Sveriges lantbruksuniversitet

Program Bebyggd miljö

Vi samlar kunskap om det urbana landskapet i samarbete med flera svenska myndigheter och högskolor/universitet. Målet är att stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö och europeiska miljömål med fokus på tätorten och  tätortsnära miljö.