Skogsmästare

Publicerad: 21 december 2016 - slu.se
skogsmastare_600x600.png

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många arbetstillfällen. Samtidigt är det viktigt att arbeta för att bevara den biologiska mångfalden och upprätthålla skogens alla naturvärden.

Skogsmästarprogrammet är yrkesinriktat och treårigt (180 hp). Under de två första åren blandas teori med praktiska övningar i fält. Det tredje året används för profilering. Kurser kan då läsas utomlands eller på olika SLU-orter i t.ex. Umeå, Uppsala, Skinnskatteberg eller Alnarp. På SLU finns också det längre och mer teoretiskt inriktade Jägmästarprogrammet (300 hp).

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs för behörighet till skogsmästarprogrammet:

1. särskild behörighet i vissa ämnen
2. skoglig grundutbildning
3. skoglig yrkeserfarenhet

Särskild behörighet i vissa ämnen:
Områdesbehörighet A14 (tidigare områdesbehörighet 15), vilket innebär minst godkänt betyg i följande kurser:
Matematik 2a, alternativt Matematik 2b, alternativt Matematik 2C
Naturkunskap 2**
Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 och 1a2*.

*Undantag från kravet på samhällskunskap 1a2 gäller för skogsmästarprogrammet.
** Naturkunskap B kan ersättas med kurserna
  Biologi A + Fysik A + Kemi A eller
  Ekologi (BI1204) + Kretslopp (BI1205) + Växt och djurliv (BI1208)

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola.

Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt och är dokumenterade.

Betygskravet för särskild behörighet är lägst godkänd alternativt 3.
samt

Skoglig grundutbildning uppfylls genom;
1. godkänt resultat i följande kurser om 500 poäng från gymnasieskolans naturbruksprogram:
- Motor och röjmotorsåg 1
- Skogsskötsel 1
- Virkeslära
- Terrängtransporter alternativt Fordon och redskap
- Virkestransporter med skotare
eller
2. godkänt resultat i följande kurser på naturbruksprogrammet, vilka tillsammans omfattar mellan 400-500 gymnasiepoäng:
- Basmaskin service
- Motor- och röjmotorsåg
- Skogsskötsel A
- Virkesbehandling A
- Virkestransport A, alternativt Virkestransport B
eller
3. avgångsbetyg från treårig naturbrukslinje med skoglig inriktning,
eller
4. avgångsbetyg från tvåårig skogsbrukslinje
eller
5. godkänt I kurser, t.ex. från påbyggnadsutbildningar, som motsvarar de kurser som anges i
alternativ 2
eller
6. skoglig grundutbildning kan ersättas av långvarig skoglig yrkeserfarenhet, omfattande minst 5 års heltidsarbete och som uppfyller de krav som anges nedan under yrkeserfarenhet.

Skoglig yrkeserfarenhet. Kravet uppfylls genom;
- 6 månaders skoglig erfarenhet tidigast från det år den sökande fyllt 16 år och ska därefter ha gjorts under sammanhängande perioder om minst en månad. minst 50 procent av praktiken ska ha utförts inom något av arbetsområdena skogsvård, drivning, planering och förvaltning. Resterande tid kan ha varit förlagd till andra skogliga områden tex plantskola, skogsindustri, virkesmätning, jakt- och fiskevård.

Läs mer här om relevant yrkeserfarenhet till Skogsmästarprogrammet.

Inte behörig? Kika in på SLU:s skogliga basår!

Det här läser du på programmet

Skogsmästarprogrammet är uppbyggt utifrån de krav som skogsnäringen har på skoglig kompetens. Studierna har en tillämpad inriktning och under utbildningen kopplas olika skogliga ämnesområden ihop. Förutom ordinarie lärare på programmet träffar du många gästlärare från näringslivet och andra delar av SLU. Under barmarkssäsongen kommer du att tillbringa stora delar av studietiden ute i skog och mark i fält och göra flera studieresor.

Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs med specialisering inom något område som intresserar dig, kanske skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Efter examen

Det här kan du arbeta med

Som skogsmästare kommer du att jobba med en förnyelsebar naturresurs. Det går att specialisera sig inom något område som intresserar dig, kanske skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik eller naturvård. Mångsidighet kännetecknar yrket. Som skogsmästare kan du arbeta inom en rad olika verksamheter.

Den som inriktar sig mot skogsfastighetsvärdering kan komma att arbeta som rådgivare till skogsägare eller värderare av skogs- och jordbruksfastigheter.

Läs mer om vad du arbetar med som skogskonsulent .

Vanliga tjänster inom den privata sektorn är virkesköpare och produktionsledare

Här kan du arbeta

Du kan t.ex. arbeta på skogsföretag. Du kan också arbeta vid Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket eller i någon skogsägare- eller företagarförening t.ex. LRF. Sedan kan du också, som många andra skogsmästare, starta ett eget företag.

Framtidsutsikter

Fackförbundet Naturvetarna berättar här mer om vad man kan göra som skogligt utbildad. 

Dessutom följs det upp hur det går för studenter som nyss tagit sin examen att få ett jobb inom sitt utbildningsområde. Läs rapporten .


Kontaktinformation

Programstudierektor Skogsmästare:

Börje Börjesson
Skogsmästarprogrammet, SLU
borje.borjesson@slu.se, 0222 – 349 54, 076 – 586 17 75      

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se