Om Mistra Environmental Communication

Senast ändrad: 17 juni 2024

Mistra Environmental Communication är ett fyraårigt forskningsprogram med syfte att förnya och utveckla miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation. Detta kommer att främja omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Tvärvetenskaplig forskning

Programmet har en tvärvetenskaplig ansats och involverar forskare från en rad vetenskapliga discipliner såväl som praktiker från centrala samhällssektorer och organisationer. Tillsammans bygger vi vidare på befintliga tänkesätt, utvecklar nya insikter och ansatser och omvandlar dessa till nya kommunikationspraktiker.

Vårt mål är att utforma nya sätt att förstå och göra miljökommunikation i Sverige och internationellt.
– Anke Fischer, programchef

Fem avgörande principer

Programmet bygger på fem principer som vi ser som nödvändiga för att utveckla miljökommunikation.

  1. Miljökommunikation är ett multimodalt och multilateralt fenomen och alltså inte en enkelriktad spridning av expertkunskap. Miljökommunikation utförs inte enbart av forskare och experter, utan av aktörer inom alla samhällsområden.
  2. Miljökommunikation kan utövas både instrumentellt, det vill säga med ett syfte (till exempel i form av informationskampanjer), och konstitutivt, det vill säga utan ett syfte (till exempel över en kopp kaffe tillsammans med vänner). Båda dessa aspekter av kommunikation bidrar till att forma samhällets diskurser och skapa handling.
  3. Miljökommunikation är ett område där olika diskurser konkurrerar och drabbar samman, och där hållbarhet utgör ett ständigt omtvistat begrepp.
  4. De många ansatser om hållbar utveckling som fokuserar på den individuella nivån, behöver kompletteras med ansatser som fokuserar på de sociala praktiker och strukturer som faktiskt orsakar hållbarhetsproblematik.
  5. Kunskapsproduktion och kommunikationsprocesser är inte neutrala och objektiva utan präglas av maktstrukturer och konflikter.

Fem fokusområden

Forskningen inom Mistra Environmental Communication är uppdelat i fem fokusområden:

  • dialoger som initieras av stat och kommun
  • konsumtion
  • (tvär)vetenskaplig samproduktion av kunskap
  • marknadsbaserade nätverk
  • konst och media

Fem cirklar med illustrationer kring olika forskningsprojekt, illustration.

Vi vill forma en bredare förståelse av och för miljökommunikation – en förståelse som tar hänsyn till roller, makt och interaktioner hos och mellan olika aktörer, till exempel konstnärer, markanvändare och allmänheten.
– Eva Friman, Programchef

Dessa fem områden utgör grunden för programmets forskningsstruktur och kompletteras av tvärgående syntesprocesser som vi kallar ”think/do tanks”. Dessa think/do tanks syntetiserar, skapar mervärde, tillämpar lärdomar i specifika organisatoriska sammanhang och skalar på olika sätt den kunskap och den praktik som formas inom programmet.

Vision

Programmets vision är att Sveriges hållbarhetsarbete vid ingången av år 2030 understöds av effektiva kommunikationspraktiker. Tack vare den kritiska, förändringsorienterade och inkluderande ansats som dessa praktiker bygger på, har de fått bred samhällelig acceptans och även rönt erkännande internationellt. Detta är resultatet av en genomtänkt transdisciplinär forskningsstrategi som med programmet som nav har fått spridning regionalt, nationellt och internationellt.

Fakta:

Mistra Environmental Communication bygger på att starkt konsortium av forskare och praktiker – alla centrala samhällsaktörer.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är programvärd och programmet inkluderar forskare vid SLU, Uppsala universitet, Lunds universitet, Högskolan i Borås, University of the Sunshine Coast i Australien, Charles University Prague i Tjeckien och University of Texas i USA.

Konsortiet inkluderar 28 samhällspartners som täcker ett brett spektrum av arbete med hållbarhetsutmaningar – allt från klimatarbete och konst till naturskydd, jakt och jordbruk – på lokal, nationell och internationell nivå.

Programmet bygger på väletablerad forsknings- och undervisningsexpertis vid SLU:s avdelning för miljökommunikation och på den internationella forskningen och arbetet med utbildning för hållbar utveckling vid SWEDESD (Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling), Uppsala universitet. 

Programchefer är Anke Fischer, professor i miljökommunikation vid SLU och Eva Friman, föreståndare för SWEDESD.

Lär känna programmets styrelse 

Programme Plan Mistra Environmental Communication (pdf) (På engelska)


Kontaktinformation

Photo of Sofie JoosseSofie Joosse

Programchef Mistra Environmental Communication
Docent i miljökommunikation, avdelningen för miljökommunikation, SLU
Telefon: +46(0)18-672066
E-mail: sofie.joosse@slu.se 
Läs mer om Sofie Joosse på hennes CV-sida 

 

Porträttbild Eva Friman. Foto.Eva Friman

Programchef Mistra Environmental Communication
Föreståndare
SWEDESD – Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet
Telefon: +46 (0)701679174
E-mail: eva.friman@uu.se
Läs mer om Eva Friman på hennes CV-sida