Bete och vallfoderproduktion (WP2)

Senast ändrad: 25 november 2022
Apollofjäril på åkervädd. Foto.

WP2 syftar till att stimulera till ökad hävd av naturbetesmarker för att förbättra hållbarheten i livsmedelsproduktionen samtidigt som biologisk mångfald gynnas och bibehålls. WP2 syftar också till att utveckla bra metoder för skötsel av betes- och slåttervallar för att öka resurseffektiviteten.

Syftena nås genom ett antal aktiviteter. Vi kommer att undersöka hur biologisk mångfald kan uppskattas med satellitbilder på gårds- och på landskapsnivå, hur djurhälsoövervakning på betesdjur kan ske digitalt samt hur vallproduktionen kan bli än mer uthållig genom sen sådd i höstsäd och genom att minska angrepp av rotröta och klöverröta i rödklöver. Vi kommer vidare att undersöka så kallad kompensatorisk tillväxt hos slaktungnöt samt studera metoder för ökad lönsamhet i betesbaserad nöt- och lammköttsproduktion. Slutligen kommer vi att diskutera en rad innovationer inom bete och betesdrift med bl.a. lantbrukare och rådgivare i så kallade ”Grazing Living Labs”.