3 Tolkning

Senast ändrad: 08 mars 2023

När du är med om en utmanande situation så finns en möjlighet att lära nya sätt att hantera liknande situationer i framtiden. För att möjliggöra detta lärande behöver du reflektera kring varför situationen var utmanande och ta reda på hur du kan känna igen liknande situationer i framtiden.

Stödjande frågor:

  • Vad var det i situationen som var utmanande för dig?
  • Vad var det för typ av situation? Hur känner du igen en liknande situation i framtiden?

Råd och tips:

  • En situation kan kategoriseras på olika sätt. Du kan alltså komma på flera svar på frågan om vilken typ av situation det var. Att testa flera svar på den frågan kan öka din möjlighet att lära av den utmanande situationen.
  • Du kan öva upp din situationskänslighet genom att bli bättre på att känna igen olika typer av situationer. Alltså blir svaret på denna fråga viktigt för att du ska kunna agera ändamålsenligt i olika situationer.

Till steg 4

 

Tillbaka till reflektionscykeln

Exempel:

Jag tror att det som gjorde situationen utmanande för mig var att jag var oförberedd på kritiken, och att jag som mötesledare tog på mig ansvaret för att mötet upplevdes som meningsfullt för alla deltagare. Det faktum att personen som kom med kritiken hade makt i sammanhanget tror jag också gjorde situationen utmanande, eftersom det gjorde att det kändes viktigt att jag kunde övertyga honom om att mötet var meningsfullt.

Det var en situation där jag som mötesledaare kände mig kritiserad av en deltagare. Mer specifikt, en deltagare vars omdöme jag lade stor vikt vid, eftersom hans uppfattning om mötet kunde påverka den fortsatta processen. Med andra ord, en situation där jag fick kritik av en person som jag uppfattade hade makt över processen.

Jag skulle också kunna se det som en typ av situation där en deltagare uttrycker en stark åsikt som avviker från resten av gruppen.

Ett tredje sätt skulle kunna vara att se det som en situation där en deltagare uttrycker oro för att processen inte var meningsfull för honom och hans organisation.

Jag kan känna igen liknande situationer genom att fästa uppmärksamhet på när deltagare uttalar sig kritiskt om innehåll eller utfall av möten.


Kontaktinformation