp och leder en avdelning med cirka 30 anställda som stöder hela myndighetens arbete med användningen av kommunikation som ett verktyg för att uppnå Sveriges miljömål. Naturvårdsverkets uppdrag är att driva och samordna arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra.

Berit har sedan 2012 varit styrelseledamot i stiftelsen Håll Sverige Rent.

Hon har en högskoleexamen i information från Högskolan i Växjö (1987), är certifierad styrelseledamot från Styrelseakademien (2013) och har nyligen avslutat programmet Digital Transformation för ledare vid Handelshögskolan. Berit har arbetat som kommunikationschef sedan 1992 – tidigare på Södersjukhuset, Trafikverket och Huddinge kommun.

Portrait Marie Grusell. Photo. Marie Grusell

Göteborgs universitet, Mittuniversitetet

Marie Grusell är docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet och docent i politisk kommunikation, DEMICOM vid Mittuniversitetet.

Hennes forskning är inriktad på strategisk kommunikation, framför allt inom fältet politisk kommunikation.

Under 2000-talet har hon varit engagerad i olika studier vid samtliga svenska nationella val och har studerat strategisk politisk kommunikation vid de nationella och europeiska valen sedan 2010. Hon är för närvarande involverad i ett forskningsprojekt kring strategisk politisk kommunikation som avrapporterats i boken ”Politik är att vinna” (2022). Hon verkar även som Chair (ordförande) i divisionen för politisk kommunikation i den internationella forskarorganisationen IAMCR.

Hon har varit medredaktör för tre unika populärvetenskapliga forskarrapporter – Snabbtänkt, Euroflections och Stjärnspäckat –antologier med korta vetenskapliga inlägg från drygt 100 svenska och internationella forskare som publicerat kort efter riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019 samt det amerikanska valet 2020 i både bokform och digitalt. 2021 var hon även medredaktör i SOM antologin; Ingen anledning till oro.

Hennes pedagogiska meriter inom ämnet för medier och kommunikation är mycket omfattande med avseende på såväl ämne som läraktiviteter och i termer av undervisningstimmar. Därtill har hon också erfarenhet av utbildningsutveckling, utbildningsledning och -administration. Under perioden 2015–2020 var hon studierektor för grund och masterutbildningen vid MKV.

Porträttbild Ylva Hillbur. Foto. Ylva Hillbur

SLU

Ylva Hillbur är sedan 2017 vicerektor med ansvar för internationella relationer och Agenda 2030 vid SLU.

Mellan 2012 och 2017 arbetade hon som vice generaldirektör för forskning för utveckling, vid International Institute of Tropical Agriculture (IITA) med huvudkontor i Nigeria. IITA ingår i Consortium of International Agricultural Research Centers (CGIAR) och implementerar forskning för utveckling genom forskningsstationer i 18 afrikanska länder söder om Sahara.

Innan Ylva började på IITA arbetade hon i nästan 20 år vid SLU där hon forskade om kemisk ekologi hos insekter, framförallt med fokus på tillämpningar inom miljövänligt växtskydd. Mellan 2006 och 2012 ledde hon avdelningen för växtskyddsbiologi vid SLU. Hon tog sin doktorsexamen vid SLU 2001 och utsågs till docent 2012. Ylva har också utsetts till adjungerad professor vid Addis Ababa University i Etiopien.

Ylva har varit medlem i flera styrelser, inklusive styrelsen för International Center of Insect Physiology and Ecology (icipe) och det nordiska universitetsnätverket NOVA.

Portrait Eva Lövbrand. Photo. Eva Lövbrand

Linköpings universitet

Eva Lövbrand är biträdande professor i Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet.

I sin forskning undersöker Eva vilken roll vetenskapliga rön och expertpraktiker spelar i miljöpolitiken. Hon försöker förstå hur vetenskapliga idéer och kunskapsanspråk blir till, legitimeras och används i miljöpolitiska beslutsprocesser. I synnerhet har hon studerat hur klimatproblemet förstås och görs styrbart genom mätningar av koldioxidflöden i naturen, på utsläppsmarknaden, och i våra vardagsliv.

Eva studerar även hur kunskap och idéer om människans tidsålder gestaltas och omstöps i den miljöpolitiska teorin och praktiken.

Porträttbild Sturle Simonsen. Foto. Sturle Simonsen

Kungliga Tekniska Högskolan

Sturle Hauge Simonsen är kommunikationschef vid skolan för elektroteknik och datateknik (EECS), vid KTH. Han har många års erfarenhet av forskningskommunikation. Sturle ansvarar för
strategisk och operativ utveckling av kommunikation och externa
relationer på EECS.

Sturle har en examen i kommunikation från Brunel University, England, samt i interkulturell kommunikation och internationella relationer från University of Lugano i Schweiz och London School of Economics. Han kommer ursprungligen från Norge och har tidigare arbetat som kommunikatör för den norska idrottshögskolan.

Fram till 2022 arbetade Sturle på Stockholm Resilience Center
som kommunikationschef.

Porträttbild Annika Sjöberg. Foto. Annika Sjöberg

Gullers grupp

Annika Sjöberg har varit konsult inom kommunikationsfrågor sedan 1990 och är idag senior partner vid kommunikationsbyrån Gullers Grupp. Där arbetar hon främst med uppdrag relaterade till kommunikationsanalys, rådgivning och mätning.

Hon har varit styrelseordförande i pr-byråernas branschorganisation PRECIS. Genom det uppdraget sitter hon även i styrelsen för den internationella PR-organisationen International Communications Consultancy Organisation (ICCO). Fram till 2019 var hon medlem i Riksantikvarieämbetets insynsråd.

Annika har deltagit i regeringens program Styrelsekraft – ett initiativ för att få fler kvinnor in i styrelser. Inom denna ram deltog hon även i Styrelseakademiens utbildning för styrelseledamöter.

Hon är utbildad kommunikatör från Högskolan i Växjö och har även studerat journalistik, marknadsföring och kommunikation i USA.

Johannes Stripple.Johannes Stripple

Lunds universitet

Johannes Stripple är docent i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och klimatpolitik vid Lunds universitet där han studerar flera olika aspekter av hur samhället hanterar klimatutmaningen.
Forskningen har de senaste åren fokuserat på samhällsstyrning, internationella klimatförhandlingar, utsläppsmarknader, säkerhetspolitik, europapolitik, scenarier, urbana miljöer, människors sätt att hantera sina egna utsläpp av klimatgaser och omvandlingsprocesser mot ett koldioxidsnålt samhälle.

Tidigare styrelsemedlem

Porträttbild Alf Hornborg. Foto. Alf Hornborg

Lunds universitet

Alf Hornborg har sedan 1993 varit professor i humanekologi vid Lunds universitet. Han tog sin doktorsexamen i kulturantropologi vid Uppsala universitet 1986.

Alfs främsta forskningsintresse är kulturella och politiska aspekter av relationen mellan människa och miljö, särskilt med avseende på hur de mänskliga begreppen ekonomi och teknologi formas av globala processer.

Han har skrivit flera böcker: The Power of the Machine (2001), Global Ecology and Unequal Exchange (2011), Global Magic (2016) och Nature, Society, and Justice in the Anthropocene (2019). På svenska har han publicerat Myten om maskinen: Essäer om makt, modernitet och miljö (2010) och Nollsummespelet: Teknikfetischism och global miljörättvisa (2015).

Vid Lunds universitet har Alf grundat det internationella masterprogrammet Humanekologi - kultur, makt och hållbarhet. Utbildningen syftar uttryckligen till att utveckla studenternas förmåga att kommunicera om hållbarhetsfrågor.