Task 2.6 - Förbättrat ekonomiskt beslutsfattande för betesbaserad nöt- och lammproduktion

Senast ändrad: 24 mars 2023

Denna uppgift utförs i samarbete mellan SLU, Hushållningssällskapet och Föreningen Svenskt Naturbeteskött med kopplingar till WP4, WP5 och WP6. Ekonomiska förhållanden för djuruppfödare och tillhörande näring analyseras med särskilt fokus på integration av biologi, teknik och företagsekonomi.

Syftet med denna uppgift är att hitta vägar mot hållbar och konkurrenskraftig betesbaserad nöt- och lammproduktion. Detta sker bl.a. genom projektet ”Från teori till praktik – hur gör vi verkstad av hållbarhetsarbetet i svensk nötköttsproduktion?”, som samfinansieras av Västra Götalandsregionens ”Tillämpningsklivet”. Hur man bedriver en hållbar nötköttsuppfödning är till stor del redan känt från forskning och praktik. Projektets fokus är att denna kunskap i större omfattning nu ska omsättas i praktisk handling på gårdsnivå. Projektets syfte är att ta fram en ny rådgivningsmodell som, i ett första skede, anpassas till den majoritet av dikalvsföretagare som bedriver sin verksamhet på deltid, vilka i dagsläget är svåra att nå med traditionell rådgivning men som bidrar med en betydande andel av det svenskproducerade nötköttet. Målet är att denna nya typ av rådgivning ska motivera och ge företagarna verktyg för att kontinuerligt arbeta med förbättrande åtgärder sina verksamheter. Effekten av denna rådgivning blir således ett bättre resursutnyttjande på gårdsnivå, vilket leder till fler ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara företag.

Den nya rådgivningsmodellen baseras på arbetsmetoder inom Lean med stöd av verktyget värdeflödesanalys och genomförs till största del i form av grupprådgivning. Två grupper om vardera fem lantbruksföretag med dikor deltar i projektet och kommer att följas åt under tre års tid (2021 till 2023). Under projektets gång får deltagarna testa olika verktyg för att analysera, följa upp och utvärdera sina företag. Det handlar bl.a. om att identifiera slöserier och flaskhalsar i olika produktions-processer, analys av företagets ekonomi, diskussion kring den sociala hållbarheten och analys av företagets klimatavtryck via klimatkollen.

Inom task 2.6 jobbar vi också med att finna vägar till ekonomiskt hållbar lammköttsproduktion med hjälp av en expertpanel bestående av lammproducenter, rådgivare och forskare. Syftet med detta projekt, som genomförs i samarbete Stiftelsen lantbruksforskning, är att hitta produktionsformer där intäkterna täcker alla produktionskostnader, inte bara kortsiktiga rörliga kostnader, utan också investeringar i nya byggnader, lantarbetarlön och avskrivningar på stängsel och maskiner. En långsiktigt hållbar lammköttsproduktion kräver att det finns ekonomiskt utrymme för investeringar för att företaget ska kunna utvecklas och/eller växa.

Projektet genomförs i form av en Delfistudie, som baseras på en fråga som presenteras för en expertpanel av respondenter, som oberoende av varandra försöker svara på frågan. Respondenterna i vår studie kommer att presenteras för en bidragskalkyl för antingen höst- eller vårlammsproduktion. Frågan de får i uppgift att besvara är “Vad kan man göra för att täckningsbidrag 2 (TB2) ska bli positivt?”. Expertpanelens uppgift är sedan att göra ändringar i kalkylen för att uppnå full, långsiktig kostnadstäckning. Grundkalkylerna, baserade på länsstyrelsen Västra Götalands bidragskalkyler för konventionell produktion, uppvisar i grundläget ett negativt TB2. Ändringarna som respondenterna kan göra handlar om att minska kostnaderna och/eller öka intäkterna. Varje respondent ger sitt svar på hur detta ska åstadkommas och motiverar också varför man gett detta svar. Intervjuerna med respondenterna och ifyllandet av bidragskalkylen sker digitalt. Efter första intervjurundan sammanställs svaren och skickas ut till respondenterna, som då får möjlighet att revidera sina svar. Även dessa svar sammanställs och skickas återigen ut till respondenterna. Denna procedur upprepas till dess att respondenterna är nöjda och inte gör några vidare förändringar i sina svar. Projektet pågår till och med juni 2024.

Preliminära resultat visar att produktion av höstlamm med Gotlandsfår kan ge full långsiktig kostnadstäckning (positivt TB2) bl.a. genom att ta ut ett högt mervärde för skinnen och minska arbetsåtgången. Det förstnämnda förutsätter dock ett stort intresse och kunskap om marknad och försäljning hos producenten.


Kontaktinformation