Bete och vallfoderproduktion (WP2)

Senast ändrad: 16 februari 2024
En grupp rådgivare på fältvandring. Foto.

WP2 syftar till att stimulera till ökad hävd av naturbetesmarker för att förbättra hållbarheten i livsmedelsproduktionen samtidigt som biologisk mångfald gynnas och bibehålls. WP2 syftar också till att utveckla bra metoder för skötsel av betes- och slåttervallar för att öka resurseffektiviteten.

Syftena nås genom ett antal aktiviteter. Vi kommer att undersöka hur biologisk mångfald kan uppskattas med satellitbilder på gårds- och på landskapsnivå, hur djurhälsoövervakning på betesdjur kan ske digitalt samt hur vallproduktionen kan bli än mer uthållig genom sen sådd i höstsäd och genom att minska angrepp av rotröta och klöverröta i rödklöver. Vi kommer vidare att undersöka så kallad kompensatorisk tillväxt hos slaktungnöt samt studera metoder för ökad lönsamhet i betesbaserad nöt- och lammköttsproduktion. Slutligen kommer vi att diskutera en rad innovationer inom bete och betesdrift med bl.a. lantbrukare och rådgivare i så kallade ”Grazing Living Labs”.

 

Task 2.3

Digital övervakning av parasitinfektioner

Köttdjur med virtuella halsband, vid ett stort träd i en beteshage. En besökare står en bit bort och tittar på djuren. Foto.

Task 2.4

Uthållig vallproduktion på åker – arter, etablering och livslängd.

Närbild på rödklöver med blå himmel i bakgrunden. Foto.

Task 2.5

Tillväxt hos betande ungnöt och dess påverkan på företagets ekonomi.

Angus-kvigor i en beteshage. Foto.

Task 2.6

Förbättrat ekonomiskt beslutsfattande för betesbaserad nöt- och lammproduktion

En flock köttdjur i en beteshage. Ungefär hälften ligger ner och resten står.  Foto.

Kontaktinformation

Ledare för WP 2 - Bete- och vallfoderproduktion​

Anna Hessle, SLU, anna.hessle@slu.se

Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, nilla.nilsdotter-linde@slu.se

Medverkande forskare/aktörer:

Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult, ann-charlotte.wallenhammar@hushallningssallskapet.se

Ola Hallin, HS Sjuhärad, ola.hallin@hushallningssallskapet.se

Linda Öhlund/Elin Lindén, Lantmännen

Oleksiy Guzhva, SLU

Maria Åkerlind, Växa

Mikaela Jardstedt, SLU

Anna Jamieson, Föreningen Naturbeteskött